Anna Zalewska w Sygnałach dnia

Minister Edukacji Anna Zalewska była gościem w audycji „Sygnały dnia” PR1. Wypowiadała się na tematy związane z działaniem swojego ministerstwa dotyczące zarówno najmłodszych uczących się jak i odnosiła się do problemu niepodejmowania nauki w dorosłym życiu.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

Uczenie się przez całe życie to końcówka wyników w Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu UNESCO, odsetek studentów uczelni wyższych w wieku 25-64 to 14,4%, natomiast średnia dla krajów OECD to 21,1 %. Wśród krajów UE, gorszym wynik posiada Holandia (12.0 %) i Włochy (8.3%). Natomiast odsetek osób, które uczestniczą w poza akademickiej edukacji stanowi tylko 2.5% i jest to najniższy wynik wśród krajów UE.

Dane z EUROSTATu (źródło) pokazują, że w Polsce tylko 3,5% populacji w wieku 25-64 uczestniczy w różnych formach edukacji, gdzie średnia dla krajów UE wynosi 10,7%. Gorszy wskaźnik niż Polska uzyskały Grecja, Chorwacja, Macedonia, Bułgaria i Rumunia.

Na podstawie powyższych danych, wypowiedź jest prawdziwa.

Anna Zalewska

Jest dotacja na podręczniki w gimnazjach – 250 zł, w szkole podstawowej – 140 zł.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że istnieją dotacje na podręczniki, ale są one przyznawane po spełnieniu konkretnych warunków. Obowiązują przy tym tylko w sytuacji zakupu podręczników do przedmiotów ogólnych. Ponadto wysokość dotacji w szkołach podstawowych jest zróżnicowana:

Wynosi dokładnie dla:

  • I/II klasy, 49,50 zł; dotacja na podręczniki do wszystkich przedmiotów
  • III klasy, 24,75 zł na j. obce i 49,50zł na materiały ćwiczeniowe
  • IV klasy, 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe
  • V klasy, 138,61 zł na podręczniki/materiały edukacyjne i 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe
  • I klasy gimnazjum 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe
  • II klasy gimnazjum 247,52 zł i 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe

Jak widać dotacje nie obejmują VI klasy szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum, a podane przez minister stawki mają odniesienie jedynie do V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Anna Zalewska

Realizuje np. ich [związków zawodowych] postulaty bardzo szybko chociażby godziny karciane.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Nowelizacja ustawy “Karta Nauczyciela” została uchwalona 18 marca 2016 r., a 4 maja została podpisana przez prezydenta.

Nowelizacja zmieniła m. in. art 42 ustawy (tzw. godziny karciane) i art. 31 (wprowadzenie jednorazowej gratyfikacji na poziomie 18 tys. zł dla honorowych profesorów oświaty). Kompleksowo zmienia także przepisy rozdziału 10, regulując odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli.

Kontrowersje budzi zmiana przepisu dot. godzin karcianych. Likwidacja godzin karcianych postulowana była przez liczne organizacje, jednak ostateczna zmiana nie została przyjęta pozytywnie przez związki zawodowe.

Związki zawodowe podnoszą, że nowelizacja przepisu “spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum”.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego 20 kwietnia zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o zawetowanie ustawy w związku z niepożądanym brzmieniem przepisu dot. tzw “godzin karcianych”.

15 kwietnia Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” wyraziła stanowczy protest w tej samej kwestii.

W związku z powyżej przedstawionym negatywnym stanowiskiem czołowych organizacji związkowych nie można uznać, że nowelizacja “realizuje postulaty związków zawodowych”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >