Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #4

Czwarta część monitoringu wypowiedzi polityków w ramach stołecznej kampanii wyborczej jest analizą „Debaty na Legii”, która odbyła się 3 X 2018 r. na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3. Była to pierwsza debata kandydatów na urząd prezydenta m.st. Warszawy, jej tematyka została zawężona do warszawskiego sportu, a udział w niej wzięli: Sławomir Antonik, Piotr Ikonowicz, Patryk Jaki, Marek Jakubiak, Krystyna Krzekotowska, Andrzej Rozenek, Rafał Trzaskowski, Jacek Wojciechowicz oraz Paulina Piechna-Więckiewicz (w zastępstwie za Jana Śpiewaka, kandydatka na wiceprezydentkę z ramienia KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa). Pytania zadawane przez Łukasza Mężyka (300polityka.pl) oraz Mikołaja Wójcika („Fakt”) były związane z sytuacją zarówno Legii Warszawa, jak i pozostałych stołecznych klubów sportowych i dotyczyły m.in. budowy nowej hali widowiskowo-sportowej i współpracy miasta z klubami. Zapraszamy do lektury naszej analizy!

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

Sprawdzone wypowiedzi

Sławomir Antonik

Warszawa ma 17 mld z kawałkiem budżetu, z czego 4,5 [mld – przyp. red.] pochodzi jako zadania zlecone ze Skarbu Państwa.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków – 17 671 266 007 zł. Z uchwały budżetowej wynika również, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie wyniosą w 2018 r. 1 273 257 420 zł.

Ponadto, z informacji udostępnionych przez Urząd m.st Warszawy wynika, że środki pochodzące z budżetu państwa (tj. część oświatowa z subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa) w 2018 roku wyniosą łącznie 3 225 674 306 zł, co stanowi ok. 20,2% budżetu stolicy.

Sławomir Antonik przytacza poprawną wartość wydatków ujętą w stołecznym budżecie, jednak dalsza część jego wypowiedzi sugeruje odniesienie podanej kwoty do sumy dochodów Warszawy, której prognoza znacząco różni się od kwoty podanej przez polityka. Ponadto, Sławomir Antonik przytacza nieprawidłową kwotę dochodów stolicy w zakresie realizowanych zadań zleconych. Jego wypowiedź oceniamy więc jako fałszywą.

Share The Facts
Sławomir Antonik
KWW Bezpartyjni Samorządowcy


Warszawa ma 17 mld z kawałkiem budżetu, z czego 4,5 [mld – przyp. red.] pochodzi jako zadania zlecone ze Skarbu Państwa.

Andrzej Rozenek

Warszawa wydaje 235 mln w tym budżecie na rekreację, sport i promocję turystyki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z informacji udostępnionych przez Urząd m.st Warszawy wynika, że w budżecie na 2018 r. stolica przeznaczyła na rekreację, sport i upowszechnianie turystyki 235 mln zł.

Andrzej Rozenek przytacza prawidłową kwotę wydatków na cele sportowo-rekreacyjne, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Andrzej Rozenek
KKW SLD Lewica Razem


Warszawa wydaje 235 mln w tym budżecie na rekreację, sport i promocję turystyki.

Rafał Trzaskowski

400 najlepszych sportowców w Warszawie jest sponsorowanych przez miasto [poprzez stypendia – przyp. red.]

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Urząd m.st. Warszawy, w 2018 roku stypendia sportowe trafią do 416 sportowców z najlepszymi wynikami, osiągniętymi przede wszystkim w ramach rywalizacji w 2017 roku. W uchwale nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy, wyróżniono trzy kategorie stypendiów:

 • stypendium sportowe młodzieżowe i dla osób niepełnosprawnych, które w 2018 roku otrzyma 353 sportowców,
 • stypendium sportowe olimpijskie, które w 2018 roku otrzyma 42 zawodników (również za najlepsze wyniki w 2016 roku),
 • stypendium sportowe trenerskie, które w 2018 roku trafi do 21 trenerów (również za najwyższe wyniki w 2016 roku).

Wysokość stypendium sportowego, w zależności od rodzaju stypendium i uzyskanego rezultatu, wyniesie od 500 zł do 2500 zł miesięcznie brutto. Na program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe w 2018 r. miasto zaplanowało ok. 2,8 mln zł do podziału na 400 beneficjentów (Budżet Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok, Wydatki bieżące – miasto, Rekreacja, sport i turystyka, s. 491).

W 2017 r. m.st. Warszawa przyznało stypendia sportowe 355 sportowcom, a w 2016 r. – 374 zawodnikom.

Rafał Trzaskowski podaje mieszczącą się w dopuszczalnych granicach zaokrąglenia liczbę stypendystów sportowych m.st. Warszawy, która jednocześnie odzwierciedla plany miasta co do prognozowanej liczby beneficjentów – jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


400 najlepszych sportowców w Warszawie jest sponsorowanych przez miasto [poprzez stypendia – przyp. red.]

Piotr Ikonowicz

(…) wtedy [podczas budowy stadionu Legii, ITI – przy. red.] była to prywatna spółka, którą dofinansowano [ze środków miejskich – przy. red.] kwotą pół miliarda złotych.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Rozbudowany i zmodernizowany Stadion Wojska Polskiego w Warszawie jest własnością m.st. Warszawy (stadionem miejskim), a Legia Warszawa korzysta ze stadionu na podstawie umowy dzierżawy zawartej z klubem Legia Warszawa S.A. w 2006 r. przez p.o. Prezydenta m.st. Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza (zarządcę komisarycznego miasta) na 23 lata – a więc obowiązującej do 2029 r., której warunki renegocjowała jego następczyni, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Kwestia finansowania przez miasto zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących została ujęta jako zadanie ogólnomiejskie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2007 – 2009, który jest integralną częścią uchwalonego budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok (załącznik nr 3). Kwota wydatków stolicy na realizację tego zadania kształtowała się następująco:

Piotr Ikonowicz przedstawia kwotę, która znacząco odbiega od sumy poniesionej przez stolicę w związku z finansowaniem rozbudowy i modernizacji stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Ponadto w swojej wypowiedzi sugeruje, jakoby bezpośrednim beneficjentem dofinansowania był podmiot prywatny – Grupa ITI, będąca ówczesnym właścicielem Legii Warszawa. Wobec faktu, iż obiekt sportowy znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej jest własnością miasta, a Legia Warszawa jest jedynie dzierżawcą stadionu, przez co jej właściciel – “prywatna spółka” – nie otrzymał “dofinansowania” ze środków miejskich na budowę stadionu, wypowiedź Piotra Ikonowicza uznajemy za manipulację.

Przy okazji analizy słów Piotra Ikonowicza warto wspomnieć o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego (Prezesa PiS), której wymowa jest zbieżna ze stwierdzeniem kandydata na prezydenta m.st. Warszawy:

Zdumiewająca rzecz, że pan Donald Tusk nie skłania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby odebrała te pół miliarda złotych, które ITI otrzymuje na stadion [wyróż. red.]. Poza tym te dwa stadiony [Narodowy i Legii – przyp. PAP] są od siebie oddalone o 3,8 tys. metrów i ten drugi nie jest specjalnie Warszawie potrzebny.

[Cyt. za: Ugoda zakończyła proces ITI – Jarosław Kaczyński, “Dziennik Gazeta Prawna”, 20.04.2012 r.]

W przytoczonej sprawie związanej z procesem cywilnym wytoczonym przez spółkę ITI przeciwko J. Kaczyńskiemu, w 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd I instancji) nakazał Kaczyńskiemu przeprosiny ITI w głównych mediach oraz wpłatę 10 tys. zł na cel społeczny. Ostatecznie jednak w 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (po uprzednim wniesieniu apelacji przez pozwanego) umorzył sprawę wobec podpisania przed nim ugody sądowej przez adwokatów stron, na mocy której J. Kaczyński zobowiązał się do złożenia oświadczenia precyzującego i wyjaśniającego jego wypowiedź.

Share The Facts
Piotr Ikonowicz
KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza


(…) wtedy [podczas budowy stadionu Legii, ITI – przy. red.] była to prywatna spółka, którą dofinansowano [ze środków miejskich – przy. red.] kwotą pół miliarda złotych.

Rafał Trzaskowski

Przedstawiciele tej partii [PiS – przyp. red.] w radzie miasta głosowali przeciwko rozbudowie tego stadionu [Legii – przy. red.].

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Kontekst wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego obejmuje głosowania, które miały miejsce podczas sesji Rady m.st. Warszawy w związku z finansowaniem przez miasto zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących.

Po raz pierwszy kwestia ta stała się tematem obrad VI sesji Rady m.st. Warszawy z dn. 22.02.2007 r., podczas której uchwalano budżet stolicy na 2007 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr VI/41/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 22.02.2007 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok, na wspomnianą modernizację i rozbudowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej, ujętą w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2007 – 2009 jako zadanie ogólnomiejskie, Warszawa przeznaczy 180 mln zł. W protokole z przytoczonej sesji Rady m.st. Warszawy (s. 42-43) umieszczono wyniki głosowania nad wspomnianą uchwałą:

 • za – 34,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymało się – 0.

W głosowaniu tym żaden z radnych nie głosował przeciwko uchwale, a więc przeciwko finansowaniu stadionu. Żadna ze zgłoszonych przez radnych klubu PiS poprawek do uchwały budżetowej nie dotyczyła też tego zagadnienia.

Kolejny raz kwestia finansowania stadionu miejskiego przy ul. Łazienkowskiej pojawiła się na XII sesji Rady m.st. Warszawy z dn. 28.06.2007 r., podczas której uchwalano zmiany w budżecie stolicy na 2007 rok.  Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr XII/357/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 28.06.2007 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok, stolica zwiększy wydatki przeznaczone na wspomnianą modernizację i rozbudowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej ze 180 mln zł do 365 mln zł. W protokole z przytoczonej sesji Rady m.st. Warszawy (s. 12) umieszczono wyniki głosowania nad wspomnianą uchwałą:

 • za – 34,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymało się – 11.

Wobec braku imiennego bądź elektronicznego głosowania radnych, w protokole nie zostały ujęte personalia radnych wstrzymujących się od głosu ani ich afiliacje polityczne. Odnotowano w nim wyłącznie stanowisko radnego K. Tyszkiewicza (wybranego z listy PO), który zwrócił uwagę, że radni Klubu PiS nie głosowali za zwiększeniem środków na budowę stadionu „Legii”. Ponadto, przekazy medialne relacjonujące to wydarzenie wskazują, że od głosu wstrzymało się 11 radnych klubu PiS. Okoliczności wydarzenia wskazują jednoznacznie, że radni klubu PiS nie głosowali przeciwko zmianie uchwały budżetowej obejmującej zwiększenie finansowania rozbudowy stadionu przez miasto.

Finansowanie stadionu miejskiego przy ul. Łazienkowskiej było jednak kluczowym punktem dyskusji podczas XL sesji Rady m.st. Warszawy z dn. 18.09.2008 r., podczas której uchwalano zmiany w budżecie stolicy na 2008 rok.  Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, stolica ponownie zwiększyła wydatki przeznaczone na modernizację i rozbudowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej z 365 mln zł do ok. 467 mln zł – zwiększenie to było efektem przetargu, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł. W protokole z przytoczonej sesji Rady m.st. Warszawy odnotowano także poprawki złożone przez radnych z klubu PiS

 • D. Figury, polegającą na wykreśleniu z załącznika nr 5 (WPI) do projektu uchwały pozycji 47, dotyczącej zwiększenia środków na inwestycję „Zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących (wynik głosowania: za — 12, przeciw — 32, wstrzymało się — 2),
 • A. Kwiatkowskiego w sprawie dokonania zmian w WPI polegających na zmniejszeniu kwoty 102 102 000 zł w pozycji 47 (a więc proponowanego przez miasta zwiększenia sumy wydatków na modernizację stadionu) do 0 zł (wynik głosowania: za — 11, przeciw — 34, wstrzymało się — 0).

W protokole ze wspomnianej sesji umieszczono również wyniki głosowania nad wspomnianą uchwałą (s. 21). W jej trakcie radni głosowali za pomocą elektronicznego systemu do głosowania – można więc jednoznacznie przytoczyć personalia, afiliację polityczną (na koniec kadencji Rady) i sposób głosowania poszczególnych radnych:

 • za –  32,
 • przeciw – 13:
  • Zbigniew Cierpisz – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Dariusz Figura – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Michał Grodzki – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Olga Johann – Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Małgorzata Kobus – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Jarosław Krajewski – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Adam Kwiatkowski – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Maciej Maciejowski – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Marek Makuch – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Katarzyna Munio – radna niezrzeszona,
  •  Paweł Terlecki – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  • Tomasz Zdzikot – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
  •  Alicja Żebrowska – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość,
 • wstrzymało się – 2:
  •  Bartosz Dominiak – radny niezrzeszony,
  •  Piotr Kalbarczyk – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej.

W protokole odnotowano także następujące stanowiska radnych związane z analizowaną kwestią:

Radny D. Figura — w imieniu Klubu Radnych PiS — wyraził dezaprobatę dla propozycji przyznania dodatkowych kwot [wyróż. red.] przeznaczonych na budowę Stadionu Legii (…). Radny przypomniał, że już raz zostały zwiększone środki na budowę Stadionu Legii podczas, gdy kwota inwestycji Miasta w takich przypadkach powinna być ograniczona (…) Kończąc wystąpienie poinformował, że zgoda na zwiększenie środków na „Legię” [wyróż. red.] jest przykładem złego, nieracjonalnego wydawania pieniędzy warszawiaków. W związku z powyższym zgłosił wniosek o wykreślenie tej pozycji z budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok, podkreślając, że w przypadku nie przyjęcia tego wniosku, radni Klubu PiS będą głosowali przeciw ww. projektowi uchwały [wyróż. red.].

 

Radny T. Zdzikot [klub PiS – przyp. red.] zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach piłka nożna jest przede wszystkim biznesem, a omawiana inwestycja jest — zdaniem radnego — prezentem dla spółki akcyjnej ITI będącej dzierżawcą Stadionu Legii.

 

Radny D. Figura powiedział, że nie ma merytorycznych argumentów za zwiększeniem kwoty na budowę Stadionu. Jest za to wiele argumentów przeciwko tej zmianie w budżecie m.in.:

 1. inwestycja jest zbyt droga,

 2. Warszawa nie ma nadmiaru środków finansowych,

 3. Miasto będzie miało Stadion Narodowy, więc budowa Stadionu Legii nie jest priorytetem,

 4. brak pełnej dokumentacji inwestycji – np. analizy finansowej,

 5. rolą samorządu w finansowaniu sportu jest zabezpieczenie środków na wszystkie dyscypliny sportu.

Przytoczone wypowiedzi radnych precyzują motywy stojące za złożonymi przez radnych z klubu PiS poprawkami oraz ostatecznym oddaniem głosów przeciwko uchwale w sprawie zmian w budżecie stolicy na 2008 r. – był to sprzeciw wobec dalszego zwiększenia nakładów finansowych (z 365 mln zł do ok. 467 mln zł) spowodowanego przetargiem, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł, a nie samej rozbudowy i modernizacji stadionu, choć jedna z poprawek miała na celu całkowite wykreślenie tego zadania z WPI. Wobec powyższego, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Przedstawiciele tej partii [PiS – przyp. red.] w radzie miasta głosowali przeciwko rozbudowie tego stadionu [Legii – przy. red.].

Marek Jakubiak

[Było to – przyp. red.] 460 mln wydanych przez miasto Warszawę na budowę stadionu [Legii – przyp. red.].

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, a właściwie z Załącznikiem nr 5 do wspomnianej uchwały, Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących było ujęte jako jeden z Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008-2012 jako zadanie ogólnomiejskie. Planowana całkowita wysokość wydatków miasta na tę inwestycję miała wynieść 365 000 000 zł, jednak – wobec zaproponowanej poprawki do budżetu, zwiększającej tę sumę o 102 054 871 zł – ostatecznie kwota ta została zmieniona na 467 054 871 zł. Zwiększenie to było efektem przetargu, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł.

[Źródło: uchwała nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, Załącznik nr 5, Wydatki na zadania ogólnomiejskie: CZĘŚĆ A]

Warto jednak zaznaczyć, że na mocy tej samej uchwały Rady m.st. Warszawy stolica zmniejszyła zaplanowane w 2008 r. wydatki na to zadanie o kwotę zwróconego podatku VAT, którą przeznaczono na zbilansowanie zmian w planie inwestycji ogólnomiejskich, objętych wspomnianą korektą.

[Źródło: uchwała nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, Załącznik nr 4B, Inwestycje ogólnomiejskie]

 

Warto również zauważyć, że zgodnie ze słowami dyrektora stołecznego ośrodka sportu i rekreacji Janusza Kopaniaka (podczas zeznań w trakcie procesu cywilnego, który spółka ITI wytoczyła Jarosławowi Kaczyńskiemu), faktyczny wydatek miasta na modernizację stadionu był mniejszy niż spodziewany:

Koszt netto budowy stadionu to 374 mln zł, co wynika z umowy między wykonawcą a WOSIR, zarządcą ośrodka ze stadionem.

[Cyt. za: Świadek: faktyczny koszt przebudowy stadionu Legii to 374 mln zł, „Puls Biznesu”, 23.09.2010 r.]

Marek Jakubiak przytacza kwotę planowanych wydatków przeznaczonych przez m.st. Warszawę na budowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej, która mieści się w granicach zaokrąglenia, pomija jednak fakt zmniejszenia dofinansowania w 2008 roku o zwrot podatku VAT oraz koszt budowy stadionu wynikający z umowy. Tym samym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


[Było to – przyp. red.] 460 mln wydanych przez miasto Warszawę na budowę stadionu [Legii – przyp. red.].

Andrzej Rozenek

Mamy w warszawie dwa kluby rugby: Skra i AZS AWF Warszawa.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Polski Związek Rugby, warszawskie kluby należące do wspomnianej organizacji to:

W Warszawie funkcjonuje także jedyny w Polsce klub rugbystów-ekspatów Frogs & Co. Warszawa, który – dla przykładu – w sezonie 2016-2017 brał udział w rozgrywkach o Puchar Polski, a w maju 2018 roku rozegrał mecz towarzyski z drużyną ze Szkocji.

Każdy ze wspomnianych klubów (oprócz Skry) ma również sekcję żeńską oraz juniorską.

W stolicy funkcjonuje także Warszawskie Stowarzyszenie Rugby Na Wózkach „FOUR KINGS”, odpowiedzialne za prowadzenie warszawskiego klubu rugby na wózkach inwalidzkich.

W związku z przedstawionymi informacjami, wypowiedź Andrzeja Rozenka uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Andrzej Rozenek
KKW SLD Lewica Razem


Mamy w warszawie dwa kluby rugby: Skra i AZS AWF Warszawa.

Patryk Jaki

[W rankingu miast wojewódzkich w Polsce pod względem średniego udziału wydatków na sport w wydatkach ogólnych miasta na lata 2015-2017 – przyp. red.] na ostatnim miejscu jest Warszawa, zaledwie ponad 1%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Patryk Jaki odwołał się w swojej wypowiedzi do raportu “Finansowanie sportu przez samorządy”, opracowanego przez Sponsoring Insight (agencję badawczo-consultingową). Celem wspomnianego przez polityka badania było przedstawienie stanu finansowania oraz skali nakładów przeznaczanych na sport w latach 2015-2017 przez stolice województw i urzędy marszałkowskie. Próba badawcza została więc dobrana celowo i objęła 18 urzędów miejskich miast wojewódzkich oraz 16 urzędów marszałkowskich. Dane finansowe zaczerpnięto z ogólnodostępnych źródeł, tj. sprawozdań i planów budżetowych oraz wieloletnich planów finansowych, a następnie zweryfikowano je w procesie konsultacji z samorządami.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy ilościowej, Warszawa jest liderem pod względem łącznych wydatków na sport w latach 2015-2017 – kwota przeznaczona przez stolicę na ten cel wyniosła bowiem 427 613 428,44 zł. Jednak biorąc pod uwagę średni udział wydatków na sport w wydatkach ogólnych, w analizowanym przedziale czasu stolica zajmuje ostatnie, 18. miejsce – udział ten wynosi w przypadku Warszawy 0,99 proc.

[Źródło: Sponsoring Insight, “Finansowanie sportu przez samorządy”, s. 13]

Patryk Jaki przytacza prawidłowe dane związane ze średnim udziałem wydatków na sport w wydatkach ogólnych stolicy, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość


[W rankingu miast wojewódzkich w Polsce pod względem średniego udziału wydatków na sport w wydatkach ogólnych miasta na lata 2015-2017 – przyp. red.] na ostatnim miejscu jest Warszawa, zaledwie ponad 1%.

Patryk Jaki

W Warszawie [na sport – przyp. red.] wydaje się najmniej [w przeliczeniu na jednego – przyp. red.] mieszkańca spośród wszystkich miast wojewódzkich.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Patryk Jaki, ponownie odwołując się do wspomnianego raportu Sponsoring Insight, wspomniał o statystyce wydatków na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy ilościowej, średnie wydatki m.st. Warszawy na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca są najniższe w porównaniu do pozostałych miast wojewódzkich i wynoszą 81,27 zł.

[Źródło: Sponsoring Insight, “Finansowanie sportu przez samorządy”, s. 16]

Patryk Jaki przytacza prawidłowe dane związane ze średnimi wydatkami stolicy na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość


W Warszawie [na sport – przyp. red.] wydaje się najmniej [w przeliczeniu na jednego – przyp. red.] mieszkańca spośród wszystkich miast wojewódzkich.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >