7. Posiedzenie Sejmu – podatek bankowy i ustawa budżetowa

Dnia 29 grudnia 2015 roku na sali plenarnej Sejmu miała miejsce dyskusja na temat tzw. podatku bankowego oraz ustawy budżetowej na rok 2016.

Wypowiedzi parlamentarzystów zawierały wiele merytorycznych danych, których prawdziwość postanowiliśmy poddać naszej analizie.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Arndt

Zresztą widzimy, jak to wygląda w innych krajach – one albo nie stosują takiego rodzaju podatków, albo też rezygnują z tego podatku [bankowego], który wcześniej wprowadzały, czy też w znaczący sposób go obniżają.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podatek bankowy stosowany jest obecnie w kilkunastu krajach europejskich. Nie można jednak powiedzieć, że obniżanie, lub ewentualne wycofywanie się, z tego podatku jest ogólnoeuropejskim trendem. Stąd, powyższą wypowiedź należy uznać za fałszywą.

 

Wartym zaznaczenia jest, że podatek bankowy w różnych krajach ma różne konstrukcje: w niektórych obejmuje pasywa, w innych aktywa, w jeszcze innych instrumenty pochodne. Różnią się również cele tego podatku: w Austrii, Belgii, Niemczech, Słowacji czy Szwecji pieniądze są przeznaczane na fundusze stabilizacyjne. W pozostałych krajach zasilają one budżet centralny. Nie można więc w prosty sposób porównać stawek podatkowych stosowanych w poszczególnych krajach.

 

Stawki podatku bankowego zostały porównane na podstawie danych z 2013 oraz 2015 roku. Stawki zawarte w obu zestawieniach zostały porównane ze sobą i prezentują się w następujący sposób:

 1. Austria (od stycznia 2011) – stawka podatku zależna od danych z pierwszych 3 kwartałów i końca roku kalendarzowego
 2. Belgia (od stycznia 2012) – stawka nie zmieniła się
 3. Cypr (od stycznia 2011) – stawka wzrosła
 4. Francja (od stycznia 2011) – stawka stopniowa spada, żeby osiągnąć 0,141% w 2019 roku
 5. Holandia (od października 2012) – stawka nie zmieniła się
 6. Niemcy (od stycznia 2011) – stawka nie zmieniła się
 7. Łotwa (od stycznia 2011) – stawka wzrosła w 2012, od tamtego czasu nie zmieniła się
 8. Portugalia (od stycznia 2011) – stawka nie zmieniła się
 9. Słowacja (od stycznia 2012) – stawka zmalała
 10. Szwecja (od 30 grudnia 2009) – w 2011 stawka wzrosła, od tego czasu nie zmieniła się
 11. Węgry (od września 2010) – stawka zmalała
 12. Wielka Brytania (od stycznia 2011) – stawka wzrosła

Paulina Hennig-Kloska

Dziś jeden z pierwszych banków w Polsce zapowiedział dosyć spore zwolnienia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wspomniane przez Paulinę Henning-Kloskę zwolnienia zapowiedział pod koniec 2015 roku bank PKO BP. Będą to zwolnienia grupowe, które obejmą około 836 osób. Nie jest to jednak liczba osób, która dostanie wypowiedzenia.

Zwalniane będą głównie osoby, który nie przyjmą nowych warunków zatrudnienia, które zostaną przez bank zmodyfikowane.

Paulina Hennig-Kloska

[Węgry] wprowadziły podatek od aktywów bankowych już w 2010 r. Od tego czasu akcja kredytowa na Węgrzech zmalała prawie o 1/3.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podatek bankowy na Węgrzech faktycznie został wprowadzony w roku 2010.

W latach 2010-2014 wysokość udzielonych kredytów na Węgrzech spadła o 28%, przy wzroście o 19% w Polsce.

Dodatkowo w tym samym okresie  aktywa węgierskiego sektora bankowego skurczyły się niemal o 25%, podczas gdy w Polsce nastąpił 7% wzrost.

Paulina Hennig-Kloska

Węgrzy wycofują się obecnie z tak samo skonstruowanego podatku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Fałszywym jest stwierdzenie,że Węgry wycofują się z podatku od instytucji finansowych, w takiej formie, w jakiej obecnie w tym kraju obowiązuje.

Planowane jest jedynie obniżenie stawki aktualnego podatku bankowego z wartości 0,53% do 0,31% w 2016 roku oraz do niższych wartości w latach 2017-2019.

Paulina Hennig-Kloska

Spośród banków, które zostaną objęte na dziś ustawą, jeden już odnotowuje straty, a to dopiero początek. Szacuje się, że siedem kolejnych banków, w tym cztery giełdowe oraz dwa oddziały instytucji kredytowej, jeśli nie przełożą tych kosztów na klientów albo nie obniżą jakichś innych kosztów będą mieć problemy. Ich wyniki będą bowiem bliskie zeru lub ujemne.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Podmioty, które zostaną objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych zostały wymienione w Rozdziale 2 projektu ustawy. Są to: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucje pożyczkowe, generujące określoną w rozdziale 3 nadwyżkę sumy wartości aktywów.

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiającego sytuację banków w III kwartale 2015 r. “warunki te spełniało 26 banków oraz oddziałów instytucji kredytowych (oraz 1 SKOK), które skupiały 83,7% aktywów sektora bankowego”.

W raporcie KNF, znajdziemy także informacje dotyczące aktualnej kondycji sektora bankowego, a mianowicie o tym, iż 16 podmiotów tej branży (4 banki komercyjne, 3 spółdzielcze oraz 9 oddziałów instytucji kredytowych) wykazało w okresie od stycznia do września 2015 stratę w łącznej wysokości 208 mln zł.

KNF nie informuje jednak ile podmiotów, z tych które zostaną objęte nowym podatkiem, znajduje się w złej kondycji.

O ewentualnym wpływie przyjęcia ustawy na straty sektora bankowego informuje oficjalne pismo, przekazane 10 grudnia 2015 roku na ręce Marszałka Sejmu RP, przygotowane przez Związku Banków Polskich. W ocenie ZBP, przy obecnym obciążeniu banków, nałożenie nowego podatku „spowoduje, że znacząca liczba banków spośród największych 20 działających w Polsce, w tym także banki zrzeszające banki spółdzielcze, zacznie wykazywać straty.”

Powyższą wypowiedź została uznana za nieweryfikowalną. Pani poseł nie podaje źródła, ani podstaw wspomnianych szacunków i nie mówi wprost jakich podmiotów dotyczą, stąd nie ma pewności, z czego wynika rozdźwięk pomiędzy przytoczoną liczbą, a szacunkami instytucji nadzorujących działalność sektora bankowego.

Joanna Schmidt

Wystarczy tylko śledzić prasę i to, co się działo w Polsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Siedem banków – udało mi się znaleźć informację o siedmiu bankach – podniosło już swoje marże od 0,4 do 0,65%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

O podwyżce marż kredytów hipotecznych informowały takie portale jak wyborcza.biz, bankier.pl i forsal.pl. Jak donosi wyborcza.biz, na taki krok zdecydował się jako pierwszy Deutsche Bank, który podwyższył marże o 0,65 pkt. proc. W jego ślady poszły Raiffeisen Polbank, City Handlowy, Bank BPH, Pekao, Eurobank i mBank.

Joanna Schmidt

Poza SKOK-iem Stefczyka wszystkie SKOK-i mają aktywa niższe niż 4 mld, więc efektywnie nie będą objęte podatkiem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bazując na raporcie Komisji Nadzoru Finansowego (str.11), można stwierdzić, że tylko jeden SKOK posiada aktywa wyższe niż 4 mld, więc będzie efektywnie objęty podatkiem.

Paweł Szałamacha

Jeżeli patrzymy na dane dla OECD, to Polska jest poniżej średniej – dane, jeżeli chodzi o wydatki na rodzinę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych z OECD, Polska znajduje się poniżej średniej (2,55% GDP) z wynikiem około 1,7% GDP (dane na wrzesień 2014). W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Paweł Szałamacha

Po kilkuletnim okresie dodatniego przyrostu naturalnego od 2 lat znowu jest ujemny przyrost naturalny, znowu więcej Polaków umiera, niż się rodzi.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Liczba urodzonych dzieci w Polsce na 1000 mieszkańców:

2013: 9,88

2014: 9,77

Liczba śmierci w Polsce na 1000 mieszkańców:

2013: 10,31

2014: 10,37

Przyrost naturalny wylicza się odejmując na danym obszarze od liczby narodzin liczbę zgonów. Powyższe dane potwierdzają stwierdzenie, o ujemnym przyroście naturalnym na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

Sławomir Neumann

Dla porównania możemy podać, że w latach 2008–2014 wzrost inwestycji, ten skumulowany wzrost, wyniósł w Polsce prawie 26%, i jest to pierwsze miejsce w Unii Europejskiej w tych latach.

Tylko cztery kraje zanotowały dodatni wzrost inwestycji w porównaniu z rokiem 2007.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wg danych ze strony premier.gov.pl, Polska osiągnęła skumulowany wzrost inwestycji na poziomie 25,7%. Rzeczywiście wiodła ona prym wśród krajów Unii Europejskiej, a stwierdzenie, że jedynie cztery kraje zanotowały dodatni wzrost jest prawdziwe, pod warunkiem, że chodzi o cztery kraje poza Polską (a są nimi Belgia, Szwecja, Niemcy i Luksemburg).

skumulowanazmianainwestycjiUE

 

Sławomir Neumann

W 2007 r., kiedy Platforma przejmowała od państwa rządy, byliśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem stopy bezrobocia, ona była najwyższa w Europie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Bazując na danych OECD, w 2007 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 9,6%. Wyższą stopę bezrobocia mieli jednak Słowacy: 11,1%. W związku z tym, powyższą wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >