Ankieta „Rzeczpospolitej” przed #PE2014

W trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego „Rzeczpospolita” zadaje „jedynkom” poszczególnych list pytania odnośnie do ich poglądów na Unię Europejską.

Sprawdzone wypowiedzi

Lidia Geringer de Oedenberg

W rezolucji w sprawie Energetycznej Mapy Drogowej 2050. – poza podkreśleniem wagi niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej, zwracamy szczególną uwagę na intensyfikowanie energooszczędności. Co to oznacza? Zwiększając tempo renowacji (w tym ocieplania) budynków, poziom zużycia energii w nich – może spaść nawet o 80 %. Mniej energii (z węgla) mniej CO2 do atmosfery. To jest prawdziwa droga do oszczędności zarówno w emisjach CO2, jak i na naszych rachunkach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według planu wyznaczonego w Energetycznej Mapie Drogowej 2050 redukcja gazów cieplarnianych powinna zmniejszyć się o 80 %. Dzięki termomodernizacji, czyli między innymi ociepleniu budynku oraz okien można zaoszczędzić nawet 80% wykorzystywanej energii.

”Termomodernizacja budynku”, dr inż. Maciej Robakiewicz, dr inż. Aleksander Panek – Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Lidia Geringer de Oedenberg

Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) harmonizacji podlegać mają wyłącznie podatki pośrednie, w tym głównie podatek VAT i podatek akcyzowy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wedle art. 93 traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską, harmonizacja dotyczy tylko tych podatków (podatki obrotowe, akcyzy oraz inne podatki pośrednie), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Harmonizacja jest procesem mającym na celu zbliżenie systemów podatkowych tak by możliwa była współpraca gospodarcza ramach wspólnego rynku. Jednym z filarów Unii Europejskiej jest wspomniany wspólny rynek, który opiera się na czterech wolnościach – przepływu towarów, usług, kapitału i ruchu osobowego.

Definicja podatku obrotowego i podatku pośredniego.

Lidia Geringer de Oedenberg

Szacuje się, że wpływy z nowego podatku [od transakcji finansowych] wyniosłyby ok. 57 mld euro rocznie i jako dochód własny Unii wpływałyby do wspólnego budżetu.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według wstępnych obliczeń, w zależności od reakcji rynku, dochody podatkowe mogłyby wynieść 57 mld rocznie w całej UE, przy założeniu, że podatek obejmuje wszystkie państwa członkowskie. Niemniej jednak obecnie tylko 11 państw zamierza ustanowić nowy unijny podatek od transakcji finansowych. W związku z czym nie można jednoznacznie stwierdzić, iż wpływy rzeczywiście wynosiłyby 57 mld euro rocznie. Można natomiast z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, iż wpływy te będą niższe. Wyliczenie takie przedstawił komisarz do spraw podatków Algirdasa Szemeta. Podatek od transakcji finansowych (FTT) miałby przynieść od 30 do 35 mld euro dochodu rocznie. Poprzez wskazanie wcześniejszych obliczeń dotyczących wszystkich państw członkowskich L. Geringer do Oedenberg stara się ukazać FTT jako bardziej istotny element unijnego budżetu a w konsekwencji argument na poparcie tezy o konieczności harmonizacji polityki fiskalnej i budżetowej w UE.

Komisja Europejska dokonała analizy znaczenie wdrożenia podatku od transakcji finansowych w komunikacie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie opodatkowania sektora finansowego. Wniosek stanowił pierwszy krok do wprowadzenia globalnego podatku od transakcji finansowych. Regulacja ta miałaby dotyczyć m.in. do transakcji finansowych, takich jak zakup i sprzedaż instrumentów finansowych np. akcje spółek, obligacje, instrumenty rynku walutowego.

Początkowo KE chciałaby, aby dwie trzecie zysków z podatku trafiałyby do budżetu UE na lata 2014-2020 jako tzw. nowe źródło dochodu, a nie tylko do budżetów narodowych.

Lidia Geringer de Oedenberg

Nie wszystkim państwom jednakże ten pomysł [podatku od transakcji finansowych] przypadł do gustu, zatem realizowany będzie na razie w wąskiej grupie 11 krajów

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wyjściowym pomysłem Unii Europejskiej było wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (FTT), który objąłby wszystkie państwa członkowskie. Jednakże plan ten uległ zmianie, aktualnie 11 państw podjęło się realizacji FTT. Do grona państw należą: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Polska należy do państw, które nie przystąpiły póki co do płacenia tego podatku. Podając się na opinię Ministerstwa Finansów RP, Rzeczypospolita nie wyklucza ewentualnego przystąpienia w późniejszym terminie.

Przeciw wprowadzeniu FTT jest Wielka Brytania, dla której podatek kłóciłby się z interesami centrum finansowego (londyńskie City).

Podając się na opinię Komisarza UE ds. podatków, Algirdasa Szemeta, wpływy z tego podatku wzmocnią rynek od 30 do 35 mld euro.

Lidia Geringer de Oedenberg

To ok. 386,9 mld euro na dwa filary WPR i dodatkowe sektory. 281,8 mld euro dla pierwszego filaru WPR, (czyli zapewnienie równomiernego wsparcia i bardziej ekologicznych płatnościach bezpośrednich), 89,9 mld euro na rozwój obszarów wiejskich oraz 15,2 mld euro na i inne sektory m. in. na badania i innowacje, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, pomoc żywnościową, nową rezerwę w przypadku kryzysu w sektorze rolnym, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Komisja proponuje przyznać:

281,8 mld EUR dla pierwszego filaru WPR,

89,9 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

15,2 mld euro na inne sektory:

4,5 mld euro na badania i innowacje,

2,2 mld euro na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,

2,5 mld euro na pomoc żywnościową,

3,5 mld euro na nową rezerwę w przypadku kryzysu w sektorze rolnym,

do 2,5 mld euro na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Razem: 386,9 mld euro.

Lidia Geringer de Oedenberg

Szacuje się, że w przypadku wprowadzenia podatku [od transakcji finansowych] nawet tylko przez 11 obecnie chętnych państw członkowskich dochody z tego tytułu mogą wynieść 30-35 mld euro rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według komisarza do spraw podatków Algirdasa Szemeta podatek od transakcji finansowych miałby przynieść od 30 do 35 mld euro dochodu rocznie, gdyby został wprowadzony przez 11 krajów UE (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austria, Grecja, Estonia, Słowenia, Słowacja).

Warto przy okazji wspomnieć, iż Szwecja w 1984 roku wprowadziła podatek od transakcji finansowych, co spowodowało że po okresie 6 lat, połowa handlu papierami wartościowymi przeniosła się za granice.

Lidia Geringer de Oedenberg

Zaproponowaliśmy by obrót akcjami i obligacjami był opodatkowany według stawki wynoszącej 0,1%, a obrót instrumentami pochodnymi według stawki wynoszącej 0,01 %.  Szacuje się, że wpływy z nowego podatku mogłyby stanowić niemal połowę rocznego budżetu wspólnotowego, wtedy składki członkowskie mogłyby się zmniejszyć nawet o 50%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Pomimo zgodnej z prawdą charakterystyki podatku, prognozowany wpływ tej daniny na budżet Unii Europejskiej jest wyraźnie mniejszy.

Podatek od transakcji finansowych, popierany przez Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim do której przynależy także europosłanka, zakłada opodatkowanie przez państwa członkowskie stawkami nie niższymi niż 0.01% obrotu instrumentami pochodnymi, wszystkich innych zaś transakcji finansowych stawką równą lub większą niż 0.1%. Z braku jednomyślnego poparcia przez Państwa Członkowskie dyrektywa ta nadal jednak nie została wdrożona na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie ze wstępnym oszacowaniem przedstawionym we wniosku Komisji Europejskiej, wpływy po wprowadzeniu nowego podatku mogłyby wynosić do 57 miliardów euro, co w latach 2011 2012 , tj. w czasie kiedy pracowano nad dyrektywą, stanowiło odpowiednio 40% i 38% całego budżetu Unii Europejskiej.

Co więcej warto pamiętać, że na podstawie najnowszych wyliczeń komisarza A. Szemety, wpływy z FTT byłyby jeszcze mniejsze.

Lidia Geringer de Oedenberg

Jednym z najlepszych wyników, jeśli chodzi o wzrost demograficzny może pochwalić się Francja, w której od lat systematycznie zwiększa się liczba urodzeń

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie danych Banku Światowego dla Francji można stwierdzić, że średnia roczna liczba urodzeń na 1000 mieszkańców (crude birth rate) od roku 2000 zmalała z poziomu 13,1 do poziomu 12,6 w roku 2012 (przez większość lat utrzymując się na poziomie 12,8 i 12,9).

Dane te potwierdza również Eurostat.

fra

Lidia Geringer de Oedenberg

Aktualnie finansowanie budżetu UE zależy w dużym stopniu od dobrej woli poszczególnych krajów członkowskich, często eurosceptycznych (UK). Skutkiem tego, budżet UE, który nie ma samodzielnego systemu finansowania czy też, innymi słowy, bazujący w niewystarczającym stopniu na zasobach własnych, maleje z roku na rok.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zarówno w poprzedniej (2007-2013), jak i bieżącej (2014-2020) perspektywie finansowej Unii Europejskiej, każdy z kolejnych rocznych budżetów był (lub jest zaplanowany) jako większy niż poprzedni. Prognozy, zarówno jak wyniki prezentowane są w cenach bieżących. Z budżetami można zapoznać się na stronach Komisji Europejskiej. Perspektywa finansowa 2014-2020. Poprzednie perspektywy finansowe.

Finansowanie budżetu Unii Europejskiej w rzeczywistości opiera się w głównym stopniu na składkach przekazywanych przez kraje członkowskie, których wysokość obliczana jest na podstawie bieżącego PKB i przychodów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT prognozowanych na dany rok. Te właśnie składki uznawane są za część  zasobów własnych, z których finansowany jest budżet Unii. Ponadto na przychody Unii składają się także środki pozyskane z poboru cła, podatki odprowadzane od pensji pracowników unijnych instytucji, kary płacone za nie przestrzeganie unijnych, a także środki przekazywane przez państwa nie będące członkami UE jak np. Norwegia czy Szwajcaria, a jednocześnie czerpiące korzyści z procesu integracji.

Lidia Geringer de Oedenberg

Z otrzymanych z UE w 2012 r. – 15.74 mld euro: 67% przeznaczyliśmy na politykę regionalną, na sektor rolny 31 % (znacznie mniej niż inne kraje, średnia w UE to 47 %), na badania i rozwój – zaledwie 1% unijnych pieniędzy, to prawie nic zważywszy, że średnia w UE to 10 %.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Przedstawione w wypowiedzi liczby i wartości są w większości nieweryfikowalne na podstawie danych prezentowanych w ogólnodostępnych dokumentach, publikacjach stosownych instytucji czy nawet doniesieniach prasowych.

Suma pieniędzy otrzymanych przez Polskę ze środków europejskich wynosi 15,735 miliardów euro. Niestety, wszystkie pozostałe przedstawione w wypowiedzi kwoty są niemożliwe do zweryfikowania, a jedynym dostępnym źródłem o nich informującym są publikacje europosłanki na blogach oraz jej oficjalnej stronie. W związku z tym 15 kwietnia 2014 roku portal demagog.org.pl wysłał na adres e-mail biura poselskiego Lidii Geringer de Oedenberg prośbę o udostępnienie bądź wskazanie źródeł jej wypowiedzi. Do czasu ich okazania słowa te są jednak niemożliwe do zweryfikowania.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >