50 tysięcy spóźnionych karetek

10.03.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Rzeczywiście przedmiotem postępowania Prokuratury Okręgowej w Krakowie jest około 50 tysięcy przypadków przekroczenia maksymalnego ustawowego czasu dojazdu do pacjenta (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Zawiadomienie w tej kwestii złożył poseł A. Mularczyk w grudniu 2012 roku.

Niemniej jednak poseł A. Mularczyk sugeruje, że zaistniałe nieprawidłowości są skutkiem działalności władz województwa małopolskiego (wspomniana “reforma ratownictwa medycznego w Małopolsce” – m. in. likwidacja przez wojewodę małopolskiego Jerzego Millera dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu). W przedmiocie tym natomiast wypowie się sąd (przewidywany koniec postępowania w Prokuraturze – 20 lipca 2014).

Warto też wspomnieć o raportach NIK dotyczących funkcjonowania systemu ratownictwa medyczego. Na podstawie informacji o wynikach kontroli NIK z listopada 2012 r.: system zapewniał szybkie udzielenie pomocy na miejscu zdarzenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (ok. 90 % badanych dojazdów zrealizowanych w czasie, który nie przekraczał maksymalnego przewidzianego w ustawie. Zgodnie z “Planem pracy NIK na 2014 rok” do końca marca NIK ma przedstawić kolejny raport w tej sprawie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.