10. Posiedzenie Sejmu – prawo o prokuraturze

01.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ocenie nie podlega stwierdzenie dot. „skoku”, a jedynie wskazana liczba prokuratorów.

Według stanu na koniec 2014 roku, we wszystkich prokuraturach (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, generalnej) pracowało 6216 orzeczników, tj. 5877 prokuratorów i 339 asesorów (“kandydatów” na prokuratorów, tj. osób, które ukończyły aplikację prokuratorską i posiadają większość uprawnień prokuratora).

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.