Debata Radia Kraków

Radio Kraków zorganizowało debatę kandydatów na prezydenta Krakowa. Sprawdzamy ich prawdomówność!

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Udało się jeszcze 20 milionów ze środków zewnętrznych [na piece].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W 2014 roku gmina miejska Kraków pozyskała ze środków zewnętrznych 24 mln zł na wymianę palenisk węglowych.

Jacek Majchrowski

Mamy w tej chwili największy w Polsce odsetek autobusów, które spełniają normy Euro5 i Euro6. A więc takie normy, które są topowe w Europie. To 44% tego typu autobusów. Żadne miasto nie jest w takiej sytuacji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W Warszawie z 1721 autobusów, 969 spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin Euro 5 lub 6. Co nam daje ponad 56% całego stanu taboru.

Z kolei, Katowice mają najmniejszy udział autobusów które spełniają europejskie normy Euro 5 i 6, jest to tylko 30% całego taboru.

http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3407,pierwsze-autobusy-z-silnikiem-euro-6-w-krakowie.html

Jacek Majchrowski

W tej chwili miasto dokłada do cen biletów ok. 170 mln złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2014 przyjęty budżet Miasta Krakowa szacował, że przychody z tytułu sprzedaży biletów wyniosą 272 mln PLN, z kolei wydatki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego wynosiły 442 mln PLN.

Jeżeli uznamy, że transport publiczny ma się finansować ze sprzedaży biletów, to powyższe twierdzenie jest prawdą.

Jacek Majchrowski

Fragment ulicy św. Jacka był uzgodniony z tamtejszymi mieszkańcami. Oni się zgodzili na zabudowanie tego małego fragmentu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przed przyjęciem 9 lipca 2014 roku uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka – Twardowskiego”, która między innymi zakada przeznaczenie części tego obszaru pod zabudowę `prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały.

Jacek Majchrowski

Środki [na wymianę pieców] były złożone. To wojewódzki fundusz ochrony środowiska, narodowy fundusz, program Kawka i środki miejskie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Gmina Miejska Kraków, oprócz środków własnych, pozyskała dodatkowe środki finansowe na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- KAWKA” – środki te `pochodzą od Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jacek Majchrowski

Rozumiem, że zmiany [studium zagospodarowania przestrzennego] dokonała komisja planowania i rada miasta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa, która obejmowała m.in. zmianę przeznaczenia terenu otaczającego Fort Bronowice dokonała Rada Miasta na sesji 9 lipca 2014 r.

Marek Lasota

Dane pochodzące z monitoringu powietrza pokazują bezspornie, że w miesiącach zimowych ta krzywa zanieczyszczeń pyłem zawieszonym oraz benzoalphapirenem, czyli najbardziej szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami, dramatycznie rośnie. Ona kilkusetkrotnie przekracza dopuszczalne normy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie analizy danych z lat 2005 – 2013, pochodzących z małopolskiej sieci monitoringu powietrza istotnie można stwierdzić że w miesiącach zimowych zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 jest znacząco wyższe niż w pozostałych miesiącach. Przy normie wynoszącej 40 µg/m3 praktycznie każdej zimy norma ta jest przekroczona kilkukrotnie. Poprawnym byłoby też stwierdzenie że poziom zanieczyszczenia w okresie zimowym wzrasta o kilkaset procent. Natomiast teza że poziom zanieczyszczenia kilkusetkrotnie przekracza normy nie jest prawdziwa.

Przypuszczamy tu zwykły błąd językowy w wypowiedzi p. Lasoty, jednak stwierdzenie w takiej formie musi zostać uznana za nieprawdziwe.

Marek Lasota

Jeśli w Krakowie nie ograniczymy emisji, zwłaszcza pyłu zawieszonego, to wówczas grożą nam przewidziane przez Komisję Europejską kary za dopuszczenie do takiego stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza ustanawia normy i terminy ich wprowadzenia w celu zapewnienia czystszego powietrza w Europie poprzez zmniejszenie stężeń drobnych cząstek pyłu, które podobnie jak większe cząstki, określane jako PM10 i objęte już przepisami prawnymi, są substancjami zanieczyszczającymi bardzo niebezpiecznymi dla zdrowia ludzi.

Na mocy, Artykuł 226 oraz Artykuł 228 Traktatu daje Komisji prawo do wszczęcia postępowania przeciwko państwu członkowskiemu, które nie przestrzega nałożonych na nie zobowiązań. oraz daje również Komisji prawo do wystąpienia do Trybunału z wnioskiem o nałożenie na państwo członkowskie kary pieniężnej.

Wnioskowane kary wynoszą 71 521 euro/dzień w odniesieniu do dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

 

Marta Patena

Przypominam, że w maju było w Krakowie referendum z inicjatywy pana prezydenta o ZIO a rada miasta dołożyła trzy inne pytania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 1 kwietnia 2014 roku radni podjęli decyzję o przeprowadzeniu w Krakowie referendum. W czasie tej sesji zdecydowano także, że referendum będzie się składało z 4 pytań, radni dodali 3 pytania: o metro, monitoring miejski i ścieżki rowerowe.

Łukasz Gibała

Mamy trzecie najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii. Tylko dwa miasta z Bułgarii nas wyprzedziły. Każdy z nas wdycha takie powietrze, jakby palił 7 papierosów dziennie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem EEA, Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastemw Unii Europejskiej.

http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/15/business/international/europe-air-quality.html?ref=international

14090444341525008479.jpg

Łukasz Gibała

Chcemy rozwijać system park&ride. Obecnie zbudowano dwa parkingi na 250 samochodów. My planujemy 5 takich miejsc na 2000 samochodów. W Warszawie jest 4000 miejsc.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Krakowie są 2 parkingi systemu Parkuj i Jedź o łącznej pojemności 250 aut. Łącznie z miejscami dla niepełnosprawnych, na wszystkich warszawskich parkingach Parkuj i Jedź jest 4065 miejsc.

źródła: http://kmkrakow.pl/parkuj-i-jedz.html, http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&l=1

Łukasz Gibała

Jaki jest sens wydawania 300 milionów na Centrum Kongresowe, pół miliarda na stadion Wisły a tylko 3 miliony rocznie na wymianę pieców.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Całkowity koszt budowy Centrum Kongresowego wyniósł 357 539 043,63 PLN. Dofinansowanie z UE wyniosło 82 930 000,00 PLN, miasto wyłożyło 274 609 043,63 PLN. Koszt budowy stadionu Wisły Kraków, według różnych szacunków, waha się od 500 do 600 mln zł.

W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano przeznaczyć na wymianę pieców węglowych 2 800 000 zł.

 

Tomasz Leśniak

Mamy problem ze stałą wymianą pieców. W sierpniu skończyły się środki zewnętrzne.

Prawda Ukryj uzasadnienie

30 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej podano informację że środki na instalację odnawialnych źródeł energii zostały rozdysponowane, a pozostałe wnioski o wymianę pieców będą rozpatrywane w przyszłym roku.
Natomiast 14 sierpnia rzecznik Urzędu Miasta Krakowa Filip Szatanik podał informację, że wnioski składane po 14 sierpnia br. zostaną rozpatrzone w roku 2015

Tomasz Leśniak

W przypadku Zakrzówka radni dali przyzwolenie na zabudowę części terenów w okolicach ul. św. Jacka

Prawda Ukryj uzasadnienie

W dniu 9 lipca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXII/1698/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ŚW. JACKA – TWARDOWSKIEGO”.

Tomasz Leśniak

Jest projekt wprowadzenia inicjatywy lokalnej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

22.10.2014r. odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.Jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami poprzez wnioski o realizację inicjatywy lokalnej.

Tomasz Leśniak

Teraz okazało się, że rodzina pani wiceprezydent [Koterby] jest pełnomocnikiem inwestora, który będzie zabudowywał część terenów wokół fortu w Bronowicach. Wiemy, że pani Koterba odpowiada za kształt studium zagospodarowania przestrzennego. Ona miała wpływ na to, że przeznaczenie tego terenu pod terenu zielone zostało zmienione na tereny budowlane.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Firma męża i syna Pani wiceprezydent Koterby jest pełnomocnikiem Echo-Investment w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu wokół fortu w Bronowicach.

Konrad Berkowicz

Nasze miasto jest zadłużone na 2 miliardy złotych.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według „Raportu o stanie miasta 2013„, zadłużenie Krakowa w roku 2014 zmniejszyć się ma o 28,5 mln złotych do poziomu 1971,5 mln. Ciągle jest to jednak dług oscylujący w granicach dwóch miliardów złotych.

Konrad Berkowicz

To refrendum [z maja] jest wiążące.

Prawda Ukryj uzasadnienie

25 maja 2014 roku w referendum lokalnym w Krakowie frekwencja wyniosła 35,96%. Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym referendum jest ważne, jeśli oddało w nim głosy ponad 30% uprawnionych do głosowania.

Należy jednak zaznaczyć, że decyzja podjęta przez mieszkańców w drodze referendum nie stanowi bezpośredniego zobowiązania władz miasta do realizacji wybranej opcji.

 

Andrzej Sikorski

To najtańsze ogrzewanie, pod warunkiem, że elektrociepłownia Łęg przejdzie ponownie w ręce gminy. Teraz jest w rękach francuskich.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Właścicielem elektrociepłowni Łęg od 1998 roku jest spółka EDF Polska, której większościowym udziałowcem jest rząd Francji.

Andrzej Sikorski

70% spółdzielni mieszkaniowych ma ogrzewanie centralne.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Nie udało nam się znaleźć żadnych danych dotyczących odsetka krakowskich spółdzielni mieszkaniowych korzystających z ogrzewania centralnego.

Łukasz Gibała

W tym roku w maju skończyły się pieniądze na wymianę pieców. Ludzie chcą to robić, ale miasto przeznaczyło na ten cel tylko 3 miliony złotych.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Miasto faktycznie przeznaczyło na wymianę pieców 2 800 000 zł. Nie jest prawdą, że środki na wymianę pieców skończyły się w maju. Zostały wykorzystane w sierpniu – wnioski złożone po 14 sierpnia mają być realizowane od 2015 roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >