Współpraca z Instytutem Polityk Publicznych

Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę merytoryczną z Instytutem Polityk Publicznych. 

Instytut Polityk Publicznych (IPP) jest założonym w 2015 r. eksperckim ośrodkiem, który skupia się na wypracowywaniu najważniejszych idei dla Polski oraz aktywnym wdrażaniem ich w życie. Wychodzi z założenia, że brakuje w Polsce silnego podmiotu dostarczającego społeczeństwu wiedzę operacyjną, czyli możliwą do bezpośredniego wykorzystania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Chcemy również wspierać działania nakierowane na wypracowywanie i stosowanie modelu tworzenia, wdrażania i ewaluacji polityk publicznych w Polsce.

Obecnie współpracujemy przy programie Polska transformacja energetyczna. To projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w zakresie energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski, także w wymiarze lokalnym. Przedsięwzięcie ma charakter długofalowy.

Główne cele projektu:

 • zwiększanie wiedzy Polaków w obszarze energetyki, środowiska i polityk publicznych;
 • aktywizacja Polaków w obszarze energetyki, środowiska i polityk publicznych;
 • zwiększanie wpływu Polaków na politykę energetyczną, także w wymiarze lokalnym.

Projekty zrealizowane w 2016 r.

Obywatel z energią!

Projekt Obywatel z energią! to przedsięwzięcie poświęcone dynamizacji debaty publicznej wokół polityki energetycznej Polski oraz zwiększeniu partycypacji obywateli w jej współkształtowaniu. Inicjatywa odpowiada na problemy niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski oraz niewielkiej wiedzy Polaków nt. energetyki i jej znaczenia dla rozwoju państwa.

Głównymi celami projektu są:

 • analiza polityki energetycznej Polski oraz procedur jej wypracowywania z perspektywy koncepcji dobrego rządzenia,
 • zmiana sposobu prac nad polityką energetyczną Polski poprzez próbę włączenia w nie opozycji parlamentarnej,
 • wykorzystywanie dostępnych dobrych praktyk, w tym zagranicznych (norweskich),
 • angażowanie szerokich kręgów społecznych i eksperckich na rzecz wypracowywania obywatelskich propozycji zmian w polityce energetycznej,
 • zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie energii oraz integracja działań organizacji trzeciego sektora w dziedzinie energetyki.

Realizowane działania będą polegać na: organizowaniu warsztatów i projekcji filmowych, przeprowadzaniu wywiadów z ekspertami, politykami i urzędnikami, ankietyzacji wszystkich partii politycznych, opracowywaniu raportów merytorycznych, publikowaniu infografik, publikowaniu artykułów popularnonaukowych  i wystąpieniach w mediach (łącznie 100 odwołań do projektu). Całość zamknie kampania na rzecz opracowania oficjalnego rządowego raportu nt. wpływu polityki energetyczno-klimatycznej UE na Polskę.

W realizację poszczególnych zadań zaangażowani zostaną zarówno eksperci, analitycy, jak i studenci i wolontariusze. Dzięki realizacji projektu sprofesjonalizowane zostaną także działania samej Fundacji, wypracowane zostaną nowe inicjatywy oraz rozwinie się współpraca z partnerami publicznymi i prywatnymi.

European Energy Hub

European Energy Hub to projekt zorientowany na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze energetyki, a także promocję dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski oraz proponowanych rozwiązań wśród partnerów europejskich.

Główne działania polegają na:

 • stworzeniu platformy internetowej prowadzonej w języku angielskim
 • opracowaniu 10 analiz w języku angielskim
 • przygotowaniu 20 komentarzy w językach polskim i angielskim
 • opracowaniu 50 factchecków,
 • prowadzeniu monitoringu energetycznego i szerokich działaniach angażująco-promocyjnych, w tym opracowywaniu infografik i treści edukacyjnych.

Długofalowym zamierzeniem jest stworzenie szerokiej platformy współpracy (hub) pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej, integracja środowisk opiniotwórczych (politycy, eksperci, dziennikarze) i społecznych oraz promocja interesów regionu EŚW w Unii Europejskiej i poza Europą (np. w kontakcie z Chinami, Indiami, Stanami Zjednoczonymi).

Materiał powstał w ramach projektu Polska transformacja energetyczna. Przedsięwzięcie realizowane przez  Instytut Polityk Publicznych i Fundację Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >