Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #2

Kontynuujemy weryfikowanie wypowiedzi kandydatów i kandydatki na prezydenta Gdańska w ramach projektu #Samorząd2018. Tym razem, zajmiemy się wypowiedziami, które padły podczas Gdańskiej Debaty Gospodarczej – debaty wyborczej z udziałem wszystkich kandydatów, która odbyła się 10 września w Wyższej Szkole Bankowej. Szczególnie dużo sprawdzalnych wypowiedzi padło ze strony urzędującego prezydenta, który często wspominał o podjętych już inicjatywach. Zapraszamy do lektury!

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Hołubowski

Ustawa o VAT – około 400 stron, już nie wspomnę ile interpretacji. 34 tysiące interpretacji rocznie, a z tego połowa jest zaskarżana (…), a jeszcze z tego połowa jest uznawana za zasadną.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jednym z głównych motywów kampanii Jacka Hołubowskiego jest sprawienie, by Gdańsk był bardziej przyjazny przedsiębiorcom. W trakcie Debaty Gospodarczej mówił między innymi o zbyt skomplikowanym prawie podatkowym.

Jak można dowiedzieć się, otwierając odpowiedni dokument, ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. – nazywana potocznie “ustawą o VAT” – wraz z załącznikami liczy 348 stron. Ponieważ Jacek Hołubowski użył określenia “około” uznajemy jego zaokrąglenie za dopuszczalne.

Nie jest jednak prawdą, że wydaje się 34 tysiące interpretacji ustawy rocznie, co zdaje się sugerować cała wypowiedź. Według oficjalnej informacji z działalności Krajowej Informacji Skarbowej za rok 2017 (najbardziej aktualne dane), do biur KIS wpłynęło 29 599 wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji (str. 7), z czego 54% (str. 10) stanowiły interpretacje dotyczące podatku VAT.

Jak można się dowiedzieć z oficjalnego komunikatu (str. 2), w 2016 roku Biura Krajowej Informacji Podatkowej (poprzednika Krajowej Informacji Skarbowej) wydały 34 151 indywidualnych interpretacji przepisów. Są to dane bliższe liczbie podanej przez Jacka Hołubowskiego, ale dostępne są już bardziej aktualne dane przywołane powyżej.

Nie jest też prawdą, że połowa interpretacji jest zaskarżana. Według informacji z 2017 (str 12-13) skargi i zażalenia wniesiono do 9,05% (3091) orzeczeń.

Jak można przeczytać w tym samym dokumencie, 45% orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które wpłynęły do KIS w 2017 r. uchylało decyzje organu. Co więcej, 58% skarg kasacyjnych rozstrzygnięto na niekorzyść organu. Można zatem uznać, że Jacek Hołubowski miał rację, mówiąc, że połowa skarg uznawana jest za zasadną.

Liczba interpretacji i proporcja zaskarżonych decyzji podane przez Jacka Hołubowskiego nie pozwalają jednak zakwalifikować jego wypowiedzi jako prawdziwej.

Share The Facts
Jacek Hołubowski
Kandydat na prezydenta Gdańska


Ustawa o VAT – około 400 stron, już nie wspomnę ile interpretacji. 34 tysiące interpretacji rocznie, a z tego połowa jest zaskarżana (…), a jeszcze z tego połowa jest uznawana za zasadną.

Elżbieta Jachlewska

30% kobiet w Gdańsku nie pracuje. 70% z nich mówi, że podjęłoby pracę, gdyby miało dostęp do żłobka, do usług opiekuńczych (…) i gdyby mogło pracować w elastycznym czasie pracy.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Liczby opisujące aktywność zawodową kobiet według powiatu można znaleźć na stronie Urzędu Statystycznego w Gdańsku w zakładce “pracujący według płci”. W 2017 roku w Gdańsku było 93 476 pracujących kobiet. To więcej niż pracujących mężczyzn, których było tylko 85 469. Patrząc na dane z lat 2005-2017 widać, że w 2011 roku po raz pierwszy we wspomnianym okresie pracujących kobiet było więcej niż mężczyzn, a później różnica między liczebnością tych grup tylko się zwiększała.

Nie udało nam się znaleźć danych z 2017 roku, wskazujących dokładną liczbę kobiet w wieku produkcyjnym. Na podstawie tej liczby można by było obliczyć dokładną proporcję kobiet aktywnych zawodowo. W analizie posłużyliśmy się zatem dwoma przybliżonymi liczbami.

Z tego samego źródła (zakładka “ludność według płci”) można dowiedzieć się, że w 2017 roku w Gdańsku było 244 087 kobiet. Na tej podstawie policzyliśmy, że w 2017 roku około 38,3% kobiet w Gdańsku pracowało. Należy jednak podkreślić, że jest to odsetek wszystkich mieszkanek Gdańska, w tym niemowląt, dzieci, seniorek i niepełnosprawnych.

Drugą metodą przybliżenia jest policzenie proporcji kobiet w całkowitej ludności Gdańska, która wynosiła około 52,6%. Mieszkańców w wieku produkcyjnym było natomiast 274 719 (tamże, zakładka “ludność według ekonomicznych grup wieku”). Jeżeli założyć zachowanie proporcji płci, to kobiet w wieku produkcyjnym było około 144 436. Dzieląc liczbę pracujących mieszkanek Gdańska przez szacowaną ich liczbę w wieku produkcyjnym otrzymamy przybliżoną proporcję pracujących mieszkanek Gdańska w wieku produkcyjnym na poziomie 64,7%, co oznaczałoby, że w 2017 roku nie pracowało nieco ponad 35% gdańszczanek w wieku produkcyjnym.

Zakrąglenie zastosowane przez Elżbietę Jachlewską uznajemy za dopuszczalne szczególnie, że zmuszeni byliśmy bazować na przybliżonych liczbach. Elżbieta Jachlewska wyraża się jednak nieprecyzyjnie kiedy mówi, że 30% kobiet w Gdańsku nie pracuje, ponieważ nie wspomina, że ma na myśli kobiety w wieku produkcyjnym, a to zdaje się mieć na myśli.

Nie udało nam się natomiast znaleźć żadnego raportu bądź ankiety, w której bierne zawodowo mieszkanki Gdańska podawałyby warunki wystarczające dla ponownego podjęcia przez nie pracy. Do czasu znalezienia tego rodzaju danych, opublikowanych jeszcze przed Gdańską Debatą Gospodarczą, wypowiedź Elżbiety Jachlewskiej uznajemy za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


30% kobiet w Gdańsku nie pracuje. 70% z nich mówi, że podjęłoby pracę, gdyby miało dostęp do żłobka, do usług opiekuńczych (…) i gdyby mogło pracować w elastycznym czasie pracy.

Andrzej Ceynowa

Szkół wyższych w Polsce jest około 130.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Andrzej Ceynowa, były rektor Uniwersytetu Gdańskiego, często podkreśla, jak ważna dla miasta jest edukacja. Podczas debaty podkreślił, że spośród wszystkich miast z uczelniami wyższymi, których – jak stwierdził – jest 130, Gdańsk jest jednym z tych, które najskuteczniej przyciągają studentów i zachęcają absolwentów do pozostania w mieście.

Rządowy portal “Wybierz studia” aktualizowany w oparciu o cztery źródła uwzględnia 391 uczelni na terenie całego kraju. Rządowy system informatyczny POL-on zawiera informacje o 396 uczelniach publicznych i niepublicznych.  Raport GUS na temat polskich szkół wyższych w roku akademickim 2016/17 (najbardziej aktualny szczegółowy raport) wspomina o 390 szkołach. Wszystkie liczby są odległe od tej podanej przez profesora Ceynowę, zatem jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Szkół wyższych w Polsce jest około 130.

Andrzej Ceynowa

Seniorzy to jest w tej chwili ponad 40% ludności Gdańska.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ponieważ kategoria “seniorów” użyta przez profesora Ceynowę jest nieostra i nieprecyzyjna, przyjrzeliśmy się kilku możliwym interpretacjom. Do analizy użyliśmy danych za rok 2017 dostępnych na oficjalnym portalu miejskim – znajdują się w pliku “Demografia – Gdańsk /aktualizacja 07.2018”.

Jeżeli przyjąć, że seniorzy są grupą osób w wieku poprodukcyjnym, stanowią tylko 23,8% mieszkańców Gdańska. Według naszych wyliczeń, w oparciu o dane z powyższego źródła, osoby powyżej 60 roku życia stanowią 27% ludności Gdańska. Definiowanie seniora jako osoby młodszej niż 60 lat uznaliśmy za nienaturalne i bezzasadne.

Z całą pewnością nie ma akceptowalnej interpretacji pojęcia “senior”, dla której prawdziwym byłoby stwierdzenie, że seniorzy stanowią ponad 40% ludności Gdańska. Wypowiedź Andrzeja Ceynowy uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Seniorzy to jest w tej chwili ponad 40% ludności Gdańska.

Paweł Adamowicz

W ostatnim sondażu opublikowanym przez Onet 70% oceniło prezydenturę moją jako dobrą i bardzo dobrą.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W niedawnym sondażu IBRIS dla Onetu i “Faktu” poproszono respondentów o ocenę 20 lat prezydentury Pawła Adamowicza.  Sondaż przeprowadzono w dniach 27-28 sierpnia 2018 metodą CATI na próbie 1100 pełnoletnich mieszkańców Gdańska. Odpowiedzi ukształtowały się następująco:

  • zdecydowanie dobrze – 20,8%
  • raczej dobrze – 49,6%
  • raczej źle – 12,8%
  • zdecydowanie źle – 14,4%
  • trudno powiedzieć – 2,4%.

Łatwo policzyć, że 70,4% ankietowanych oceniło prezydenturę Pawła Adamowicza raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze. Oceny te można uznać za równoważne z przywołanymi przez prezydenta “dobrą” i “bardzo dobrą”, a wypowiedź Pawła Adamowicza należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


W ostatnim sondażu opublikowanym przez Onet 70% oceniło prezydenturę moją jako dobrą i bardzo dobrą.

Paweł Adamowicz

Od 10 lat na ulicy Sobieskiego Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadzi szkołę – Pomorską Szkołę Rzemiosł. Jest wprost odpowiedzialna za dobór zawodów, kształcenie. Zresztą jest to szkoła – dodam – publiczna, bezpłatna.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W odpowiedzi na zarzuty o niedostateczne wspieranie szkolnictwa zawodowego i zgodne deklaracje wszystkich kandydatów co do potrzeby promowania edukacji zawodowej, Paweł Adamowicz wspomniał o funkcjonujących już inicjatywach, między innymi o Pomorskiej Szkole Rzemiosł.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Pomorskich Szkół Rzemiosł, nota bene mieszczących się przy ulicy Sobieskiego 90, rozpoczęły one kształcenie w roku szkolnym 2008/09 – 10 lat temu. Zgodnie ze statutami wchodzących w skład zespołu szkół Technikum nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych organem prowadzącym szkoły jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców, a szkoły są publiczne i podlegają lokalnemu kuratorowi oświaty. Wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Od 10 lat na ulicy Sobieskiego Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadzi szkołę – Pomorską Szkołę Rzemiosł. Jest wprost odpowiedzialna za dobór zawodów, kształcenie. Zresztą jest to szkoła – dodam – publiczna, bezpłatna.

Paweł Adamowicz

Z Trójmiasta tylko w Gdańsku nie ubywa mieszkańców. Mamy dodatni bilans migracji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wypowiedź Pawła Adamowicza jest nieco nieprecyzyjna. Ubytek mieszkańców nie sprowadza się wyłącznie do bilansu migracji, ale zależy również od przyrostu naturalnego, czyli różnicy między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Przyjrzeliśmy się zatem zarówno bilansom migracji jak i zmianom w populacjach Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Urząd Miasta Gdyni podaje, że między 2016 a 2017 rokiem w Gdyni ubyło 685 osób, a saldo migracji wyniosło -90.

Z informacji dostępnych w Banku Danych Lokalnych można dowiedzieć się, że w tym samym okresie populacja Sopotu zmniejszyła się o 316 osób. Najbardziej aktualne publicznie dostępne dane na temat salda migracji w Sopocie można natomiast znaleźć w Statystycznym Vademecum Samorządowca. W 2016 roku saldo migracji w Sopocie wyniosło -139 osób, a w poprzednich kilku latach również było ujemne.

Ze strony internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku można się dowiedzieć, że w 2017 roku populacja Gdańska zwiększyła się o 500 osób. Saldo migracji na pobyt stały wyniosło natomiast 804 osoby.

Chociaż zmiany w populacjach Gdańska, Gdyni i Sopotu są stosunkowo niewielkie, prawdą jest, że Gdańsk jako jedyny notuje dodatni bilans migracji i jest jedynym miastem w Trójmieście, w którym przybywa ludności.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Z Trójmiasta tylko w Gdańsku nie ubywa mieszkańców. Mamy dodatni bilans migracji.

Paweł Adamowicz

Proszę pojechać na wyspę północną Wyspy Spichrzów. To jest partnerstwo publiczno-prywatne między partnerem z Belgii, partnerem z Warszawy i Miastem Gdańsk.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jednym z wątków poruszonych w Gdańskiej Debacie Gospodarczej była kwestia inwestycji realizowanych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). Jako przykład sukcesu miasta w tej dziedzinie, Paweł Adamowicz przywołał dużą inwestycję budowlaną w północnej części Wyspy Spichrzów.

9 marca 2017 portal miejski informował o wmurowaniu aktu erekcyjnego pod inwestycję realizowaną w partnerstwie publiczno-prywatnym na północnym cyplu Wyspy Spichrzów. Inwestycja zakłada między innymi wybudowanie hotelu, nowych budynków mieszkalnych i usługowych, a także przebudowę niektórych ulic i mostów. Partnerem prywatnym Miasta Gdańska zostało konsorcjum Granaria Development Gdańsk, w skład którego – jak można przeczytać na jego stronie internetowej – wchodzi polski oddział belgijskiego dewelopera Immobel i polska spółka budowlana Multibud z siedzibą w Warszawie.

Streszczenie założeń projektu można znaleźć w rządowym serwisie dedykowanym partnerstwom publiczno-prywatnym, natomiast cała umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dla “zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” została udostępniona przez Urząd Miasta w Internecie na prośbę osoby zwracającej się do władz miejskich w trybie dostępu do informacji publicznej.

Wartość umowy wynosi 400 mln złotych, a okres jej obowiązywania to lata 2015-2032. W 2017 roku rozpoczęto prace budowlane.

W świetle dostępnych danych wypowiedź Pawła Adamowicza o partnerstwie publiczno-prywatnym, w którym biorą udział prywatni inwestorzy z Warszawy i Belgii, uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Proszę pojechać na wyspę północną Wyspy Spichrzów. To jest partnerstwo publiczno-prywatne między partnerem z Belgii, partnerem z Warszawy i Miastem Gdańsk.

Paweł Adamowicz

Co roku robimy wspólne przetargi – wszystkie gminy-członkowie metropolii, ich już jest ponad 50 – na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Same oszczędności już wynoszą prawie 200 mln złotych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jedno z pytań, które zadano kandydatom podczas debaty dotyczyło dalszego rozwijania integracji metropolitalnej. W tym kontekście, prezydent Gdańska wspomniał o istniejącej organizacji zrzeszającej pomorskie gminy i powiaty. Przyjmujemy, że kiedy Paweł Adamowicz mówi o metropolii, ma na myśli stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdynia-Gdańsk-Sopot.

Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej stowarzyszenia, powstało ono w 2011 roku z inicjatywy Pawła Adamowicza. Skupia 57 samorządów – 8 powiatów, 21 miast i 28 innych gmin. Prawdą jest zatem stwierdzenie, że metropolia skupia ponad 50 członków, ale nieścisłością jest stwierdzenie, że są to gminy, bo w skład stowarzyszenia wchodzą również powiaty. Samych gmin jest w OMG-G-S 49.

Wspólne zamówienia publiczne w ramach OMG-G-S realizowane są od 2012 roku, kiedy po raz pierwszy pilotażowa grupa członków stowarzyszenia ogłosiła przetarg na energię elektryczną.

16 kwietnia 2018 przedstawiciele władz podmiotów zrzeszonych w OMG-G-S spotkali się, by podpisać kolejną już deklarację o wspólnych zakupach w 2018 roku. Przy tej okazji Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ogłosił, że szacowane oszczędności z tytułu dokonywania wspólnych zamówień publicznych od 2012 roku wyniosły łącznie 100 mln złotych. Jest to dwa razy mniej niż podawane przez Pawła Adamowicza 200 mln złotych, więc jego wypowiedź kwalifikujemy jako fałsz.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Co roku robimy wspólne przetargi – wszystkie gminy-członkowie metropolii, ich już jest ponad 50 – na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Same oszczędności już wynoszą prawie 200 mln złotych.

Jarosław Wałęsa

Musimy stawiać na czyste środowisko, na czyste powietrze – na szczęście ono jest najczystsze chyba ze wszystkich miast Polski.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rankingi miast według czystości powietrza są przygotowywane w oparciu o dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na dedykowanej podstronie internetowej GIOŚ można śledzić bieżące dane pomiarowe.

W 2016 roku organizacja Polski Alarm Smogowy opublikowała ranking miast według czystości powietrza w oparciu o dane Państwowego Monitoringu Środowiska. Gdańsk znalazł się w nim na 10 miejscu i został wyprzedzony między innymi przez Gdynię, Zamość, Suwałki czy Słupsk, który jako jedyny spełniał normy jakości powietrza. Choć powietrze w Gdańsku jest – na tle całego kraju – bardzo czyste, fałszem jest stwierdzenie, że jest ono najczystsze ze wszystkich miast Polski.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Musimy stawiać na czyste środowisko, na czyste powietrze – na szczęście ono jest najczystsze chyba ze wszystkich miast Polski.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >