Andrzej Duda w Rozmowie Niezależnej

Gościem czwartkowej „Rozmowy Niezależnej” w VOD Gazeta Polska był kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, Andrzej Duda. W rozmowie z Samuelem Pereirą mówił między innymi o swoich podróżach po polskich miastach oraz o tym, co planuje zmienić jako prezydent RP.

Demagog zaprasza do sprawdzenia jak wygląda #factcheck wypowiedzi kandydata PiS.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Już 47 powiatów odwiedziłem, ponad 50 spotkań się odbyło.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Patrząc na oficjalny profil Andrzeja Dudy na portalu Facebook, znajdujemy potwierdzenie jego słów – na dzień 26 stycznia odwiedził on 45 powiatów, odbywając 57 spotkań. Kandydat na prezydenta RP bardzo skrupulatnie aktualizuje swój profil, dodając informacje o kolejnych spotkaniach oraz podsumowania, filmy i plany [1, 2], a także prezentując lokalne wiadomości [wizyta w Szydłowcu, wizyta w Łańcucie, wizyta w Płońsku] i filmy z lokalnych telewizji.

Można więc założyć, że ta dokumentacja pozwala uznać to stwierdzenie za prawdziwe.

Andrzej Duda

Wprawdzie wczoraj udało się w Zgromadzeniu Parlamentarnym, ale Rady Europy, nie Unii Europejskiej, tylko Rady Europy udało się podjąć decyzję o czasowym wykluczeniu Rosji, nie ze Zgromadzenia, tylko z możliwości głosu, czyli pozbawienia praw udziału de facto w Zgromadzeniu, czasowo.

Prawda Ukryj uzasadnienie

28 stycznia 2015 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podjęło wniosek o zawieszeniu “prawa głosu” dla przedstawicieli Federacji Rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Poza tym, Zgromadzenie potępiło działalność Rosji na Ukrainie. Sprawa ta ma być rozpatrzona także na posiedzeniu Zgromadzenia w kwietniu tego roku. W przypadku spełnienia przez Rosję wymagań Rady Europy prawo głosu będzie przywrócone.

Andrzej Duda

[O Bronisławie Komorowskim] Być może z różnymi ludźmi się spotyka, ale z tymi którzy przyszli w sprawie referendum dotyczącego wieku emerytalnego i przynieśli 2 i pół miliona podpisów się nie spotkał.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego został zgłoszony z inicjatywy NSZZ “Solidarność” i został odrzucony przez Sejm 30 marca 2012.

Prócz Sejmu, prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego przysługuje również Prezydentowi RP (za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów). 29 marca 2012 r. Prezydent podkreślał, że decyzja o zarządzeniu referendum bez wcześniejszej debaty jest aktem politycznej demonstracji.

W maju 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją NSZZ „Solidarność” (w tym z przewodniczącym Piotrem Dudą), gdzie tematem głównym była decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach. Po odbytych konsultacjach nie została podjęta decyzja o rozporządzeniu referendum.

Andrzej Duda

Pamiętajmy, że 1 maja 2016 roku zostają zdjęte ograniczenia w obrocie polską ziemią rolną, to poważny problem, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zniesienie ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów rolnych i leśnych przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego nastąpi 1 maja 2016 r. (art. 8, ust. 2, pkt.1)

Taki okres został wynegocjowany przez polski rząd przy przystąpieniu do UE. Wywołuje to pewne obawy o spekulacyjne zakupy gruntów przez obywateli państw członkowskich oraz wzrost cen gruntów. Cena ziemi w Polsce w porównaniu do ceny w takich krajach, jak Niemcy lub Holandia, kształtuje się na parokrotnie niższym poziomie.

Dnia 1 lipca 2014 roku został złożony w Sejmie przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ta ustawa ma za zadanie uregulować rynek ziemi rolnej na wzór regulacji takich państw, jak Francja, Niemcy.

Andrzej Duda

Potrzebna jest ustawa, która będzie chroniła polską ziemię i polskich rolników zarazem. Taka ustawa została przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, pan europoseł Janusz Wojciechowski ją przygotowywał, ale ona leży w zamrażarce sejmowej, pan marszałek nad nią nie proceduje.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Andrzej Duda mówi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który wpłynął do Sejmu 1.02.2013 r. Jego wnioskodawcą była grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie zamierzeniem projektodawców była ochrona „polskiej ziemi i polskich rolników”. Świadczy o tym pierwsze zdanie uzasadnienia projektu: Projektowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, niegwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

Ochronny charakter proponowanych zmian zauważony jest również w stanowisku Rady Ministrów wobec projektu ustawy (pkt V. stanowiska).

Nie możemy sprawdzić, czy Janusz Wojciechowski przygotowywał projekt tej ustawy. Pod projektem podpisani są posłowie zasiadający w Sejmie RP.

„Zamrażarka sejmowa” to potoczne określenie wniesionych projektów ustaw, których Marszałek Sejmu nie skierował na I czytanie. Na tym etapie projekty oceniają Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ich opinie dotyczą przede wszystkim formalnych elementów uzasadnienia oraz zgodności ustaw z prawem UE. Tylko od oceny marszałka zależy, jak długo projekt będzie czekał w „zamrażarce”.

Twierdzenie Andrzeja Dudy, że powyższy projekt znajduje się „zamrażarce sejmowej” jest więc manipulacją. Został on skierowany do I czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi już 27 sierpnia 2013 r. Obecnie jest on przedmiotem obrad podkomisji.

Można zgodzić się ze zdaniem, że potrzebna jest taka regulacja, o której mówi Andrzej Duda. O takiej potrzebie piszą chociażby Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w swojej opinii do przedstawionego projektu oraz Rada Ministrów w przyjętym stanowisku.

Przedstawiony projekt został negatywnie zaopiniowany przez wiele podmiotów, m.in.: Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajową Radę Notarialną, Radę Ministrów, Krajową Radę Sądownictwa. Główne zarzuty jemu stawiane, to: nadmierne ograniczenie swobody działalności gospodarczej i własności prywatnej; niezgodność z Konstytucją i prawem UE oraz niespójność proponowanych zmian. Paradoksalnie proponowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mogły się okazać krzywdzące dla rolników. W szczególności chodzi tu o 10-letni okres prowadzania gospodarstwa i zakazu zbywania nieruchomości.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >