Obietnice wyborcze

Portal Demagog.PL zajmuje się analizą dyskursu politycznego w oparciu o narzędzie, jakim jest fact-check. Można je stosować nie tylko w badaniach bieżących stwierdzeń uczestników debaty publicznej, ale także w weryfikacji obietnic wyborczych celem monitorowania stopnia ich realizacji. Ze względu na odmienny charakter od bieżących wypowiedzi polityków, dla weryfikacji obietnic stworzyliśmy odrębną metodologię, którą przedstawiamy poniżej.

ŹRÓDŁA OBIETNIC

Obietnice podlegające weryfikacji mogą pochodzić z programów partii politycznych, materiałów wyborczych, a także samych wypowiedzi polityków. Niezależnie od źródła, z którego zostały one pozyskane, koniecznym jest jego przytoczenie wraz z datą złożenia deklaracji.

Demagog.PL dąży do skonstruowania bazy obietnic dostępnej dla użytkowników portalu. Naszym zamysłem jest danie impulsu do szerszego zaangażowania obywateli w monitoring realizacji obietnic wyborczych. Baza, podlegająca stałemu nadzorowi ze strony portalu, weryfikowana będzie pod kątem poprawności wprowadzanych danych, a także wiarygodności ich źródeł.

KOGO SPRAWDZAMY?

Główny nacisk kładziemy na obietnice formułowane przez podmioty rządzące, czy to na poziomie ogólnokrajowym, czy też lokalnym, ze względu na ich faktyczną moc decyzyjną. Rozróżnieniu podlegają obietnice składane przez partie polityczne oraz indywidualnych polityków. Ze względu na możliwość powielania się deklaracji w obrębie partii i jej przedstawicieli, są one w takiej sytuacji przypisywane ugrupowaniu jako całości. Sprawdzamy również obietnice przedstawicieli opozycji, jednak ze względu na ich ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez władzę wykonawczą są one oceniane pod względem działań podjętych przez nich w celu ich realizacji.

SKĄD WY TO WŁAŚCIWIE WIECIE? O ŹRÓDŁACH

Materiały źródłowe, na których opiera się Demagog.PL przy weryfikacji obietnic wyborczych, spełniają następujące kryteria:

[1] publiczna dostępność, opierająca się również na wykorzystaniu mechanizmu dostępu do informacji publicznej;

[2] w miarę możliwości maksymalna pierwotność i nieprzetworzenie źródeł, gdzie dane występują w ich oryginalnym kontekście;

[3] w przypadku analiz z zakresu szeroko pojętej nauki pierwszeństwo raportów z opublikowanych badań naukowych, prowadzonych przez ogólnopolskie i międzynarodowe instytucje badawcze, przed opiniami pojedynczych ekspertów.

Źródła, z których korzystamy, to najczęściej: akty prawne oraz sprawozdania i inne dokumenty na poziomie samorządów oraz państwa, analizy organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, raporty instytutów badań opinii publicznej (np. CBOS, TNS Polska), innych instytucji badawczych oraz statystycznych (GUS, Eurostat), krajowe oraz zagraniczne akty prawne, badania akademickie, wiadomości agencji prasowych.

KATEGORIE KWALIFIKACJI

[1] ZREALIZOWANA

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli dokonane zostało jej całkowite wykonanie w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej.

[1.1.] ZREALIZOWANA Z POŚLIZGIEM: Obietnica spełniona, z opóźnieniem.

[2] CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANA

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu jej realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy.

Kategoria ta służy do analiz obietnic po zakończonej kadencji podmiotu, jak również w jej trakcie.

[3] W TRAKCIE REALIZACJI

Kategoria „w trakcie realizacji” zostaje przypisana obietnicom, których realizacja trwała, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w chwili przyznawania kwalifikacji.

Kategoria ta służy do analiz obietnic w trakcie kadencji podmiotu.

[4] ZAMROŻONA

Obietnica zostaje uznana za zamrożoną, jeżeli mimo podjętych działań prawnych i administracyjnych zapowiadane rozwiązanie nie zostało zrealizowane ze względu na ograniczenia zewnętrzne, jak np. brak odpowiedniej większości głosów we właściwym organie (np. radzie miasta), pozwalającej na przegłosowanie złożonego projektu.

[5] NIEZREALIZOWANA

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte jakiekolwiek działania podmiotu w kierunku jej realizacji.

Kategoria ta służy do analiz obietnic po zakończonej kadencji podmiotu, jak również w jej trakcie.

[6] DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE

W związku z bieżącą aktualizacją stanu realizacji obietnic, konieczne jest przyjęcie kategorii, która uwzględnia okres pozostający do końca możliwości ich realizacji. Działania dotychczas niepodjęte oznaczają więc, że na chwilę obecną obietnica nie jest zrealizowana, co może ulec zmianie do końca przyjętej cezury czasowej.

Kategoria ta służy do analiz obietnic w trakcie kadencji podmiotu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >