Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

Kontynuując nasz cykl raportów miejskich w ramach projektu #Samorząd2018 przedstawiamy drugą odsłonę factchecków kandydatów na prezydenta Wrocławia. Tym razem sprawdziliśmy 8 wypowiedzi autorstwa 5 kandydatów. Przypominamy o możliwości zgłaszania własnych propozycji wypowiedzi kandydatów za pośrednictwem formularzu na stronie lub bezpośrednio na naszych profilach w mediach społecznościowych.

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Bogusławski

Każdy z nich (radnych) pobiera dietę i to jest chyba 50 ileś miliardów złotych w skali roku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jarosław Bogusławski poruszył kwestię wydatków na diety radnych w programie telewizji wRealu24.

Biorąc pod uwagę maksymalną dietę radnego w 2018 roku (2684,13 zł) oraz liczbę radnych wybranych w ostatnich wyborach (46790), wszyscy radni, w ramach diet, przez rok nie otrzymują więcej niż ok. 1,5 mld złotych. Wypowiedź J. Bogusławskiego jest fałszywa.

Zgodnie ustawami o samorządach gminnym, powiatowym i województwa, wysokość miesięcznej diety radnego nie może być wyższa niż 1,5 kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tę kwotę określa budżet państwa. W 2018 roku, według art. 9 ustawy budżetowej, jest to 1789,42 zł. Dieta radnego nie może zatem przekroczyć 2684,13 zł.

Maksymalne diety radnych gmin i powiatów są ponadto zależne od liczby mieszkańców ich jednostek. Zgodnie z rozporządzeniami  Rady Ministrów:

 • w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 100% maksymalnej wysokości diety (2684,13 zł)
 • w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców –  75% (2013,10 zł)
 • w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – 50% (1342,07 zł)
 • w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców – 100% (2684,13 zł)
 • w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 85% (2281,51 zł)
 • w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców – 70% (1878,89 zł).

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach samorządowych z 2014 roku wybrano 46790 radnych, z czego 39 536 radnych gmin, 423 dzielnic m.st Warszawy, 6 276 powiatów i 555 województw.

Wobec tego, maksymalne roczne wydatki na diety radnych można uzyskać poprzez pomnożenie maksymalnej diety z liczbą radnych i liczbą miesięcy w roku. Obliczenie to daje następujący wynik:

2684,13 * 46 790 * 12 = 1 507 085 312,4

Oznacza to, że diety radnych, w skali kraju i w ciągu roku, obejmując wszystkie szczeble samorządu, nie mogą wynieść więcej niż ok. 1,5 mld zł. Ponadto w przypadku niektórych radach obowiązują niższe diety maksymalne, więc łączny wydatek na diety radnych jest z pewnością niższy niż 1,5 mld. W związku z tym wypowiedź J. Bogusławskiego uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jarosław Bogusławski
KWW Jarka Bogusławskiego


Każdy z nich (radnych) pobiera dietę i to jest chyba 50 ileś miliardów złotych w skali roku.

Marta Lempart

Mamy 27 kobiet, 24 mężczyzn na listach, to a propos tego, że kobiety się nie angażują w politykę

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Marta Lempart wypowiedziała się na temat liczby kobiet na liście swojego komitetu wyborczego podczas debaty „Usłysz Swoje Miasto„, organizowanej przez Radio TOK FM.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, Komitet Wyborczy Wyborców „Wrocław Dla Wszystkich” zarejestrował łącznie 50 kandydatów do Rady Miejskiej Wrocławia. 26 z nich stanowią kobiety, natomiast 24 – mężczyźni.

Dane te są zbliżone do tego, co twierdzi Marta Lempart. Ponieważ jednak jako liderka swojego komitetu przytacza ona dokładne liczby na poparcie swojej tezy, które są niezgodne ze stanem faktycznym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Marta Lempart
KWW Wrocław Dla Wszystkich


Mamy 27 kobiet, 24 mężczyzn na listach, to a propos tego, że kobiety się nie angażują w politykę

Marta Lempart

Na 7 okręgów, 5 jedynek u nas to są kobiety

Prawda Ukryj uzasadnienie

Komitet Wyborczy Wyborców „Wrocław Dla Wszystkich” w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia na pierwszym miejscu na liście w okręgach wystawia następujące osoby:

Łącznie więc, na 7 okręgów we Wrocławiu, KWW „Wrocław Dla Wszystkich” wystawi 5 kobiecych „jedynek”. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Marta Lempart
KWW Wrocław Dla Wszystkich


Na 7 okręgów, 5 jedynek u nas to są kobiety

Katarzyna Obara-Kowalska

Mamy mniejsze nakłady inwestycyjne na komunikację miejską niż Kraków, Poznań czy Gdańsk.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Katarzyna Obara-Kowalska odniosła się do kwestii wydatków na inwestycje w komunikacje miejską w poście na swoim profilu na Facebooku.

Sumując wydatki inwestycyjne na komunikację miejską przewidziane w budżetach Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania na rok 2018, w poszczególnych miastach wynoszą one:

 • Wrocław – 147 409 027 zł (3,44% całości wydatków przewidzianych w budżecie)
 • Kraków  – 160 213 215 zł (3,57%)
 • Gdańsk – 233 724 781 zł (6,97%)
 • Poznań – 190 264 404 zł (6,17%)

Wśród wymienionych przez K. Obarę-Kowalską miast, wydatki inwestycyjne na komunikację miejską we Wrocławiu są rzeczywiście najmniejsze. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Analizie poddaliśmy budżety Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania na rok 2018. Poszczególne miasta w różny sposób wyszczególniają wydatki inwestycyjne na komunikację miejską

Plan wydatków inwestycyjnych miasta na 2018 rok” to we Wrocławiu załącznik nr 3 do budżetu. Wydatki inwestycyjne związane z komunikacją miejską znajdują się w rozdziale „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” działu „Transport i łączność”. Można znaleźć tam takie inwestycje jak:

 • Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej
 • Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu
 • Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską we Wrocławiu wynoszą 147 409 027 zł.

Dokument „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi” to w Krakowie załącznik nr 4 do budżetu. Wydatki inwestycyjne związane z komunikacją miejską mieszczą się w planie „Wydatków na program inwestycji strategicznych”, w dziale „Transport”. Można znaleźć tam takie inwestycje jak:

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk
 • Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych
 • Szybka Kolej Aglomeracyjna
 • Metro

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską w Krakowie wynoszą 160 213 215 zł.

Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań” to zestaw plików dołączonych do budżetu miasta Gdańska. Wśród nich można tabelę „Wydatki inwestycyjne miasta Gdańska na rok 2018 w układzie zadaniowym”. Wydatki inwestycyjne związane z komunikacją miejską mieszczą się w rozdziale „Transport – zadania gminy”. Można znaleźć tam takie inwestycje jak:

 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
 • Budowa węzłów integracyjnych
 • Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną
 • Wiaty dla Osowian
 • Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską w Gdańsku wynoszą 233 724 781 zł.

Wydatki inwestycyjne na komunikację miejską w Poznaniu można znaleźć w załączniku nr 4 do budżetu – „Wydatki majątkowe”. Są to wszystkie wydatki zawarte w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” działu „Transport i łączność”. Wśród nich znajdują się inwestycje takie jak:

 • Budowa i przebudowa tras tramwajowych
 • Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
 • ZTM – zakupy inwestycyjne
 • Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów
 • Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym
 • Budowa systemu Park & Ride w Poznaniu

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską w Poznaniu wynoszą 190 264 404 zł.

Share The Facts
Katarzyna Obara-Kowalska
KW Bezpartyjny Wrocław


Mamy mniejsze nakłady inwestycyjne na komunikację miejską niż Kraków, Poznań czy Gdańsk.

Katarzyna Obara-Kowalska

Według raportu NIKu po jego wybudowaniu (stadionu we Wrocławiu) nadal do rozwiązania pozostaje kwestia 130 mln złotych, które nie wiadomo w jaki sposób i na co zostały wydane.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Katarzyna Obara-Kowalska poruszyła kwestię raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego okoliczności budowy stadionu we Wrocławiu podczas debaty „Usłysz Swoje Miasto„, organizowanej przez Radio TOK FM.

14 października 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport kontrolny „Realizacja budowy oraz wykorzystanIe stadionu mIejskIego we Wrocławiu„.

Jak czytamy w raporcie:

„kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Uzasadnieniem jej podjęcia były interpelacje poselskie, publikacje prasowe i doniesienia telewizyjne, a nadto skargi mieszkańców Wrocławia, wskazujące na potrzebę dokonania przez NIK wiarygodnej analizy oraz oceny budowy stadionu i jego wykorzystania. O zbadanie finansowania, organizacji i sposobu rozliczenia dwóch imprez przeprowadzonych na stadionie po zakończeniu turnieju piłkarskiego Euro 2012 zwrócił się również do NIK Prezydent Wrocławia”.

Celem głównym kontroli było dokonanie oceny realizacji i wykorzystania stadionu do czasu zakończenia kontroli. Wśród celów szczegółowych NIK wymieniła:

 • ƒ ocenę przygotowania budowy stadionu pod względem dokumentacyjno-organizacyjnym,
 • ocenę przebiegu, jakości i rozliczenia robót oraz innych prac związanych z budową stadionu,
 • ocenę sposobu zagospodarowania stadionu oraz działań podejmowanych dla zapewnienia jego samofinansowania.

Prowadząc badania kontrolne NIK miała także na uwadze ewentualne mechanizmy korupcjogenne (ryzyka powstania zjawisk korupcyjnych) w procesie przygotowania, budowy i wykorzystania stadionu.

NIK wskazała na szereg nieprawidłowości związanych z finansowaniem budowy stadionu, między innymi:

 • nadpłacenie Konsorcjum Max Bögl (wykonawcy stadionu) kwoty 76 554,8 tys. zł (76,6 mln),
 • niezgodne z prawem wydatkowanie 50 311,4 tys. zł (50,3 mln zł) w związku z naruszeniem przepisów ustawy PZP w sześciu z dziesięciu objętych kontrolą zamówień na roboty, dostawy i usługi związane z budową stadionu, udzielonych innym niż Konsorcjum Max Bögl wykonawcom lub dostawcom,
 • niegospodarne wydatkowanie kwoty 24 680,7 tys. zł  (24,7 mln zł) w wyniku realizacji porozumienia, zawartego w dniu 21 kwietnia 2011 r. przez Spółkę i Gminę Wrocław z Konsorcjum Max Bögl, a dotyczącego tzw. prac optymalizacyjnych,
 • wydatkowanie kwoty 5 087,3 tys. zł (5 mln zł) (z Vat) w wyniku udzielenia z wolnej ręki Konsorcjum Max Bögl zamówienia na niemające uzasadnienia w bilansie energetycznym zmiany w systemie zasilania stadionu,
 • niezwrócenie na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki części środków z tytułu kar umownych na kwotę co najmniej 2 714 tys. zł (2,7 mln zł), tj. dochodu od dofinansowania uzyskanego na podstawie umowy dotacji na budowę stadionu,
 • przekazanie generalnemu wykonawcy z uchybieniem zasady gospodarności różnego rodzaju kabli i przewodów energetycznych o sumarycznej długości przekraczającej o co najmniej 221 km długość kabli i przewodów wbudowanych na stadionie. łączna wartość tych niezabudowanych kabli i przewodów została oszacowana przez Spółkę na 1 605,2 tys. zł (1,6 mln zł).

Oprócz kwestii związanych z budową samego stadionu, raport NIK wskazuje również nieprawidłowości przy jego użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów przystadionowych. Finansowy wymiar nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli wyniósł w sumie 313,5 mln złotych. Jest to jednak łączna kwota, obejmująca również nieprawidłowości niezwiązane z samą budową stadionu we Wrocławiu, takie jak chociażby kwota utraconych korzyści z tytułu

W styczniu 2015 roku Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do miejscowej Prokuratury Apelacyjnej dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z budową i użytkowaniem stadionu miejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w innych sprawach delegatura zawiadomiła Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pierwsze z zawiadomień skierowanych do Prokuratury Apelacyjnej dotyczy  dokonywania niegospodarnych zmian w tzw. „umowie portalowej” (zwolnienie wykonawcy portalu z zapłaty kary umownej oraz przesuwanie terminu wpływów ze spodziewanych przychodów portalu poświęconego EURO 2012), w wyniku czego Gmina Wrocław i spółka Wrocław 2012 sp. z o.o. poniosły ponad 2,4 mln strat.

Drugie z zawiadomień do Prokuratury Apelacyjnej obejmuje szereg spraw związanych z budową stadionu m.in.:

 • nadpłacenie Generalnemu Wykonawcy budowy Stadionu ponad 76 mln zł w stosunku do niekwestionowanych przez spółkę Wrocław 2012 zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 • wypłacenie ponad 24 mln zł Generalnemu Wykonawcy za przyśpieszenie prac, bez spełnienia wymaganych warunków. Generalnemu Wykonawcy nie wykazał, aby realizacja zaproponowanych prac była niezbędna do dotrzymania lub skrócenia terminu budowy. Ostatecznie Stadion nie został wykonany w terminie wskazanym w umowie.
 • niepotrzebna zmiana systemu zasilania stadionu – strata ponad 5 mln zł. Powołany przez NIK biegły ustalił, że zasilanie przewidziane w pierwotnej umowie był wystarczające dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania stadionu.
 • ogłoszenie przetargu na wymianę murawy na stadionie, mimo że koszt wymiany nie powinien obciążać spółki Wrocław 2012 – szkoda ponad 0,5 mln zł.
 • powtórne zlecenie przeprowadzenia tych samych prac (szklana fasada studiów panoramicznych na stadionie – pierwotnie wykonana niezgodnie z wymogami UEFA)
 • zamówienie prowadzenia portalu poświęconego EURO 2012 (zawarcie tzw. „umowy portalowej”) bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
 • nieuprawniony zwrot nakładów na nieruchomość przeznaczoną pod budowę centrum handlowo-usługowego przy Stadionie.
 • udzielenie zamówień publicznych na organizację imprez na Stadionie, które w efekcie przyniosły straty ponad 14 mln złotych.

Raport NIK, jak również zawiadomienia do Prokuratury, obejmują bardzo szeroki zakres nieprawidłowości, wobec których szacowana jest wartość pieniężna. Jedynie część z powyższej kwoty może zostać uznana za kwotę, wobec której „nie wiadomo na co została wydana”. Dotyczy to kwoty ponad 100 mln złotych wypłaconej Generalnemu Wykonawcy Konsorcjum Max Bögl. Jest to więc kwota aż o około 30 mln złotych niższa od tej, o której mówi Katarzyna Obara-Kowalska. W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Katarzyna Obara-Kowalska
KW Bezpartyjny Wrocław


Według raportu NIKu po jego wybudowaniu (stadionu we Wrocławiu) nadal do rozwiązania pozostaje kwestia 130 mln złotych, które nie wiadomo w jaki sposób i na co zostały wydane.

Jacek Sutryk

Mamy ponad 70 klubów seniora we Wrocławiu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Sutryk poruszył kwestię liczby klubów seniora we Wrocławiu podczas audycji Poranny Gość w Radiu Rodzina.

Na liście prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Seniora, ostatnio aktualizowanej 2 lipca 2018 roku, widnieje 85 Klubów Seniora. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Mamy ponad 70 klubów seniora we Wrocławiu.

Jacek Sutryk

To Wrocław, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, wprowadził darmowy bilet komunikacyjny dla uczniów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Sutryk na swoim profilu twitterowym podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej odniósł się do kwestii darmowego biletu komunikacyjnego dla uczniów.

Darmowa komunikacja miejska dla uczniów obowiązuje we Wrocławiu od 1 września 2018 roku, na podstawie uchwały z 5 kwietnia 2018 roku. Do bezpłatnej komunikacji miejskiej uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do ukończenia przez nie 21. roku życia.

Wrocław nie jest jednak pierwszym dużym miastem, które wprowadziło darmową komunikację miejską dla uczniów.

Warszawa, jako pierwsze duże miasto, przyjęła uchwałę wprowadzającą darmową komunikację miejską dla uczniów podstawówek i gimnazjów 6 kwietnia 2017 roku. Uczniowie mogą jeździć tam za darmo od 1 września 2017 roku, pod warunkiem, że posiadają tzw. Kartę Ucznia.

Poznań przyjął uchwałę wprowadzającą darmową komunikację miejską dla uczniów 5 lutego 2018 roku i obowiązuje ona od 1 września 2018 roku. Ulga również dotyczy uczniów podstawówek i gimnazjów o ile uczeń posiada ważną legitymację lub ma zapisaną informację o przysługującym mu uprawnieniu na tzw. Karcie PEKA.

W Gdańsku darmowa komunikacja dla uczniów  miejska obowiązuje od 1 lipca 2018 roku, a uchwała w tej sprawie została przyjęta 22 lutego 2018 roku. Tutaj za darmo mogą jeździć uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, do ukończenia 24. roku życia.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ zostało w niej użyte określenie “jedno z pierwszych”, a nie “pierwsze”. Według naszej analizy tylko trzy inne duże miasta wprowadziły podobne rozwiązanie u siebie.

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


To Wrocław, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, wprowadził darmowy bilet komunikacyjny dla uczniów.

Małgorzata Tracz

Obecnie większość miejsc w żłobkach oferowana jest przez placówki niepubliczne z dofinansowaniem

Prawda Ukryj uzasadnienie

Małgorzta Tracz w swoim poście na Facebooku poruszyła kwestię oferowanych miejsc we wrocławskich żłobkach.

Obecnie we Wrocławiu rodzice mogę wybierać spośród miejsc w żłobkach finansowanych z pieniędzy publicznych, w żłobkach prywatnych oraz prywatnych z dofinansowaniem z gminy.

Zgodnie z komunikatem Urzędu Miasta Wrocławia dotyczącym rekrutacji do żłobków 2018/2019, ogólna liczba wolnych miejsc do rekrutacji wynosiła 2483, w tym 1172 miejsca w żłobkach publicznych i 1311 miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem.

Powtórzyła się zatem sytuacja sprzed roku, kiedy to w rekrutacji do żłobków 2017/2018, liczba wolnych miejsc wynosiła 2 302 miejsc, w tym 1121 w żłobkach publicznych oraz 1181 miejsc w placówkach niepublicznych z dofinansowaniem.

Ponieważ Małgorzata Tracz kładzie w swej wypowiedzi nacisk na bieżącą dostępność miejsc w żłobkach, nie rozpatrywaliśmy proporcji całkowitej liczby miejsc w żłobkach publicznych i niepublicznych z dofinansowaniem. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Tracz
KW Partia Zieloni


Obecnie większość miejsc w żłobkach oferowana jest przez placówki niepubliczne z dofinansowaniem

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >