Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

Przedstawiamy nasz drugi raport z fact-checkingu wypowiedzi kandydatów na prezydenta Lublina. W dzisiejszej publikacji zweryfikowaliśmy prawdziwość słów urzędującego prezydenta Krzysztofa Żuka, a także rywalizujących z nim w wyścigu o fotel prezydencki Jakuba Kuleszy, Sylwestra Tułajewa i Magdaleny Długosz. Zapraszamy do lektury i przypominamy o możliwości zgłaszania własnych propozycji wypowiedzi za pośrednictwem formularzu dostępnego na stronie lub bezpośrednio w wiadomości prywatnej na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Żuk

My korzystamy z funduszy europejskich na realizację tzw. zintegrowanego transportu zbiorowego. Nie na budowę dróg.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas wywiadu dla Dziennika Wschodniego Krzysztof Żuk skomentował kwestię finansowania infrastruktury drogowej.

Jak wynika z uchwał budżetowych obejmujących ostatnią kadencję prezydenta Żuka, w latach 2015 – 2018 rzeczywiście realizowano ze wsparciem unijnych środków projekty usprawniające komunikację zbiorową. Z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Programu Polska Wschodnia (finansowanego tylko z EFRR) przeznaczono na te cele aż 174 756 393 zł.

Nie można jednak powiedzieć, że nie przeznaczono środków z UE na budowę dróg. Z tych samych funduszy na infrastrukturę drogową wydano 75 609 185 zł (dane dla obu rodzajów inwestycji dostępne są w załącznikach nr 6 do uchwał budżetowych Rady Miasta Lublin na lata 2015, 2016, 2017, 2018). Poniżej lista projektów dotyczących infrastruktury drogowej niepowiązanych bezpośrednio z komunikacją zbiorową, realizowanych w ostatniej kadencji z wykorzystaniem środków UE wraz z kwotą dotacji:

  • Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną – 2015 (strona 82), 414 314 zł
  • Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 – 2018 (strona 89), 59 514 149 zł
  • Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) – 2018 (strona 90), 15 680 722 zł.

 

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk


My korzystamy z funduszy europejskich na realizację tzw. zintegrowanego transportu zbiorowego. Nie na budowę dróg.

Jakub Kulesza

Na same odsetki (od długu miasta) wydajemy rocznie 35 mln zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty w TVP 3 Lublin 08.10. br. Jakub Kulesza wspomniał o sytuacji budżetu miejskiego.

W budżecie miasta na 2018 r. zapisano wysokość kwoty na obsługę długu publicznego, czyli spłacanie odsetek-35 000 000 mln zł (s. 32).

Dla uzupełnienia obrazu warto też przytoczyć kwoty, jakie na to przeznaczano w latach poprzednich:

2017 – 30 628 000 zł

2016 – 28 356 000 zł

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie


Na same odsetki (od długu miasta) wydajemy rocznie 35 mln zł.

Jakub Kulesza

Jeśli chodzi o czas spędzony w korkach, Lublin też nie wypada dobrze. Wprawdzie Warszawa to 41 min dziennie, Łódź 46, Kraków 34, ale Lublin to 37

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jakub Kulesza nawiązał do czasu spędzanego w korkach podczas debaty przedwyborczej 09.10. br. (1:48:32).

Najbardziej aktualny raport, w którym pojawiają się dane dla Lublina, to raport TomTom z danymi za 2016 r., gdzie istotnie czas spędzony w korkach dla tego miasta to statystycznie 37 min. dziennie. Wg raportu stanowi to wzrost o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dane dla innych miast:

Łodzi, Krakowa, Warszawy

również pokrywają się z danymi z wypowiedzi, a niewielki odchył w przypadku Krakowa mieści się w granicach dopuszczalnego błędu.

W związku z tym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie


Jeśli chodzi o czas spędzony w korkach, Lublin też nie wypada dobrze. Wprawdzie Warszawa to 41 min dziennie, Łódź 46, Kraków 34, ale Lublin to 37

Jakub Kulesza

Nie może być tak, że córka radnej miejskiej Marty Wcisło bez żadnego konkursu zostaje mianowana wiceprezesem jednej ze spółek-córek spółki miejskiej

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty przedwyborczej w TVP3 Lublin 08.10. br. Jakub Kulesza nawiązał do sytuacji w jednej ze spółek zależnych od MPK Lublin.

Córka radnej Marty Wcisło z Platformy Obywatelskiej, Olga Lenarczyk objęła stanowisko wiceprezesa Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej, której właścicielem jest MPK Lublin. Jak tłumaczył Wojciech Sobiesiak, prezes MKK “Wyborczej”:  “Wszystko odbyło się w ramach wewnętrznego awansu. Wniosek o rozszerzenie zarządu złożyłem, gdyż przed naszą firmą stoją nowe zadania i trudno jest nią kierować w dwie osoby”. Po ujawnieniu sprawy Pani Lenarczyk złożyła rezygnację, uzasadniając to atakiem na nią oraz jej rodzinę.

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie


Nie może być tak, że córka radnej miejskiej Marty Wcisło bez żadnego konkursu zostaje mianowana wiceprezesem jednej ze spółek-córek spółki miejskiej

Krzysztof Żuk

Jeden z moich kontrkandydatów stwierdził dziś, że na Aqua Lublin rocznie chodzi „około 30 tys. mieszkańców”. Nie wie? Kłamie? Tylko w tym roku w Aqua było ponad 300 tys. osób. Wynik finansowy Aqua Lublin za 2017: 1 276 117 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk na swoim koncie w serwisie Twister podał dane, dotyczące kompleksu basenów Aqua Lublin za zeszły rok.

Aqua Lublin jest zarządzana przez miejską spółkę MOSiR Bystrzyca sp. z o.o. Jej sprawozdania można znaleźć w wyszukiwarce KRS, (należy podać nr KRS: 0000390895) jednak dotyczą one całej spółki, bez rozbijania na poszczególne obiekty. Można tam znaleźć jedynie informacje o przeprowadzonych pracach, które wymagały dodatkowych nakładów.

W kwestii frekwencji, artykuł Gazety Wyborczej podaje, że frekwencja na kompleksie w 2017 r. wyniosła 349 641 osób. Można te dane uznać za wiarygodne, ponieważ sprawozdanie z działalności prezydenta Lublina za 2016 r. podaje zbliżone dane: „ponad 393 000 klientów” (s. 12).

Co do wyniku finansowego, w 2016 r. wg sprawozdania wyniósł on „112 800zł” (s. 12.) W artykule GW powtórzona jest kwota, wymieniona przez prezydenta, natomiast w celu jej potwierdzenia zwróciliśmy się do odnośnych władz. Do chwili otrzymania konkretnej odpowiedzi wypowiedź zostaje uznana za nieweryfikowalną.

Aktualizacja 07.11.2018:

6 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź na maila z zapytaniem, w którym zawarto fragment: „chcielibyśmy potwierdzić, ze wskazana w mailu wartość zgodna jest z wynikiem obiektu bez uwzględnienia odpowiedniej części kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych Spółki przypisanych do obiektu Aqua.”

Wobec tego zmieniamy kwalifikację wypowiedzi na prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk


Jeden z moich kontrkandydatów stwierdził dziś, że na Aqua Lublin rocznie chodzi „około 30 tys. mieszkańców”. Nie wie? Kłamie? Tylko w tym roku w Aqua było ponad 300 tys. osób. Wynik finansowy Aqua Lublin za 2017: 1 276 117 zł.

Sylwester Tułajew

Uchwała lokalizacyjna w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej wymaga zgody Rady Miasta. Lokalizacja musi być zgodna ze studium, które przyjmuje Rada Miasta. Inwestor musi przedstawić pełną koncepcję urbanistyczno – architektoniczną, spełniając standardy urbanistyczne zawarte w ustawie. Zarówno Studium, jak i standardy określa Rada Miasta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sylwester Tułajew na swoim profilu na Facebooku zamieścił wypowiedź na temat tzw. specustawy mieszkaniowej.
Specustawa mieszkaniowa, o której mowa w wypowiedzi, to Ustawa z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zgodnie z artykułem 7 Ustawy, inwestor chcący zrealizować inwestycję mieszkaniową musi wystąpić za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem do rady gminy (bądź rady miasta) o ustalenie lokalizacji tej inwestycji. Rada gminy przyjmuje lokalizację za pośrednictwem odpowiedniej uchwały, wniosek inwestora może zostać przez radę odrzucony.

Rada gminy, ustalając lokalizację dla inwestycji, bierze pod uwagę stan zapotrzebowania na mieszkania i możliwości rozwoju gminy wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz  stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy bądź miasta.

Wszystkie obowiązkowe elementy wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji są wymienione w ust. 7 artykułu 7 Ustawy, a w ust. 8 wymienione są załączniki, które muszą być dodane we wniosku. Jednym z tych załączników jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, która szerzej opisana jest w artykule 6 Ustawy.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zawiera informacje dotyczące: funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu; układu urbanistycznego i kompozycji architektonicznej zabudowy; sieci dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych do obsługi proponowanej zabudowy; etapów realizacji proponowanej zabudowy; powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Koncepcję przygotowuje osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów, mająca uprawnienia budowlane do projektowania (oraz opcjonalnie do kierowania robotami budowlanymi) bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Drugą osobą mogącą przygotować taką koncepcję jest “osoba, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”. Artykuł 5 owej ustawy odsyła, z kolei, do art. 2 ust. 3 oraz art 6 ust 1. Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Art. 2 ust. 3 został uchylony, a art. 6 ust, 1 mówi o “osobach wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, mających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Standardy urbanistyczne, określające wymogi jakie musi spełniać teren pod inwestycję określa art. 17 specustawy mieszkaniowej. Jednakże (zgodnie z art. 19) rada gminy może w drodze uchwały może określić lokalne standardy urbanistyczne w zakresie odległości zabudowy od przystanku komunikacji miejskiej i placówek oświatowych, powierzchni terenów rekreacyjnych, liczby kondygnacji planowanych budynków.

Z kolei studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjmowane jest przez radę gminy w drodze uchwały (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą ponieważ:

  • uchwałę lokalizacyjną przyjmuje rada gminy w drodze uchwały;
  • lokalizacja musi być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • inwestor, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji, musi dołączyć koncepcję urbanistyczno-architektoniczną i wykazać, że inwestycja jest zgodna ze standardami urbanistycznymi;
  • standardy urbanistyczne określone są w specustawie mieszkaniowej, rada gminy może w drodze uchwały określić lokalne standardy urbanistyczne, przyjmuje również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


Uchwała lokalizacyjna w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej wymaga zgody Rady Miasta. Lokalizacja musi być zgodna ze studium, które przyjmuje Rada Miasta. Inwestor musi przedstawić pełną koncepcję urbanistyczno – architektoniczną(…) Zarówno Studium, jak i standardy określa Rada Miasta.

Magdalena Długosz

Wtedy (w 2015 r.) zdobyłam trochę więcej (…) to było 2200 (głosów).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Magdalena Długosz była kandydatką Partii Razem w wyborach parlamentarnych w 2015 r. W rozmowie w Radiu Lublin dziennikarz podał, że zdobyła wówczas 886 głosów, na co kandydatka odpowiedziała, że było to 2200. Cyfra podana przez dziennikarza mogła być zaczerpnięta z błędnego artykułu działu lubelskiego „Gazety Wyborczej”.

Na stronie PKW dotyczącej tych wyborów można znaleźć informację, że było to dokładnie 2216 głosów. Komitet Razem nie przekroczył progu wyborczego, a kandydatka nie zdobyła mandatu.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Magdalena Długosz
KWW Miasto dla Ludzi-Lubelski Ruch Miejski


Wtedy (w 2015 r.) zdobyłam trochę więcej (…) to było 2200 (głosów).

Krzysztof Żuk

Od kilku lat bardzo intensywnie debatowaliśmy (nt. Zalewu Zemborzyckiego) z naukowcami, co zrobić(…). W roku ubiegłym (…) większość naukowców wypowiedziała się za zdjęciem tzw. namułu (…), w którym są zarodniki sinic”.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Lublina poruszył temat Zalewu w wywiadzie dla Radia Lublin.

Zalew Zemborzycki powstał w latach 70. Po raz pierwszy znaczącą ilość sinic odnotowano na nim w 2003 r. Jest to groźne ze względu wytwarzane przez nie toksyny, które mogą powodować różnego rodzaju opuchlizny, rumień czy wymioty w razie wypicia wody z nimi.

W 2005 r. wykonano kilka prac na rzecz przywrócenia równowagi, m.in. stworzono sztuczne tarliska dla zwiększenia populacji ryb drapieżnych, co miało ograniczyć przyrost ryb roślinożernych. To z kolei miało zwiększyć szatę roślinną na brzegach jeziora.

Wówczas jeszcze nie rozważano opcji usunięcia warstwy podłoża z zalewu.

W sierpniu 2015 r. w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych, ratusz poinformował, że zespół naukowców opracuje ekspertyzę, dot. rewitalizacji akwenu.

Sporządzono ją w 2016 r. Pojawiło się w niej (np. s. 105) kilka scenariuszy rozwiązania problemu sinic i w większości z nich kluczowych punktem jest właśnie usunięcie warstwy namułu. Niektóre ze scenariuszy zakładały pracę na czynnym zbiorniku, inne wyłączenie go z eksploatacji. Oprócz tego zaproponowano budowę zbiornika powyżej Zalewu, w Gm. Strzyżewice, wybudowanie biofiltra czy działania edukacyjne, aby ograniczyć dopływ do Zalewu wody z pól uprawnych, zawierającej spłukane nawozy, która współtworzyła środowisko, ułatwiające rozwój sinic.

Aktualnie właścicielem zbiornika jest PGW Wody Polskie, państwowa spółka, która przejęła takie akweny od samorządów w całej Polsce. Optuje ona za oczyszczeniem dna po uprzednim odpompowaniu całej wody, czemu sprzeciwia się prezydent Lublina, proponujący prace oczyszczeniowe z utrzymaniem aktualnego poziomu wody.

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk


Od kilku lat bardzo intensywnie debatowaliśmy (nt. Zalewu Zemborzyckiego) z naukowcami, co zrobić(…). W roku ubiegłym (…) większość naukowców wypowiedziała się za zdjęciem tzw. namułu (…), w którym są zarodniki sinic”.

Krzysztof Żuk

Zwolniliśmy z opłat dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk poruszył temat biletów na komunikację miejską dla uczniów podczas wywiadu dla Dziennika Wschodniego.

Istotnie, na stronie ZTM Lublin możemy zobaczyć, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin (…) za okazaniem ważnej legitymacji są uprawnieni do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Ulga ta została wprowadzona na mocy uchwały nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2017 r. Wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostało zainicjowane przez interpelację trzech niezrzeszonych radnych Rady Miasta VIII kadencji, która uzyskała aprobatę prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Projekt stworzony przez ZTM Lublin został następnie przegłosowany przez Radę Miasta przy 31 głosach za, bez głosów przeciw i bez wstrzymujących się. W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk


Zwolniliśmy z opłat dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Sylwester Tułajew

Również nie będzie zwiększany podatek od nieruchomości, to co robi nieustannie przewodniczący Żuk.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sylwester Tułajew nawiązał do stawek podatku od nieruchomości podczas debaty 08.10. w TVP3 Lublin.

Sprawdzono stawki podatku określone dla czterech kolejnych lat (2015-2018), w 3 najważniejszych kategoriach:

-budynki mieszkalne,

-budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

-grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dane na podstawie uchwał Rady Miasta za 2018, 2017, 2016 i 2015 rok.
(stawki w zł za mkw.)

Budynki mieszkalne:

-2015 r. – 0,73 zł,
-2016 r. – 0,73 zł,
-2017 r. – 0,75 zł,
-2018 r. – 0,77 zł.

Budynki zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej:

-2015 r. – 22,2 zł,
-2016 r. – 22,2 zł,
-2017 r. – 22,46 zł,
-2018 r. – 22,76 zł.

Grunty zw. z prowadzeniem DG:

-2015 r. – 0,87 zł,
-2016 r. – 0,87 zł,
-2017 r. – 0,89 zł,
-2018 r. – 0,91 zł.

Jak widać, dla każdej z tych kategorii stawki podatku zostały dwukrotnie podniesione w omawianym okresie. Dlatego też wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


Również nie będzie zwiększany podatek od nieruchomości, to co robi nieustannie przewodniczący Żuk.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >