Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #2

Zespół Demagoga kontynuuje monitoring wypowiedzi kandydatek i kandydatów na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W drugiej odsłonie warszawskiego raportu fact-checkingowego znalazły się analizy dotyczące słów Justyny Glusman, Jakuba Stefaniaka i Marka Jakubiaka o oczekujących na mieszkania komunalne w stolicy, Jana Śpiewaka o prognozach dotyczących wieku warszawiaków w 2030 r., a także Jacka Wojciechowicza o liczbie wychowanków stołecznych domów dziecka. Gorąco zapraszamy do lektury i jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania do sprawdzenia przez zespół Demagog.org.pl swoich propozycji wypowiedzi kandydatów.

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.

Sprawdzone wypowiedzi

Justyna Glusman

(…) ok 3000 rodzin (dane na grudzień 2017) czeka w Warszawie na mieszkanie komunalne.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Justyna Glusman, w tweecie będącym odpowiedzią na artykuł „Gazety Wyborczej” poświęcony propozycjom mieszkaniowym kandydatów na prezydenta stolicy, odniosła się do polityki lokalowej w Warszawie:

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez stołeczny urząd miejski, Warszawa dysponuje zasobem lokalowym przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wśród tych lokali można wyróżnić:

  • lokale socjalne, których wynajem odbywa się na czas określony  tj. maksymalnie do 5 lat;
  • lokale komunalne, których najem odbywa się na czas nieokreślony.

Jednocześnie oba typy mieszkań znajdują się w posiadaniu miasta, zatem w szerokim znaczeniu mogą być nazywane lokalami komunalnymi.

Źródło: Biuro Polityki Lokalowej / Urząd m.st. Warszawy, Miejskie mieszkania.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 30 czerwca 2017 liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkania z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (komunalnych w szerokim, własnościowym znaczeniu) wynosiła odpowiednio:

  • najem mieszkania na czas nieoznaczony (komunalnego w znaczeniu wąskim) – 1991 gospodarstw domowych,
  • najem lokalu socjalnego – 3054 gospodarstw domowych.

Źródło: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422 s. 15.

W celu uzyskania bardziej aktualnej (zgodnie z analizowaną wypowiedzią – na grudzień 2017 r.) statystyki dotyczącej liczby rodzin (gospodarstw domowych) oczekujących na najem mieszkania komunalnego w Warszawie, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych w znaczeniu szerokim, własnościowym) wynosiła 4393, przy czym:

  • 1338 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu na czas nieoznaczony (mieszkania komunalnego w znaczeniu wąskim),
  • 3055 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu socjalnego.

Justyna Glusman przedstawia nieaktualne dane na temat liczby rodzin (gospodarstw domowych), które w grudniu 2017 r. oczekiwały na mieszkania komunalne w Warszawie, ponadto posługuje się nieprawidłową terminologią w tym zakresie – jej wypowiedź oceniamy więc jako manipulację.

Share The Facts
Justyna Glusman
KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie


(…) ok 3000 rodzin (dane na grudzień 2017) czeka w Warszawie na mieszkanie komunalne.

Jakub Stefaniak

W Warszawie mamo obecnie (…) około 4-5 tysięcy osób, które oczekują na mieszkanie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Dane statystyczne dotyczące liczby osób oczekujących na mieszkanie w stolicy przywołał również Jakub Stefaniak, kandydat na prezydenta stolicy z ramienia PSL, podczas prezentacji swoich pomysłów dotyczących polityki mieszkaniowej w Warszawie:   .

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Zgodnie z przywołaną uprzednio odpowiedzią odpowiedzią Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej, według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych sensu largo) wynosiła 4393. Pkt 3. odpowiedzi wskazuje ponadto, że statystyka ta jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Definicję legalną „gospodarstwa domowego” wykorzystywaną w celach statystycznych odnaleźć można w ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 1, poz. 1). Art. 3 pkt. 5 przywołanej ustawy definiuje gospodarstwo domowe jako

zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Z kolei ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) w art. 2 pkt. 1 za „gospodarstwo domowe” uznaje

wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

Ponadto, własną definicją tego pojęcia (zbliżoną do tej ustawowej z 1999 r.) posługuje się GUS. W statystyce publicznej „gospodarstwo domowe” oznacza:

zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Jakub Stefaniak przywołuje prawidłowe dane liczbowe, jednak odnosi je do niewłaściwego pojęcia – liczba osób oczekujących na mieszkanie jest bowiem innym wskaźnikiem niż liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL


W Warszawie mamo obecnie (…) około 4-5 tysięcy osób, które oczekują na mieszkanie.

Marek Jakubiak

4 tys. warszawiaków czeka na mieszkania.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Kwestię liczby oczekujących na mieszkanie w Warszawie podniósł także Marek Jakubiak w programie Kwadrans Polityczny TVP1. Kontekst wypowiedzi pozwala stwierdzić, że kandydat KWW Kukiz’15 mówi o oczekujących na mieszkania komunalne, z zasobu m.st. Warszawy.

Marek Jakubiak przywołuje dane liczbowe zbliżone do tych przedstawionych we wspominanej odpowiedzi Biura Polityki Lokalowej, jednak – podobnie do Jakuba Stefaniaka z PSL – odnosi je do niewłaściwego pojęcia. Mając na względzie definicję ustawową oraz tę stosowaną przez GUS w statystyce publicznej należy stwierdzić, że liczba osób oczekujących na mieszkanie jest bowiem innym wskaźnikiem niż liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


4 tys. warszawiaków czeka na mieszkania.

Patryk Jaki

W 2006 r. PO obiecała pięć mostów przez Wisłę w dwie kadencje. Minęły trzy kadencje i zbudowali tylko jeden.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ramach wywiadu udzielonego „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Patryk Jaki pytany był o motywację swojego startu w wyborach samorządowych w Warszawie. Polityk wyznał, że widzi szanse na lepszy rozwój stolicy i przytoczył – jego zdaniem – niezrealizowane obietnice wyborcze obecnej Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz – m.in. tę z początków jej dwunastoletniego urzędowania, dotyczącą budowy pięciu mostów przez Wisłę w ciągu dwóch kadencji:

W 2006 r. PO obiecała pięć mostów przez Wisłę w dwie kadencje. Minęły trzy kadencje i zbudowali tylko jeden.

Podczas kampanii wyborczej poprzedzającej wybory samorządowe w 2006 r., Hanna Gronkiewicz Waltz, startująca z list KW PO RP, opublikowała mapę obietnic. Znalazła się na niej obietnica budowy 5 mostów w Warszawie:

  • podczas pierwszej kadencji – Mostu Północnego (aktualna nazwa – Most Marii Skłodowskiej Curie; inwestycja priorytetowa), Mostu Krasińskiego (inwestycja priorytetowa), Mostu Karowa,
  • podczas drugiej kadencji: Mostu na Zaporze i Mostu Południowego.

Do czerwca 2018 r. (data wypowiedzi Patryka Jakiego) wybudowano jeden z nich – Most Północny (Marii Skłodowskiej-Curie). Jego budowa rozpoczęła się 3 czerwca 2009 r., a jego część drogowa została otwarta 24 marca 2012 r. Początkowa nazwa (tj. Most Północny) została zmieniona 1 grudnia 2011 r. na mocy uchwały Rady Miasta st. Warszawy. W związku z obchodami Roku Marii Skłodowskiej-Curie w 2011 r., to właśnie na jej cześć nazwano ten most.

Budowa Mostu Krasińskiego, Mostu Karowa oraz Mostu na Zaporze nie została jeszcze rozpoczęta (nie zostały także ujęte na „Mapie ważniejszych inwestycji 2006-2020” Hanny Gronkiewicz-Waltz z 2014 r.), natomiast Most Południowy budowany jest od czerwca 2017 r.

Patryk Jaki przytacza prawidłowe informacje dotyczące planów budowy warszawskich mostów nad Wisłą i ich realizacji, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość


W 2006 r. PO obiecała pięć mostów przez Wisłę w dwie kadencje. Minęły trzy kadencje i zbudowali tylko jeden.

Rafał Trzaskowski

Do tej pory Warszawa (…) co roku płaciła 700 mln [tzw. janosikowego – przyp. red.], teraz to urośnie do 1 mld.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Gościem Radia ZET w dn. 20.09.2018 r. był Rafał Trzaskowski, który skomentował bieżące wydarzenia związane z kampanią do wyborów samorządowych. W rozmowie z Beatą Lubecką polityk wyraził chęć udziału w debacie z kontrkandydatem z ramienia PiS-u, Patrykiem Jakim,odniósł się także do kosztów swoich obietnic wyborczych oraz do wysokości tzw. janosikowego:

Do tej pory Warszawa sobie radziła z janosikowym, co roku płaciła 700 mln, teraz to urośnie do 1 mld (…).

 

Wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, t.j.), czyli tzw. janosikowe, jest przeznaczana na część równoważącą subwencji ogólnej i tym samym stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (jest systemem poziomego wyrównywania dochodów).

Wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa na ten cel wynosi odpowiednio:

Mimo poprawnej estymacji poziomu stołecznych wydatków na tzw. janosikowe we wcześniejszym fragmencie wywiadu:

Na razie to janosikowe, które jest olbrzymie, wynosi niecały miliard.

Rafał Trzaskowski w dalszej części rozmowy – stanowiącej rozwinięcie i doprecyzowanie przytoczonej wypowiedzi – sugeruje, że różnica w wysokości kwot wpłacanych do budżetu państwa przez Warszawę z tytułu tzw. janosikowego wyniesie ok. 300 mln zł (z poziomu 700 mln do 1 mld), jednak już w bieżącym roku budżetowym m.st. Warszawa wpłaca na ten cel ok. 936 mln zł. Ponadto, Rafał Trzaskowski sugeruje, że coroczne wpłaty stolicy oscylują wokół kwoty 700 mln zł, jednak już w 2016 roku suma ta wyniosła ok. 792 mln zł, a w 2017 roku przekroczyła granicę 800 mln i wyniosła ok. 837 mln zł. Z podanych względów wypowiedź tę uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Do tej pory Warszawa (…) co roku płaciła 700 mln [tzw. janosikowego – przyp. red.], teraz to urośnie do 1 mld.

Jan Śpiewak

Są szacunki, że już w 2030 roku nawet ponad 50 procent mieszkańców Warszawy będzie w wieku emerytalnym.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jan Śpiewak udzielił wywiadu dziennikowi „Polska Times”, w którym przedstawił swoje obietnice wyborcze. Przy okazji omawiania programu dotyczącego osób starszych i niepełnosprawnych, poruszył temat prognoz wieku warszawiaków w kolejnych latach:

Są szacunki, że już w 2030 roku nawet ponad 50 procent mieszkańców Warszawy będzie w wieku emerytalnym.

Zgodnie z prognozą ludności opracowaną przez GUS na lata 2017 – 2030, miasto stołeczne Warszawa powinno liczyć 1 843 946 mieszkańców, z czego 449 908 ma być w wieku poprodukcyjnym (tj. w wieku, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową: dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej.), liczba ta stanowi w przybliżeniu 24,4 proc. ogółu.

Źródło: GUS, Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030 – tabela zbiorcza.

Ponadto, dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN przedstawia zdecydowanie niższe szacunki dotyczące liczby osób w wieku poprodukcyjnym w późniejszym okresie:

Nieuchronne jest postarzanie struktury wieku i silny przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2050 populacja ta będzie najprawdopodobniej większa, niż 25% ogółu ludności Warszawy (przy obecnych około 18%), a w skrajnym scenariuszu może dojść nawet do 30%.

Na szacunki prof. Śleszyńskiego powołuje się także Urząd m.st. Warszawy w Analizie na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej Warszawa 2030.

Wobec przytoczonych danych, wypowiedź Jana Śpiewaka uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jan Śpiewak
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa


Są szacunki, że już w 2030 roku nawet ponad 50 procent mieszkańców Warszawy będzie w wieku emerytalnym.

Jacek Wojciechowicz

W warszawskich domach dziecka przebywa około 700 dzieci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Wojciechowicz poruszył kwestię liczebności wychowanków warszawskich domów dziecka dwukrotnie, przy okazji promowania swojej obietnicy będącej odpowiednikiem rządowego programu „Rodzina 500+” dla dzieci z domów dziecka – miało to miejsce zarówno w programie „Krzywe Zwierciadło” na antenie Superstacji, jak i w poście na swoim profilu na Facebooku:

Skandalem jest pominięcie przez rządowy program 500+ wychowanków domów dziecka, szczególnie doświadczonych przez los i…

Gepostet von Jacek Wojciechowicz am Mittwoch, 5. September 2018

W celu zweryfikowania wypowiedzi Jacka Wojciechowicza poprosiliśmy o informację Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, które gromadzi dane dotyczące liczby dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej według stanu na ostatni dzień miesiąca. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią, według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Warszawy przebywało 671 wychowanków.

Ze względu na to, że polityk użył w swojej wypowiedzi przyimka ,,około’’, a podane przez niego dane mieszczą się w marginesie zaokrąglenia, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Wojciechowicz
KWW Jacka Wojciechowicza Wygra Warszawa


W warszawskich domach dziecka przebywa około 700 dzieci.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >