Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #2

Znamy już aż dziewięciu kandydatów na prezydenta Łodzi. Zespół Demagoga kontynuuje monitoring ich wypowiedzi. W naszym drugim łódzkim raporcie znalazło się 10 wypowiedzi ośmiu z nich. Kto mówi prawdę, a kto się z nią minął? Serdecznie zapraszamy do lektury i przypominamy o możliwości zgłaszania swoich wypowiedzi do sprawdzenia przez zespół Demagog.org.pl.

 

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.

Sprawdzone wypowiedzi

Waldemar Buda

Chociażby większy budżet obywatelski, który Pani Prezydent Hanna Zdanowska obiecała, a nie wprowadziła.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Waldemar Buda o budżecie obywatelskim wypowiedział się na swoim profilu na Facebooku 13 września 2018 r.

Budżet obywatelski stanowi część budżetu miasta, o której wykorzystaniu decydują mieszkańcy w głosowaniu na zgłoszone projekty.

Do tej pory odbyło się 5 edycji budżetu obywatelskiego. W pierwszej edycji, w 2014 roku, do podziału było 29 999 042 złotych w tym 10 mln złotych rezerwy.

W 2014 roku prezydent Hanna Zdanowska obiecała zwiększenie budżetu obywatelskiego do 100 milionów złotych do 2018 roku.

Jednak w  kolejnych edycjach (czyli w latach 2015, 2016, 2017 i 2018) do podziału było po 40 milionów złotych.

Również w przyszłorocznej edycji budżetu do podziału będzie 40 milionów złotych.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Chociażby większy budżet obywatelski, który Pani Prezydent Hanna Zdanowska obiecała, a nie wprowadziła.

Rafał Górski

Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Europie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Rafała Górskiego znaleźliśmy na jego oficjalnej stronie, wpis został opublikowany z okazji ogłoszenia kandydatury na prezydenta Łodzi.

Jednym z najpopularniejszych rankingów najbardziej zakorkowanych miast jest ten przeprowadzony przez firmę TomTom pod nazwą TomTom Traffic Index. Jest to ranking najbardziej zakorkowanych miast z podziałem na ich wielkość: mega miasta (powyżej 8 milionów mieszkańców); duże miasta (z populacją powyżej 800 tys. Mieszkańców) i małe miasta (do 800 tysięcy mieszkańców). W rankingu wzięto pod uwagę 390 miast z 48 krajów na podstawie danych zebranych w 2016 roku.

Łódź zajmuje w tym rankingu pierwsze miejsce spośród najbardziej zakorkowanych miast świata do 800 tysięcy mieszkańców, z poziomem zakorkowania wynoszącym 51 procent.

Najbardziej zakorkowanym dużym miastem (powyżej 800 tysięcy mieszkańców) w Europie jest Bukareszt z poziomem zakorkowania wynoszącym 50 procent. Spośród metropolii powyżej 8 milionów mieszkańców pierwsze miejsce w Europie zajmuje Moskwa (poziom zakorkowania wynosi tam 44%). W rankingu biorącym pod uwagę wszystkie miasta pierwsze miejsce w Europie (a piąte na świecie) zajmuje Łódź.

Innym rankingiem najbardziej zakorkowanych miast jest INRIX Global Traffic Scorecard. W rankingu brany jest pod uwagę poziom zakorkowania 1360 miast z 38 krajów na podstawie danych zebranych w 2017 roku, bez podziału miast pod względem ilości mieszkańców.

W tym rankingu najbardziej zatłoczonym europejskim miastem jest Moskwa, która zajmuje drugie miejsce na świecie za Los Angeles. Łódź zajmuje w tym rankingu 310 miejsce, a za najbardziej zakorkowane polskie miasto uznano Kraków.

Ponieważ ranking INRIX opiera się na nowszych danych i bierze pod uwagę więcej miast, wypowiedź w naszej ocenie jest fałszywa.

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź jest nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Europie.

Krzysztof Lipczyk

(…) przecież nie będzie żadnej stacji przeładunkowej odpadów. Takie zapewnienia składała gwiazda łódzkiego magistratu – Pan Wiceprezydent Tomasz Trela. Teraz widzimy jak rusza budowa hali tej stacji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Krzysztof Lipczyk o stacji przeładunkowej odpadów pisał na swoim Facebooku 17 sierpnia 2018 r.

Wypowiedź dotyczy pozwolenia na budowę budynku hali przeładunkowej odpadów komunalnych wydanego przez Prezydent Miasta Łodzi dnia 12 czerwca 2017 roku. Budynek ma stanąć przy ulicy Smutnej.

Wydanie pozwolenia wywołało protesty mieszkańców Bałut, którzy w liście protestacyjnym zarzucili Prezydent Zdanowskiej (oprócz kwestii ochrony środowiska) m.in.. brak wcześniejszych informacji o planach budowy takiej hali, wydanie pozwolenia mimo braku odpowiedniej infrastruktury drogowej (ulica Smutna i okolice to osiedlowe ulice, nieprzystosowane dla pojazdów ciężarowych).

16 sierpnia Tomasz Trela, wiceprezydent miasta Łodzi, w odpowiedzi na interpelację Radnego Tomasza Kacprzaka wyjaśnił, że pozwolenie na budowę zostało wydane w normalnym trybie, z uwzględnieniem kwestii drogowych i środowiskowych.

Podkreślił również, że w oparciu o zapisy ustawy o odpadach na gromadzenie i sortowanie odpadów wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Ponadto, zgodnie z ustawą, nie można zbierać zmieszanych odpadów komunalnych poza miejscem ich wytwarzania, chyba, że posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka, która uzyskała pozwolenie na budowę hali, nie posiada takiego statusu, ani nie złożyła wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Wobec tego obecnie nie może prowadzić tego typu działalności.

Sam Tomasz Trela w swoich wypowiedziach dla mediów ogłosił, że Urząd Miasta nie wyda zgody na sortowanie śmieci w budowanej hali.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ Urząd Miasta wydał zgodę na budowę hali przeładunkowej odpadów komunalnych, jednocześnie wiceprezydent Trela ogłosił, że miasto nie wyda zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej hali.

Share The Facts
Krzysztof Lipczyk
Kandydat Wolności i KNP na prezydenta Łodzi


(…) przecież nie będzie żadnej stacji przeładunkowej odpadów. Takie zapewnienia składała gwiazda łódzkiego magistratu – Pan Wiceprezydent Tomasz Trela. Teraz widzimy jak rusza budowa hali tej stacji.

Zbigniew Maurer

A teraz doszedł jeszcze nowy podatek, o którym łodzianie nie wiedzą, podatek od wybetonowania. (…) Jeżeli 70% terenu jest zabetonowanego, to już ten podatek podlega. Czyli 30, zgodnie z prawem unijnym, 30% powinno być terenów zielonych na terenie zakładu.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zbigniew Maurer o podatku od wybetonowania mówił w „Gościu po 8” Radia Łódź 20 września 2018 r.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Tereny zielone natomiast nie posiadają definicji prawnej i są pojęciem szerszym – mogą znajdować się na terenie różnych obiektów, w tym zakładów przemysłowych.

W aktach prawnych dotyczących budownictwa, na przykład rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się również nazwa „powierzchnia biologicznie czynna”, czyli

  • teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację,
  • 50% powierzchni tarasów i stropodachów, jeśli są one urządzone jako stałe trawniki lub kwietniki z taką nawierzchnią, przy czym ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 10 m2,
  • wody powierzchniowe.

 która powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania i 30% powierzchni w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, chyba że inny odsetek przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Niestety, nie udało nam się znaleźć informacji na temat owego podatku w żadnym dostępnym źródle.

W związku z tym zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej kwestii do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Miasta Łodzi. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Zbigniewa Maurera uznajemy za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Zbigniew Maurer
Kandydat Akcji Narodowej na prezydenta Łodzi


A teraz doszedł jeszcze nowy podatek, o którym łodzianie nie wiedzą, podatek od wybetonowania. (…) Jeżeli 70% terenu jest zabetonowanego, to już ten podatek podlega. Czyli 30, zgodnie z prawem unijnym, 30% powinno być terenów zielonych na terenie zakładu.

Piotr Misztal

Mamy zadłużenie 2 miliardy 524 miliony i 150 milionów odsetek rocznie do zapłacenia (w Łodzi).

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Piotra Misztala padła w rozmowie w „ŁWD – Podsumowanie” TVP3 Łódź 14 września 2018 r.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040, w roku 2018 miasto ma wydać na obsługę długu, w tym odsetki 112 milionów złotych.

Z kolei kwota długu miasta ma wynieść w 2018 roku 2 835 812 382 złote. Zgodnie natomiast ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (załącznik xls, tabela 59), dług Łodzi wyniósł 2 685 260 159,34 zł. Wypowiedź Piotra Misztala uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Piotr Misztal
Kandydat „Bezpartyjni – Piotr Misztal” na prezydenta Łodzi


Mamy zadłużenie 2 miliardy 524 miliony i 150 milionów odsetek rocznie do zapłacenia (w Łodzi).

Urszula Niziołek-Janiak

[Wprowadziłam] pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy wprowadzenia programu bezpłatnych obiadów dla uczniów szkół podstawowych, Urszula Niziołek-Janiak wspominała o nim na swoim Facebooku 6 września 2018 r.

30 lipca 2018 roku do Rady Miasta został złożony projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała wzywa Prezydent Miasta Łodzi do opracowana do 31 października programu zapewniającym bezpłatne obiady uczniom podstawówek. Program miałby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

28 sierpnia 2018 roku Komisja Edukacji Rady Miejskiej przyjęła projekt jednogłośnie.

29 sierpnia 2018 roku do Rady Miasta wpłynął projekt apelu do Rady Ministrów o przekazanie miastu 50 milionów złotych na realizację programu. Autorkami projektu są wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Niewiadomska-Cudak i radna SLD Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Projekt apelu został przyjęty przez Radę Miejską 30 sierpnia 2018 roku. Z porządku obrad zdjęto jednak projekt z 30 lipca 2018 roku. Został on rozpatrzony ponownie na sesji Rady Miejskiej z 19 września 2018 roku i jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Wcześniej 13 września wpłynęła autopoprawka do projektu obiadów dla uczniów, według której program miałby ruszyć 31 marca 2019 roku.

Po wprowadzeniu projektu w życie, Łódź będzie pierwszym miastem z tego typu programem.

Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Jednym z punktów nowelizacji (art.. 106a) jest wprowadzenie obowiązku zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia. Spożycie takiego posiłku ma być jednak odpłatne.

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka Tak dla Łodzi na prezydenta Łodzi


[Wprowadziłam] pierwszy w Polsce program bezpłatnych obiadów.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Gdy CBA zatrzymało dyrektora Zarządu Transportu i Dróg Grzegorza N., a prokuratura postawiła mu zarzuty, Zdanowska postanowiła powierzyć mu stanowisko prezesa w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej podległej miastu.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom wypowiadała się na łamach Gazety Obywatelskiej 14 września 2018 r.

Wypowiedź dotyczy Grzegorza Nity. 16 marca 2017 roku prokuratura regionalna w Łodzi postawiła mu zarzut popełnienia przestępstw  z artykułu 228 § 1 i z art. 231 § 2 kodeksu karnego (przyjęcie korzyści majątkowej z tytułu pełnienia funkcji publicznej i przekroczenie uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej).

Grzegorz Nita był wówczas prezesem Zarządu Inwestycji Miejskich i pełnił tę funkcję do  11 grudnia 2017 roku. Po zatrzymaniu i postawieniu prokuratorskich zarzutów nie został jednak prezesem Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, ponieważ był nim wówczas (i jest do dziś) Radosław Łuczak. Dostał jednak pracę w ŁSI na stanowisku wicedyrektora ds. inwestycji kubaturowych.

19 lipca 2018 roku CBA ogłosiło, że Grzegorz Nita został zatrzymany za działanie na szkodę Urzędu Miasta Łodzi przy budowie Trasy Górna i Trasy WZ. 27 lipca 2018 roku lokalne media doniosły o rezygnacji przez Grzegorza Nitę z pracy w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Grzegorz Nita pracował w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej, jednak nie był jej prezesem.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka na prezydenta Łodzi


Gdy CBA zatrzymało dyrektora Zarządu Transportu i Dróg Grzegorza N., a prokuratura postawiła mu zarzuty, Zdanowska postanowiła powierzyć mu stanowisko prezesa w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej podległej miastu.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

W 2017 r. wybudowano w całej Łodzi niewiele ponad 2800 mieszkań łącznie, podczas kiedy w takim Wrocławiu mieszkań powstało 9000.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom padła w programie ŁWD – Podsumowanie TVP3 Łódź 11 września 2018 r.

Według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w 2017 roku oddano do użytkowania 2520 mieszkań.

Z kolei według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, w 2017 roku przybyły w tym mieście 8844 nowe mieszkania.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka na prezydenta Łodzi


W 2017 r. wybudowano w całej Łodzi niewiele ponad 2800 mieszkań łącznie, podczas kiedy w takim Wrocławiu mieszkań powstało 9000.

Hanna Zdanowska

(…) jeśli chodzi o rewitalizację. To jest przeszło 4 mld, w którym mieliśmy zaplanowany udział własny w granicach do 25, różnie, w zależności od rodzaju inwestycji czy do 35%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Hanny Zdanowskiej padła podczas programu „Gość po 8” Radia Łódź 13 września 2018 r.

Według ustawy o Rewitalizacji z 2015 roku, „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

10 lutego 2016 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Kolejnym krokiem było przyjęcie 28 września 2016 roku uchwały ws. Ustanowienia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi. W Uchwale zawarto m.in.. cele i plany rewitalizacji miasta, wraz z ramami finansowymi.

5 lipca 2018 roku Rada Miejska przyjęła nowelizację uchwały z 28 września 2016 roku. Według ram finansowych przedstawionych w nowej Uchwale, całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu szacuje się na 4 535 762 624,15 zł, z czego 2 107 152 238,44 zł ma stanowić wkład własny z  budżetu miasta.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ sugeruje, że to wkład własny miasta ma wynieść ponad 4 miliardy złotych, a nie całkowita wartość przedsięwzięć.

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi


(…) jeśli chodzi o rewitalizację. To jest przeszło 4 mld, w którym mieliśmy zaplanowany udział własny w granicach do 25, różnie, w zależności od rodzaju inwestycji czy do 35%.

Hanna Zdanowska

Temat Konstytucyjnej rozgrywał się myślę, że około 2-3 lat temu, kiedy to mieszkańcy zablokowali tą inwestycję, bo wtedy byliśmy przygotowani do realizacji tej inwestycji. Mieszkańcy ją zablokowali.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Hanny Zdanowskiej padła podczas programu „Gość po 8” Radia Łódź 13 września 2018 r.

Wypowiedź dotyczy planów przedłużenia ulicy Konstytucyjnej w kierunku południowym, tak, aby ulica ta łączyła się z Trasą Górna.

Pierwsze plany przebudowy ulicy pojawiły się w 2010 roku, przy okazji uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. Kolejne plany pojawiły się w 2012 roku.

W tym samym roku Urząd Miasta zorganizował konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko przedłużeniu ulicy.

Temat ulicy Konstytucyjnej pojawił się również w roku 2013, podczas konsultacji społecznych dotyczących „Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2013-2015”. Mieszkańcy apelowali wówczas o rezygnację z przedłużenia Konstytucyjnej. Postulat ten miał być przekazany Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi.

W tym samym roku mieszkańcy Łodzi apelowali również o ponowne konsultacje społeczne, jednak ich wniosek został odrzucony.

W kwietniu 2014 roku do Urzędu Miasta wpłynął projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi wniesiony przez mieszkańców miasta sprzeciwiających się  budowie ulicy. Projekt stanowił stanowisko Rady Miasta wobec inwestycji, które miało być przekazane do Prezydenta Miasta Łodzi Rada Miasta przyjęła uchwałę w czerwcu 2014 roku.

Do tej pory projekt Trasy Konstytucyjna nie został zrealizowany. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) projekt ten na etapie planowania od 18 marca 2016 roku (na podstawie uchwały Rady Miasta z 3 marca 2016 r.).

12 stycznia 2018 roku kwestia budowy ulicy była omawiana na sesji Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi. Dyrektor MPU Robert Wasza odpowiadał na pytania radnych dotyczących konieczności tej inwestycji.

Uchwała Rady Miasta z 2014 roku (czyli cztery lata temu) nie oznaczała wstrzymania prac nad ulicą Konstytucyjną, było to jedynie opinia na temat inwestycji. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że to mieszkańcy ją zablokowali, wypowiedź uznajemy więc za manipulację.

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi


Temat Konstytucyjnej rozgrywał się myślę, że około 2-3 lat temu, kiedy to mieszkańcy zablokowali tą inwestycję, bo wtedy byliśmy przygotowani do realizacji tej inwestycji. Mieszkańcy ją zablokowali.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >