Afera taśmowa

Nagrania rozmów członków Rady Ministrów opublikowane przez tygodnik „Wprost” odbijają się szerokim echem wśród polityków. Na ten temat wypowiadali się m.in. Ludwik DornJan Vincent – RostowskiJanusz PalikotDonald Tusk i Mariusz Kamiński.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Donald Tusk

Jeśli chodzi o projekt ustawy, za którym Pan Prezes Belka się opowiadał, ten projekt ustawy- jawny i publiczny, od długiego czasu był już procedowany w ministerstwie finansów.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z dokumentami udostępnionymi w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim udostępniony został przez Ministerstwo Finansów 14.08.2013r., a więc miesiąc po spotkaniu Prezesa NBP Marka Belki z Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem.

Warto zaznaczyć, że projekt założeń projektu ustawy składa się zarówno z analizy istniejącego stanu prawnego, jak i przedstawienia propozycji zmian w obowiązujących przepisach i jego przygotowanie wymaga czasu.

Zespół Demagoga stara się ustalić kiedy prace nad omawianym projektem rozpoczęły się w Ministerstwie Finansów.

EDYCJA:
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów dostarczył skan dokumentów dot. prac nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o NBP, z których wynika, że w.w. projekt został przekazany przez prezesa NBP do Ministra Finansów 18 marca 2013. 25 marca pojawiło się pismo wewnętrzne w MF z prośbą o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się 5 lipca 2013 (wpłynęło wtedy pismo do Departamentów MF z prośbą o zaopiniowanie projektu).

Wynika z tego, że słowa Donalda Tuska są prawdziwe.

 

Jednakże ujawnienie kolejnego etapu rozmowy Belka-Sienkiewicz-Cytrycki przez Wprost zestawione z wyżej załączonym wykazem dokumentów, udostępnionym przez Rzecznika Prasowego Ministra Finansów (ukazującym, że projekt zmiany ustawy został skierowany do Ministerstwa Finansów 18.03.2013r. przez samego Prezesa NBP) – pozwala na spojrzenie na tę wypowiedź w odmiennym świetle.

Usytuowanie jej w  kontekście sugerującym, że Prezes NBP Marek Belka nie był w żadnym stopniu inspiratorem zmian ustawy o Narodowym Banku Polskim, przy świadomości, że procedowanie projektu ustawy w MF rozpoczęło się dopiero kiedy trafił tam z inicjatywy NBP pozwala zakwalifikować tę wypowiedź jako fałszywą.  Faktyczne kreowanie projektu przez Belkę potwierdza też taśma Wprost opublikowana 18.06.2014r.

Mariusz Kamiński

Poza tym Konstytucja i ustawa o NBP nakazuje i prezesowi Narodowego Banku Polskiego, aby był apolityczny, aby nie mieszał się do bieżącej polityki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Chociaż warunek apolityczności Prezesa NBP znajduje się jedynie w Konstytucji, ze względu na specyfikę działania polskiego systemu prawa przepis ten w pełni obowiązuje.

Zgodnie z artykułem 227 ustępem 4 Konstytucji RP, Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej nie możliwej do pogodzenia z piastowanym stanowiskiem, wymogi te w doktrynie prawa konstytucyjnego określane są właśnie mianem “apolityczności” Prezesa (np. W. Skrzydło, “Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Komentarz”, Zakamycze 2002). Chociaż więc w ustawie o Narodowym Banku Polskim, w artykułach 9-11 dotyczących Prezesa NBP ustawodawca nie wspomina o wymogach apolityczności, to w myśl art. 8 ust. 2 Konstytucji należy stosować ją bezpośrednio – regulacje z w/w artykułu 227 pozostają więc w mocy.

Jan Vincent – Rostowski

Byłem ministrem finansów najdłużej urzędującym nie tylko III RP, ale także w niepodległej Polsce.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jan Vincent Rostowski sprawował urząd Ministra Finansów przez 6 lat i 11 dni (od 16 listopada 2007 do 27 listopada 2013).

Żaden z ministrów finansów II i III RP nie pełnił swojej funkcji dłużej.

Ludwik Dorn

[Narodowy Bank Polski – przyp.]  może wspierać politykę gospodarczą rządu, o ile to nie jest w sprzeczności z jego podstawowym celem: dbaniem o stabilność cen.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP

 

Zgodnie z zasadami wykładni przepisów prawa należy stwierdzić, że wspieranie polityki gospodarczej rządu jest nie uprawnieniem, ale obowiązkiem Narodowego Banku Polskiego, na co wskazuje m.in. brak użycia przez ustawodawcę sformułowania „może wspierać”. Faktycznie jednak, NBP może się powstrzymać od wspierania polityki gospodarczej rządu, jeżeli zagraża to podstawowemu celowi jego działalności, czyli utrzymywaniu stabilnego poziomu cen.

Armand Ryfiński

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

 

Z ostatniego spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski (14 listopada 2013), na oficjalnej stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji można jedynie przeczytać krótki komunikat informujący o poruszanych tematach oraz o osobach uczestniczących w rozmowach.

Jednak dzień po wypowiedzi Armanda Ryfińskiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępniło prof. Monice Płatek podpisany protokół z tego posiedzenia.

Z protokołami z lat wcześniejszych można się m.in, zapoznać w publikacji Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010 autorstwa Pawła Boreckiego i Czesława Janika.

 

Janusz Palikot

[Bartłomiej Sienkiewicz] Tworzył UOP, tworzył Instytut Studiów Wschodnich, teraz jest szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bartłomiej Sienkiewicz w roku 1990 r. współtworzył Urząd Ochrony Państwa. Był również założycielem Ośrodka Studiów wschodnich, gdzie następnie pełnił rolę wicedyrektora w latach 1991 – 1993 oraz 1995 – 2001. Bartłomiej Sienkiewicz został Ministrem Spraw Wewnętrznych w dniu 25 lutego 2013 r. kiedy to otrzymał nominację od Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >