Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

Zespół Demagoga od niedawna obecny jest również w Lublinie, gdzie z uwagą śledzi kampanię prezydencką przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Prezentujemy pierwszy raport weryfikujący prawdziwość wypowiedzi kandydatów biorących udział w wyścigu o fotel prezydenta Lubelszczyzny. Sprawdziliśmy w nim 10 wypowiedzi – wśród ocenionych kandydatów znaleźli się Jakub Kulesza, urzędujący prezydent Krzysztof Żuk, Sylwester Tułajew, Marian Kowalski oraz Joanna Kunc.

Sprawdzone wypowiedzi

Jakub Kulesza

Astronomiczne zadłużenie (miasta) wynosi 1,48 miliarda złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

03.10. br. na profilu Jakuba Kuleszy na Facebooku pojawiło się nagranie wideo, w którym komentuje on m.in. zadłużenie miasta.

Zgodnie z danymi z Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku miasto Lublin jest zadłużone na kwotę 1 448 579 489,47 złotych. W związku z tym uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie


Astronomiczne zadłużenie (miasta) wynosi 1,48 miliarda złotych.

Jakub Kulesza

W zeszłym roku Lublin był na dziesiątym miejscu w zadłużeniu liczonym na mieszkańca spośród wszystkich gmin w Polsce. W tym roku jest już na 9 miejscu, bo gmina Ostrowice z województwa zachodniopomorskiego, która była na pierwszym miejscu zbankrutowała i jest likwidowana

Prawda Ukryj uzasadnienie

03.10. br. na profilu Jakuba Kuleszy na Facebooku pojawiło się nagranie wideo, w którym komentuje on m.in. zadłużenie miasta.

Zgodnie z danymi podanymi przez Ministerstwo Finansów, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa, Lublin znajdował się na 10 miejscu w rankingu zadłużenia per capita, a Gmina Ostrowice, która znajdowała się na pierwszym miejscu jest w procesie likwidacji zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice przyjętą przez Sejm.

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie


W zeszłym roku Lublin był na dziesiątym miejscu w zadłużeniu liczonym na mieszkańca spośród wszystkich gmin w Polsce. W tym roku jest już na 9 miejscu(…).

Jakub Kulesza

Spółki miejskie przynoszą ogromne straty, np MPK, której straty wynoszą 27 mln zł a zobowiązania, które nie są zdefiniowane – aż 140 mln zł.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W nagraniu z 03.10., udostępnionym na profilu Jakuba Kuleszy, podał on dane dot. finansów MPK.

W systemie eKRS jest dostępne sprawozdanie finansowe MPK Lublin sp. z o.o. za 2017 r.

(należy podać KRS: 0000013941)

Wg rachunku zysków i strat, zawartego w sprawozdaniu zarządu z działalności (s. 25), strata netto za rok 2017 wyniosła -481 492 zł. Jest to zaokrąglenie do pełnych złotych, a dokładną kwotę można znaleźć w uchwale w sprawie pokrycia tejże straty: -481 492,41zł.

Z kolei trudno określić, jakie składniki bilansu spółki miał na myśli kandydat, mówiąc o „zobowiązaniach, które nie są zdefiniowane”. Wg sprawozdania, suma zobowiązań za 2017 r. wyniosła 168 726 552 zł. Z tego zobowiązania długoterminowe 111 027 625 zł, a krótkoterminowe 35 265 639 zł. Razem stanowią one 146 653 264 zł. Oprócz tego w skład tej sumy wchodzą jeszcze rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.

Przyjmując, że Jakub Kulesza ma na myśli całokształt zobowiązań MPK i fakt, iż myli się on odnosząc się do wysokości strat poniesionych przez spółkę, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie


Spółki miejskie przynoszą ogromne straty, np MPK, której straty wynoszą 27 mln zł a zobowiązania, które nie są zdefiniowane – aż 140 mln zł.

Krzysztof Żuk

Dzisiaj już w tej chwili na naszym portalu można znaleźć około kilkuset wolnych miejsc pracy.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W wypowiedzi dla Faktów RMF FM 10.10. br. urzędujący prezydent Lublina Krzysztof Żuk odniósł się do portalu z ofertami miasta, stworzonego przez jego władze (0:58).

Prezydent Lublina prawdopodobnie miał na myśli portal https://praca.lublin.eu. Nie jest to typowa baza ofert pracy, ale zbiór odnośników do stron rekrutacyjnych firm lubelskich, zawierających oferty z całej Polski, jak i z innych krajów. Oprócz tego portal zawiera informacje dla start-upów czy dane statystyczne, dotyczące gospodarki.

Nie jest możliwe precyzyjne policzenie oferowanych miejsc pracy, ponieważ niektórzy pracodawcy z listy z portalu (np. Spiżarnia) nie podają na swoich stronach, na jakie aktualnie miejsca prowadzą rekrutację, a jedynie udostępniają formularz do wysyłania dokumentów. Inne (CM Sanitas) nie mają ani jednego, ani drugiego. Na portalu ogółem można znaleźć linki do 165 stron firm i instytucji.

W związku z tym, wypowiedź kwalifikujemy jako nieweryfikowalną.

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk


Dzisiaj już w tej chwili na naszym portalu można znaleźć około kilkuset wolnych miejsc pracy.

Sylwester Tułajew

W wyborach w 2014 roku dostałem ponad 4300 głosów, gdy startowałem do RM Lublin. To był największy wynik w historii samorządu Lublina. Rok później, do Sejmu, dostałem 17,5 tys. głosów, co było trzecim wynikiem na liście, mimo że startowałem dopiero z 10. pozycji.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

11.10. br. w wypowiedzi dla Faktów Interii Sylwester Tułajew komentował swoje wyniki wyborcze z poprzednich lat.

Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez PKW, Sylwester Tułajew otrzymał w wyborach samorządowych do Rady Miasta Lublina w 2014 roku 4314 głosów.

Jego wynik jest  na pewno najwyższym wynikiem w wyborach do Rady Miasta Lublina od 2002 roku. Są to pierwsze wybory, których wyniki publikuje na swoich stronach PKW.

Najwyższy wynik w wyborach w 2002 r.: Pietraszkiewicz Helena – 1874 głosy

Najwyższy wynik w wyborach w 2006 r.:  Dariusz Piątek – 3953

Najwyższy wynik w wyborach w 2010 r.: Sylwester Tułajew – 3741

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobył 17 289 głosów startując z 10 miejsca na liście numer 1. Jego wynik wyborczy istotnie był trzeci na liście po Elżbiecie Kruk (43 432 głosów) i Gabreli Masłowskiej (23 287 głosów).

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej o udostępnienie danych z poprzednich wyborów samorządowych, celem ustalenia najwyższych wyników w wyborach do Rady Miasta Lublina.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


W wyborach w 2014 roku dostałem ponad 4300 głosów(…). To był największy wynik w historii samorządu Lublina. Rok później, do Sejmu, dostałem 17,5 tys. głosów, co było trzecim wynikiem na liście, mimo że startowałem dopiero z 10. pozycji.

Joanna Kunc

Kto rządzi Lublinem? (…) 6 jednoosobowych spółek miasta Lublin (jest zarządzanych przez) 6 prezesów, w tym 0 kobiet, 5 wiceprezesów, w tym 0 kobiet.

Prawda Ukryj uzasadnienie

29.09. br. profilu Joanny Kunc na Facebooku udostępniono wpis, w którym podaje ona dane dot. kobiet we władzach spółek miejskich.

Dane z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin potwierdzają informację podaną przez kandydatkę na prezydenta Miasta.

Uzupełniająco trzeba dodać, że w radach nadzorczych tych spółek łącznie 6 miejsc jest obsadzanych przez kobiety.

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki


Kto rządzi Lublinem? (…) 6 jednoosobowych spółek miasta Lublin (jest zarządzanych przez) 6 prezesów, w tym 0 kobiet, 5 wiceprezesów, w tym 0 kobiet.

Joanna Kunc

Kobiety stanowią 54% populacji Lublina, czyli mieszkańców Lublina.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W wywiadzie dla Dziennika Wschodniego 15.10. br. Joanna Kunc mówiła m.in. o tym, jaki odsetek kobiet mieszka w Lublinie.

Według danych GUS z czerwca 2018 roku w Lublinie mieszka 339 811 osób spośród, których 183 148 osób stanowią kobiety, czyli 53,89%. Do grupy wiekowej 15-64 należy 117 804 mieszkanek Lublina, czyli 64% całej populacji żeńskiej miasta. W wieku produkcyjnym jest 99 201 Lublinianek (grupa wiekowa 18-59) co stanowi 29,19% na tle populacji miasta. Natomiast liczba mężczyzn w wieku w wieku produkcyjnym stanowi 103 356, czyli 30,41%.Należy pamiętać, że w przypadku mężczyzn w wieku produkcyjnym bierze się pod uwagę przedział wiekowy 18-64.

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki


Kobiety stanowią 54% populacji Lublina, czyli mieszkańców Lublina.

Joanna Kunc

W tym roku (…) nie udało się za pierwszym razem podpisać umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu Lublin 13.09.br. Joanna Kunc mówiła m.in. o przetargach, zorganizowanych przez miasto Lublin w 2018 r. na odbiór i wywóz odpadów.

Wg poprzednio obowiązujących (do 30.06.2018 r.) umów, odbiorem odpadów zajmowały się trzy firmy: Kom-Eko, SUEZ Wschód i Ekoland. Każda z nich miała wyznaczony swój sektor.

16.02.2018 r. ogłoszono przetarg na odbiór odpadów w okresie 2018-2021. W 4 sektorach (I, II, VI, VII) wykonawców wybrano. Oferta jednego z wykonawców dla sektorów III, IV i V została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę (termin z ustawy Prawo zamówień publicznych). W sektorze III i IV zostało złożone jeszcze po jednej ofercie, jednak wg informacji ze strony miasta zdecydowanie przekraczały one wysokość środków zaplanowanych na ten obszar.

Został rozpisany kolejny przetarg, obejmujący 3 nieobsadzone sektory, którego stan można śledzić tutaj.

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki


W tym roku (…) nie udało się za pierwszym razem podpisać umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Marian Kowalski

Wiele moich pomysłów z poprzednich kampanii zostało spełnionych (…) na przykład ta izba wytrzeźwień, która teraz inaczej się nazywa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas wywiadu dla Dziennika Wschodniego 12.10. br. Marian Kowalski wspomniał o izbie wytrzeźwień jako części jego poprzednich programów wyborczych.

Izba wytrzeźwień w Lublinie została ponownie otwarta w kwietniu 2016 r. pod nazwą Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin. Poprzednio Izba wytrzeźwień funkcjonowała do 2002 r. w innym miejscu, na ul. Kawiej.

Marian Kowalski kandydował na prezydenta Lublina również w 2014 r. i wówczas, podczas jednego z czatów przedwyborczych 07.11.2014 r. wspomniał o swoim programie z 2006 r., w którym znalazł się m.in. postulat utworzenia izby wytrzeźwień, przedstawiając go jako nadal aktualny. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Share The Facts
Marian Kowalski
KWW „My z Lublina”


Wiele moich pomysłów z poprzednich kampanii zostało spełnionych (…) na przykład ta izba wytrzeźwień, która teraz inaczej się nazywa.

Sylwester Tułajew

Gdy jeszcze byłem radnym miasta domagałem się, by przed strefą płatnego parkowania powstały bezpłatne parkingi.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sylwester Tułajew został wybrany na radnego miejskiego w 2006 r. i był nim po reelekcjach do 2015 r., kiedy został wybrany na posła na Sejm VIII kadencji.

Strefa płatnego parkowania w Lublinie została utworzona w październiku 2012 r. i wywołała od początku reakcję kierowców, którzy zaczęli parkować poza nią. W związku z tym klub radnych miejskich PiS zwrócił się do prezydenta o utworzenie bezpłatnych parkingów wokół niej. Wśród nich istotnie był radny Tułajew.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


Gdy jeszcze byłem radnym miasta domagałem się, by przed strefą płatnego parkowania powstały bezpłatne parkingi.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >