Wybory 2018: Kraków – druga tura

4 listopada Krakowianie zadecydują kto przez następne pięć lat będzie zarządzał ich miastem. Szanse na zostanie prezydentem Krakowa wciąż ma poseł Małgorzata Wassermann oraz urzędujący prezydent Jacek Majchrowski. Charakter kampanii nie zmienił się znacząco w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przed drugą turą doszło do jednej, trwającej zaledwie czterdzieści minut, debaty między kandydatami. Była to też druga debata, w ciągu całej kampanii, z udziałem Małgorzaty Wassermann i Jacka Majchrowskiego.

Zapraszamy do lektury ostatniego już przedwyborczego raportu z Krakowa.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Majchrowski

W ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska załatwiamy w ten sposób, że mają przekazane 80 mln zł właśnie na działalność likwidacyjną pieców.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Jacek Majchrowski poruszył temat likwidacji pieców w ościennych gminach Krakowa.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia 24 czerwca 2014 r. Zrzesza ono 14 gmin położonych wokół Krakowa oraz sam Kraków. Celami Stowarzyszenia są:

  • zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów tych 15 samorządów, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności,

  • reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w realizacji zadań wykonywanych przez Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Załącznik nr 4 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymienia projekty komplementarne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na projekt „Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I” zakładana wartość finansowania wynosi 80,38 mln zł.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


W ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska załatwiamy w ten sposób, że mają przekazane 80 mln zł właśnie na działalność likwidacyjną pieców.

Jacek Majchrowski

To jest kwestia budowy ścieżek rowerowych. W tej chwili mamy około 230 kilometrów.

Prawda Ukryj uzasadnienie
W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Jacek Majchrowski poruszył temat krakowskiej infrastruktury rowerowej.
Według protokołu z posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa w dniu 23 maja 2018 r. w Krakowie jest około 230 km dróg rowerowych.

Również w dokumencie „Razem w ruchu” wydanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu długość infrastruktury rowerowej w Krakowie wynosi 230 km.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


To jest kwestia budowy ścieżek rowerowych. W tej chwili mamy ok. 230 km.

Jacek Majchrowski

Jest 0,5% terenów Krakowa, gdzie nie ma kanalizacji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas rozmowy w Radiu Kraków prezydent Jacek Majchrowski odniósł się do dostępu do kanalizacji w Krakowie.

Informacje dotyczące ścięci kanalizacyjnej publikowane są w raportach rocznych Wodociągów Miasta Krakowa. Według danych za 2017 r.

99,5% mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków posiada możliwość korzystania z istniejącej sieci wodociągowej.

Na podstawie powyższych danych, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


Jest 0,5% terenów Krakowa, gdzie nie ma kanalizacji.

Małgorzata Wassermann

Miejscowy plan zagospodarowania [obejmujący teren byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach] pozwala na takie przeznaczenie. (…) Aby tam powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann przedstawiła swój pomysł na stworzenie nowego domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Na terenie byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Witkowice

Teren na którym znajdują się zabudowania byłego szpitala oznaczony jest symbolem 1U.

§ 13 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1131/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice” stanowi:

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U do 9U ustalając podstawowe przeznaczenie tych terenów pod usługi, w tym:
1) usługi publiczne – oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, kultury, łączności i administracji publicznej,
2) usługi komercyjne – handlu, rzemiosła, gastronomii oraz innej działalności usługowej z wykluczeniem inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

Ust. 1 pkt. 1 mówi o przeznaczeniu terenu na usługi publiczne związane ze zdrowiem i opieką społeczną, co zgodne jest z przeznaczeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Inne artykuły uchwały określają kwestie techniczne związane z zabudową i funkcjonowaniem terenów, jednak żaden z nich nie uniemożliwia powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Miejscowy plan zagospodarowania [obejmujący teren byłego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach] pozwala na takie przeznaczenie. (…) Aby tam powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych.

Małgorzata Wassermann

Prawda jest jednak taka, że wiele z nich [planów zagospodarowania przestrzennego] zostało unieważnionych w całości, bądź punktowo, przez sądy administracyjne. Takich przykładów jest mnóstwo, zaś najczęstszą przyczyną stwierdzenia nieważności były błędy proceduralne władz miasta, jak również niezgodność miejscowego planu z ustaleniami studium. Przykłady planów miejscowych unieważnionych w całości to m.in. Małe Błonia, Piastowska, czy Młynówka Królewska.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W poście na portalu Facebook Małgorzata Wassermann poruszyła temat pokrycia Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa podanych jest 13 miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, które zostały w całości unieważnione wyrokiem sądu administracyjnego.

W zestawieniu tym znajduje się plan Piastowska, który został unieważniony w całości wyrokiem z dnia 7 marca 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Plan Małe Błonia uchwalony 10 lipca 2013 r. jest planem obowiązującym. Jednak plan Dolina Rudawy – Małe Błonia został w całości unieważniony wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto zaznaczyć, że tereny, których te plany dotyczą są w znacznej mierze ze sobą zbieżne. Plan Małe Błonia uchwalony został po unieważnieniu planu Dolina Rudawy – Małe Błonia.

Nie ma jednego planu o nazwie Młynówka Królewska. Istnieją natomiast plany:

  • Młynówka Królewska – Filtrowa
  • Młynówka Królewska – Grottgera
  • Młynówka Królewska – Grottgera II
  • Młynówka Królewska – Zarzecze
  • Młynówka Królewska – Zygmunta Starego

Wszystkie powyższe plany są planami obowiązującymi. Jednak plan Młynówka Królewska – Grottgera w pierwotnej swojej wersji (uchwała z dnia 24 października 2012 r.) został w całości unieważniony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. Warto zaznaczyć również, że plan Młynówka Królewska – Grottgera był pierwszym planem uchwalonym dla terenów Młynówki Królewskiej.

Małgorzata Wassermann nie podała precyzyjnie nazw planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak na terenach przez nią przywołanych plany faktycznie zostały w całości unieważnione.  Biorąc pod uwagę powyższe dane, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Przykłady planów miejscowych unieważnionych w całości to m.in. Małe Błonia, Piastowska, czy Młynówka Królewska.

Małgorzata Wassermann

Jeżeli chodzi o te parkingi Park&Ride to w zasadzie stan jest wysoce niezadowalający. Na dzień dzisiejszy cztery. Piąty na Lipskiej oddawany.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann odniosła się do ilości parkingów park&ride w Krakowie.

Według danych dostępnych na stornie internetowej Miejskiej Infrastruktury w stolicy małopolski działają następujące parkingi park&ride:

  • Czerwone Maki (200 miejsc postojowych)
  • Kurdwanów (167 miejsc postojowych)
  • Bieżanów (110 miejsc postojowych)

W trakcie realizacji są dwa kolejne parkingi – Mały Płaszów (z wjazdem od ul. Lipskiej) oraz Bronowice.

Inwestycja P&R Mały Płaszów planowo ma zostać zakończona w 2018 r. 

Ponadto na stronie internetowej podległej Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie znajduje się informacja, iż w mieście znajduje się również parking typu park&ride Giełda Balicka (ok. 50 miejsc postojowych).

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Jeżeli chodzi o te parkingi Park&Ride to w zasadzie stan jest wysoce niezadowalający. Na dzień dzisiejszy cztery. Piąty na Lipskiej oddawany.

Małgorzata Wassermann

Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe (…) w 2014 siedem kilometrów, w 2016 dziewięć kilometrów, w 2017 siedem kilometrów.  

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Małgorzata Wassermann poruszyła temat ścieżek rowerowych w Krakowie.

Dane przytoczone przez Małgorzatę Wassermann zgadzają się z liczbami przytaczanymi w prasie. Nie znaleźliśmy jednak potwierdzenia ich w dokumentach urzędowych. W związku z tym w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się z pytaniem do Urzędu Miasta Krakowa.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >