Debata kandydatów na prezydenta Gdańska

9 października radio TOK FM zorganizowało debatę kandydatów na prezydenta Gdańska. Wzięli w niej udział Ewa Lieder (Gdańsk Obywatelski), Waldemar Bartelik (Masz Wybór), Andrzej Jaworski (PiS), Jarosław Szczukowski (SLD – Lewica Razem) i urzędujący prezydent Paweł Adamowicz (PO).

 

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Adamowicz

140 mln rocznie jest przychodów ze sprzedaży biletów ZKM.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W budżecie miasta na rok 2014 wpływy z biletów komunikacji miejskiej mają wynosić 127 351 058 zł. W 2013r. dochód ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniósł 106.109.988 zł.

 

Waldemar Bartelik

Spada od kilku lat podatek CIT dla miasta

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Plan budżetu na 2014r. przewiduje wpływy z podatku CIT na 60.930.200zł(II.1 Lp.2)
W 2013r. dochód z podatku dochodowego od osób prawnych(CIT) wyniósł 62.420.444zł(I. str.4)
W 2012r.  wyniósł 44.995.872zł (I.str.4)
W 2011r. – 61.399.678zł (str.85)
W 2010r. – 43.644.305zł (I str.4)

Andrzej Jaworski

243 mln zł zostały wydane na ECS z pieniędzy publicznych z budżetu miasta i środków unijnych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Europejskiego Centrum Solidarności wartość projektu wyniosła 231,1 mln złotych. Doprecyzowane dane opublikowane zostały na stronie Gdańskich Inwestycji Komunalnych określając wartość projektu na  231 102 642,80 PLN.

 

Faktem jest, że budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a przyznane dofinansowanie  wynieść miało maksymalnie 107 532 549,59 PLN.

Powstanie ECS wspierane było także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a łączna kwota finansowania w latach 2007- 2014  wyniosła ponad 132 mln złotych.

Z kolei jak wynika z  corocznych sprawozdań z wykonania budżetu miasta Gdańska (Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury) łączna kwota dotacji z miejskiego budżetu na rzecz ECS w latach 2007-2014 wyniosła 26 776 557 PLN.

 

2007

385 000

2008

4 500 000

2009

3 530 000

2010

3 521 557

2011

3 620 000

2012

3 740 000

2013

3 740 000

I półrocze 2014

3 740 000

RAZEM

26 776 557

Tak więc łączna wartość finansowania ze strony budżetu miasta Gdańska jak i środków Unii Europejskiej wyniosła dokładnie 134 309 106, 59 złotych (ponad 134 mln PLN). Uwzględniając w tych wyliczeniach kwotę finansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego uzyskamy 266 309 106, 59 złotych. (ponad 266 mln PLN).

 

Jarosław Szczukowski

11 mln z 2mld 700 mln budżetu miasta to budżet obywatelski w Gdańsku.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pieniądze przeznaczone na budżet obywatelski w 2015 roku to równo 11 mln zł. Dochody budżetu Gdańska na rok 2014 to 2.694.038.379. Wydatki w 2014r. to 2.724.213.687.(LP.II str.1.)

 

Paweł Adamowicz

Istnieje od kilku lat metropolitalny związek komunikacyjny zatoki gdańskiej i jest bilet metropolitalny.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej został powołany do życia w 2007 roku. Na jego usługi możliwe jest wykupienie biletu metropolitalnego.

Paweł Adamowicz

SKM nie należy do metropolitalnego związku komunikacyjnego, jest w większości własnością Skarbu Państwa.

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Własność skarbu Państwa stanowi 21 % udziałów Spółki SKM Trójmiasto. SKM nie należy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Waldemar Bartelik

W roku 2014 na 1500 dzieci 3-letnich, 900 nie znalazło miejsca w przedszkolu

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W Gdańsku w 2014r. zostało zgłoszonych do I etapu rekrutacji do przedszkoli 2350 dzieci 3-letnich, przyjętych zostało 1710.

Paweł Adamowicz

Wydatki w Gdańsku na edukacje są największe spośród wszystkich w budżecie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z zestawienia planowanych na 2014 rok wydatków miasta Gdańska wynika, że największą pozycją budżetową jest Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna, kwota na te cele to 739 514 781 zł.v

Paweł Adamowicz

Do każdej złotówki którą rząd daje na edukację dodajemy drugą złotówkę.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Subwencja oświatowa  dla miasta w 2014 roku wynosi 409 813 243 zł, wydatki na edukację zaś 739 514 781 zł. Proste wyliczenia pozwalają stwierdzić, że do każdej złotówki z subwencji oświatowej miasto dokłada 80 groszy.

 

Waldemar Bartelik

Roczny koszt utrzymania ECS jest na poziomie 17 mln zł.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Jedyne dostępne źródła o charakterze medialnym wskazują, że szacowany koszt rocznego utrzymania Europejskiego Centrum Solidarności wynosi  13,5 mln zł. Ze względu na brak bardziej pierwotnych źródeł Zespół Demagoga skierował do Europejskiego Centrum Solidarności zapytanie w tej sprawie.

 

Paweł Adamowicz

Wynajmujemy mieszkania za 10 zł za metr kwadratowy.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Z dostępnych publicznie informacji nie da się ustalić średniej czy stałej stawki za wynajem mieszkań komunalnych w Gdańsku, wszelkie dostępne zaś dane nie pozwalają na oddające prawdę wyliczenie. W związku z tym, do czasu uzyskania stosownych informacji, słowa te należy uznać za nieweryfikowalne.

 

Paweł Adamowicz

2 tys rodzin ma zmniejszony czynsz.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Niestety, na chwilę obecną zweryfikowanie dokładnej ilości gospodarstw domowych, w których rodziny płacą zmniejszony czynsz za mieszkanie komulane nie jest możliwe na podstawie oficjalnych danych. Demagog wystąpił do miejskich urzędników z wnioskiem o stosowne informacje, ocena tej wypowiedzi zostanie zaś zmnieniona w chwili ich otrzymania.

 

Paweł Adamowicz

Każdy plan zagospodarowania miasta musi być zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Obowiązek uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków nakłada na wójta / burmistrza / prezydenta miasta art. 11 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Paweł Adamowicz

Andrzej Jaworski był przeciwny organizacji parku Reagana w 2000 i 2001 r.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Gdańska udostępnia w formie elektronicznej  protokoły z posiedzeń Rady Miasta  są od 2002 roku. Zespół Demagoga podjął działania w celu dotarcia do protokołów z lat wcześniejszych.

Andrzej Jaworski

W zasobach miejskich miasta Gdańsk 30% to mieszkania bez łazienki.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Nie są dostępne oficjalne informacje dotyczące standardu mieszkań komunalnych. Podjęliśmy działania w celu wyjaśnienia tej kwestii.

Waldemar Bartelik

Zakończyła się rozprawa przeciwko miastu miasto musiało zapłacić podwykonawcom ul. słowackiego 6 mln zł

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2014 (sygnatura I ACa 882/13), gmina musiała zapłacić wykonawcy wynikające z umowy 5.708.837 złotych, 107.207 złotych tytułem zwrotu kosztów procesowych oraz ustawowe odsetki od pierwszej z tych kwot, które w dniu wydania wyroku wynosiły 1.581.250 złotych. Łączna kwota jaką w myśl tego orzeczenia zapłacić winno wykonawcom Miasto Gdańsk wynosiła (w dniu 10 kwietnia 2014) 7.397.304 złotych.

 

Waldemar Bartelik

frekwencja 4 lata temu była niecałe 40 % pan Adamowicz osiągnął niecałe 50 % to 15% populacji.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W wyborach na prezydenta miasta Gdańska w 2010 roku Paweł Adamowicz uzyskał dokładnie 53, 78% głosów, co oznacza, że swój głos oddało na niego 75 710 mieszkańców, frekwencja wyniosła natomiast 39.12%.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej liczba mieszkańców Gdańska w 2010 roku wynosiła 434 319, a więc liczba głosów oddanych na Pawła Adamowicza wyniosła 17, 43% populacji. Wskazać można także, że liczba wyborców kształtowała się na poziomie 360 224 osób, a spośród nich 21,02% oddało swój głos na urzędującego prezydenta.

*wyliczenia wykonane zostały na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej za rok 2010

Paweł Adamowicz

Mamy gdańską radę organizacji pożytku publicznego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Gdańku od 2013 roku działa Rada Organizacji Pożytku Publicznego V kadencji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >