Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #3

Trzecia odsłona monitoringu wyborów prezydenckich w Łodzi to analiza debaty „Usłysz swoje miasto” radia TOK FM, która odbyła się 18 września 2018 r. Na scenie pojawiło się pięciu kandydatów na prezydenta Łodzi: Waldemar Buda, Rafał Górski, Krzysztof Lipczyk, Piotr Misztal i Urszula Niziołek-Janiak. Wśród widowni debaty znalazła się jeszcze jedna kandydatka – Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Hanna Zdanowska nie wzięła udziału w debacie – wysłała do redakcji TOK FM list, który został odczytany przed rozpoczęciem pierwszej tury pytań. Rozmowa z kandydatami dotyczyła najbardziej palących problemów w mieście, m.in. korków, smogu, rewitalizacji oraz pomocy dla osiedli. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ocenami wypowiedzi kandydatów podczas debaty!

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

 

Sprawdzone wypowiedzi

Waldemar Buda

Ostatnio zakupiliśmy 26-letnie tramwaje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W dniu 20 września 2017 roku łódzkie MPK ogłosiło przetarg na zakup używanych dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych.

W dniu 20 lutego 2018 roku MPK wydało informację o zwycięzcy przetargu którym zostało jedyne przedsiębiorstwo, które zgłosiło się do przetargu, czyli Bochum Gelsenkirchener Straßenbahn AG z niemieckiego miasta Bochum.

Zakupione tramwaje to NF6D wyprodukowane w 1992 roku. Miasto zakupiło 34 tramwaje tego typu, pierwsze z nich trafiły do Łodzi pod koniec kwietnia.

Wyżej opisany przetarg to ostatni zakończony przetarg na zakup tramwajów. Obecnie nie jest prowadzony żaden przetarg na zakup pojazdów dla MPK.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Ostatnio zakupiliśmy 26-letnie tramwaje.

Waldemar Buda

Obserwacja NIK jest taka, że miasta sobie z tym nie radzą [ze smogiem].

Prawda Ukryj uzasadnienie

W dniu 11 września 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami. Raport powstał na podstawie kontroli 3 ministerstw: Środowiska, Energii, Przedsiębiorczości i Technologii, 5 urzędów marszałkowskich, 13 urzędów miast i gmin (w tym Łódź). Kontrole miały miejsce w latach 2014-2017.

Według NIK zarówno miasta, władze lokalne jak i rząd podjęły niedostateczne działania przeciwdziałające zanieczyszczeniu powietrza. W raporcie wskazano m.in.

  • złą koordynację działań antysmogowych między ministerstwami a władzami lokalnymi;
  • zbyt ogólne uchwały antysmogowe, które nie eliminują używania szkodliwych paliw;
  • zbyt długie terminy wymiany instalacji wysokoemisyjnych;
  • niewystarczające informacje na temat emisji zanieczyszczeń do wprowadzenia konkretnych działań naprawczych;
  • brak (ze względu na koszty) kompleksowej inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Obserwacja NIK jest taka, że miasta sobie z tym nie radzą [ze smogiem].

Rafał Górski

Ja tylko przypomnę, kto sprywatyzował w Łodzi elektrociepłownię. SLD w 2004-5 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA, która miała miejsce w 2005 roku.

11 sierpnia 2005 roku Minister Skarbu Państwa podpisał umowę na sprzedaż 85% akcji Zespołu Elektrociepłowni o wartości 900 mln złotych, a nabywcą tych akcji była Dalkia Polska SA.

Ministrem Skarbu Państwa był w tym czasie Jacek Socha, a premierem Marek Belka.

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź Jest Nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


Ja tylko przypomnę, kto sprywatyzował w Łodzi elektrociepłownię. SLD w 2004-5 roku.

Rafał Górski

Jesteśmy trzecim miastem w Polsce, jeśli chodzi o zadłużenie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

6 czerwca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetów samorządów terytorialnych w 2017 roku.

Według tego raportu (s. 120), najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu w Polsce była Warszawa (5 126 113 105,99 zł długu), na drugim miejscu jest Łódź (2 685 260 159,34 zł zobowiązań), a na trzecim Wrocław (2 673 545 729,61 zł długu).

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź Jest Nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


Jesteśmy trzecim miastem w Polsce, jeśli chodzi o zadłużenie.

Krzysztof Lipczyk

40 procent z podatku dochodowego trafia do samorządów.

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2017 r. wyniosła 37,89%. W 2018 udział ten wyniesie 37,98%, a w 2019 – 38,08%.

Z kolei, według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gmin w dochodach z podatku od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71%.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Krzysztof Lipczyk podaje mieszczące się w granicy dane dotyczące podatku PIT, zapomina jednak o CIT, który także jest podatkiem dochodowym, a inna jego część wędruje do samorządów.

Share The Facts
Krzysztof Lipczyk
Kandydat na prezydenta Łodzi


40 procent z podatku dochodowego trafia do samorządów.

Piotr Misztal

[w Łodzi] Z samochodów więcej tych dymów się wydobywa niż z pieców.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Piotra Misztala padła w odniesieniu do problemu smogu w Łodzi.

Informacje na temat zanieczyszczeń powietrza w Polsce podsumowuje Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” z 27 sierpnia 2018 r.

Kontrola ochrony powietrza została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK; miała ona m.in. na celu ocenę stanu realizacji wniosków sformułowanych w wyniku wcześniejszych kontroli. Badaniem objęto działania podmiotów publicznych mające na celu ograniczenie emisji substancji stanowiących największy problem dla jakości powietrza w Polsce, tj. pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5), B(a)P oraz NO2. Z uwagi na dominujący wpływ emisji z sektora komunalno-bytowego i transportu, działania kontrolne nie były bezpośrednio prowadzone w zakładach przemysłowych, których funkcjonowanie podlega odrębnym regulacjom prawnym.

Raport NIK zawiera dane o jakości powietrza w województwie łódzkim. I tak w 2017 r.:

  • średnie stężenie pyłów PM10 wyniosło 36,7 μg/m3,
  • odnotowano 35 dni, w których przekroczono dopuszczalne stężenie pyłów PM10,
  • średnie stężenie pyłów PM2,5 wyniosło 27 μg/m3,
  • średnie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 5,4 ng/m3,
  • średnie stężenie NO2 wyniosło 19,9 μg/m3.

Według danych KOBiZE w 2016 r. głównymi źródłami emisji PM10, PM2,5i WWA 34 były procesy spalania poza przemysłem (odpowiednio 45%, 48% i 88% całkowitej wielkości emisji tych substancji oszacowanej na 259 156,3 Mg,145 506,9 Mg i 146,3 Mg), wśród których dominujący udział związany był ze spalaniem paliw stałych w gospodarstwach domowych. Z kolei w przypadku tlenków azotu (NOx) największym źródłem emisji były sektor przemysłowy (38% całkowitej wielkości emisji tych substancji oszacowanej na poziomie 726 431,2 Mg) i transport drogowy (32%).

Brak jest na szczeblu centralnym szczegółowych danych o wielkości emisji PM10, PM2,5, B(a)P i NO2 ze źródeł powierzchniowych i liniowych na obszarze poszczególnych województw, nie wspominając nawet o poszczególnych miastach.

Roczne oceny jakości powietrza są również przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Tam przedstawiono dane dotyczące zanieczyszczeń na terenie całego województwa z podziałem na źródła ich występowania. Nie jesteśmy jednak w stanie jednoznacznie ocenić, czy dane dotyczące całego województwa łódzkiego przekładają się na samo miasto Łódź, w związku z tym wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Piotr Misztal
Kandydat na prezydenta Łodzi


[w Łodzi] Z samochodów więcej tych dymów się wydobywa niż z pieców.

 

Urszula Niziołek-Janiak

Ja wprowadziłam pod obrady rady miejskiej uchwałę o działaniach antydyskryminacyjnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Projekt uchwały Rady Miejskiej  sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych został złożony w Radzie Miasta 3 marca 2018 przez Urszulę Niziołek-Janiak.

Uchwała, według projektu, wzywa Prezydent Miasta Łodzi do opracowania i wdrożenia wieloletniego programu przeciwdziałającego dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, pochodzenie, orientację seksualną itd. W uchwale pojawił się również postulat ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji i wprowadzenia Karty Różnorodności.

Urszula Niziołek Janiak po raz pierwszy wniosła o dodanie głosowania nad uchwałą antydyskryminacyjną do sesji Rady Miasta z 7 marca 2018 roku. Jej wniosek został jednak odrzucony.

Ostatecznie do głosowania nad przyjęciem uchwały doszło w czasie kolejnej sesji Rady Miasta w dniach 28-29 marca 2018 roku. Uchwała została przyjęta przez Radę: 18 głosów było za, 2 przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu (s. 831 zapisu sesji).

Uchwała antydyskryminacyjna zobowiązała Prezydent Zdanowską do wprowadzenia odpowiedniego programu do 30 czerwca 2018 roku. Do 30 września 2018 prezydent ma przedstawić Radzie sprawozdanie z wprowadzenia uchwały.

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka TAK dla Łodzi na prezydenta Łodzi


Ja wprowadziłam pod obrady rady miejskiej uchwałę o działaniach antydyskryminacyjnych.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Obecnie na mieszkańca ten dług wynosi 3800, podczas gdy w Warszawie 2800.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

6 czerwca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetów samorządów terytorialnych za 2017 rok.

Według sprawozdania zadłużenie Łodzi wyniosło 2 685 260 159,34 zł, a liczba mieszkańców 696 503. tym samym zadłużenie na jednego mieszkańca Łodzi wyniosło 3855,35 zł. (s. 120, 137 sprawozdania).

Z kolei zadłużenie Warszawy wyniosło w 2017 roku 5 126 113 105,99 złotych, przy liczbie mieszkańców 1 753 977.  Tutaj zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca stolicy wyniosło 2922,56 zł.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Agnieszka Wojciechowska van Heukelom używa poprawnych danych do przedstawienia zadłużenia Łodzi, natomiast zaniża dane dla Warszawy, co ma powiększyć różnicę między zadłużeniem obu miast.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka na prezydenta Łodzi


Obecnie na mieszkańca ten dług wynosi 3800, podczas gdy w Warszawie 2800.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >