Program „Otwartość” Łukasz Gibały

Zespół DemagogPL nieustannie śledzi publikacje kolejnych rozdziałów programu wyborczego Łukasza Gibały- kandydata na Prezydenta Krakowa. Tym razem zaglądamy do części zatytułowanej „Otwartość” dotyczącej administracji i partycypacji społecznej.

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

W roku 2012 dokonano grupowego zakupu prądu dla wszystkich urzędowych budynków w jednym przetargu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W drodze Zarządzenia Nr 984/2012 powołano Komitet Sterujący do utworzenia Krakowskiej Grupy Zakupowej (KGZ) w celu wspólnego zakupu energii elektrycznej. KGZ powołana została w dniu 15 maja 2012 roku.

W wyniku przetargu wyłoniono dostawcę energii elektrycznej w roku 2013, a szacowane oszczędności finansowe oszacowano na kwotę 1,9 mln złotych przy wolumenie zakupu 51 GWh.

Łukasz Gibała

Od maja 2012 roku krakowianie mogą zgłosić własny projekt uchwały, który musi zostać poddany pod obrady Rady Miasta. Ta zmiana do dziś nie została wprowadzona do tekstu Statutu.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze Statutem Miasta Krakowa, mieszkańcy mają inicjatywę uchwałodawczą i projekt ten musi być przedmiotem obrad Rady Miasta.

Według znowelizowanego Uchwałą z 30 maja 2012 roku §27 Statutu Miasta Krakowa, inicjatywę uchwałodawczą posiadają następujące podmioty: Prezydent, Przewodniczący, komisje, kluby, co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, Radzie Dzielnicy (w sprawach dot. danej dzielnicy) oraz grupie mieszkańców Miasta liczącej co najmniej 4 000 osób.

Projekt uchwały przedłożony przez mieszkańców spełniający wymogi formalne (§27a, ust. 3) musi zostać poddany pod obrady Rady Miasta w terminie do 3 miesięcy od daty wniesienia do Przewodniczącego Rady (§27a, ust. 6). Zgodnie z §36 pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym Rady. Co więcej, zgodnie ze znowelizowanym 10 września 2014 roku §27a, ust. 8: Projekty uchwał zgłaszane przez grupę mieszkańców Miasta, o której mowa w §27 ust. 2 pkt 6 wniesione w trakcie trwania kadencji, a nie rozpatrzone przed jej upływem winny być rozpatrzone przez radę kolejnej kadencji. Przepis ten ustanawia obowiązek rozpatrzenia projektu uchwałodawczego skierowanego przez mieszkańców miasta również na rady kolejnej kadencji.

 

Łukasz Gibała

Przeciw organizacji ZIO zagłosowało prawie 70% krakowian.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W referendum dotyczącym Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie frekwencja wyniosła 35,96 % uprawnionych do głosownia. 69,72 % głosujących było przeciw organizacji ZIO.

Łukasz Gibała

6 razy mniejsza Dąbrowa Górnicza wyda na ten cel [budżet obywatelski] prawie dwa razy więcej- 8 milionów, dwukrotnie mniejszy od Krakowa Lublin- 10 milionów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na Dąbrowski Budżet Partycypacyjny przeznaczono na rok 2015 8 mln złotych. Dąbrowa Górnicza wg danych GUS na 2012 rok miała 124 701 mieszkańców (Kraków za ten sam okres 758 334 mieszkańców, co daje 6,08 razy więcej)

W Lublinie istotnie przeznaczono na ten rok 10 mln złotych na podobny cel. Również w 2012 roku, Kraków miał 2,18 razy więcej mieszkańców niż Lublin z liczbą 347 678 mieszkańców.

Łukasz Gibała

Rada Miasta Krakowa odrzuca w I czytaniu obywatelski projekt uchwały o likwidacji Straży Miejskiej. To pierwszy przypadek, kiedy udało się mieszkańcom złożyć taki projekt uchwały. Nic dziwnego (…) trzeba zebrać minimum 4 tysiące podpisów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że projekt uchwały o likwidacji Straży Miejskiej został odrzucony w I czytaniu 28 sierpnia 2013. Za jego odrzuceniem głosowało 29 radnych, 3 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją krakowskiego statutu z 30 maja 2012 umożliwiono 4 tysiącom mieszkańców prawo inicjatywy uchwałodawczej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >