Arkadiusz Wiśniewski o nieudzieleniu mu absolutorium przez Radę Miasta Opola

28 czerwca prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski opublikował na swoim profilu facebookowym informację, iż radni miasta nie udzielili mu absolutorium. Polityk zaprezentował także grafikę omawiającą jego dotychczasowe osiągnięcia w bieżącej kadencji. Zespół Demagoga zweryfikował informacje tam zamieszczone.

 

Wypowiedź została nadesłana do weryfikacji przez czytelnika. Zachęcamy do zgłaszania wypowiedzi za pośrednictwem naszego formularza na stronie lub bezpośrednio w wiadomości prywatnej na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Arkadiusz Wiśniewski

Radni nie udzielili mi absolutorium, choć trzy lata z rzędu byli za.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rada Miasta Opole przyjęła sprawozdania finansowe z realizacji budżetu prezydenta w następujących latach:

Natomiast podczas rady, która odbyła się  28 czerwca 2018 r., Wiśniewskiemu nie zostało udzielone  absolutorium za 2017 r. Pomimo pozytywnego wniosku Komisji Rewizyjnej i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: za było 14 radnych, 7 radnych było przeciw, a 12 radnych wstrzymało się od głosowania. W związku z powyższym uchwała nie uzyskała wymaganej ustawą o samorządzie gminnym bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady gminy (co najmniej 19 radnych).

Absolutorium jest narzędziem jednostek samorządu terytorialnego (art.18 ust.2 pkt. 4) dzięki, któremu nadzoruje się budżet gminy. Co roku jednostki samorządu terytorialnego przedkładają sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, w którym znajdują się m.in. dochody i wydatki gminy. Następnie Komisja Rewizyjna jest pierwszym organem rozpatrującym owe sprawozdanie, później wnioskuje do rady gminy/miasta o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium (art. 18a ust.3). Opinię w sprawie wniosku składa ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa.

Decyzję o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium podejmuje się w głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Gdy absolutorium nie zostało udzielone po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, skutkuje to rozpoczęciem inicjatywy referendalnej o odwołanie wójta/burmistrza/prezydenta (art.28a. ust. 1). Nie udzielenie absolutorium prezydentowi Opola nie będzie skutkowało wszczęciem procedury referendalnej, ponieważ nie został naruszony cenzus czasowy z art.28a. ust. 1.

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Radni nie udzielili mi absolutorium, choć trzy lata z rzędu byli za.

Arkadiusz Wiśniewski

Zrealizowałem inwestycje za 280 mln złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według sprawozdań budżetowych, w latach 2015 – 2017 w Opolu z tytułu wydatków majątkowych dokonano inwestycji za 276 068 498,9 zł. W zaokrągleniu kwota wynosi 280 mln, wypowiedź więc należy uznać za prawdziwą. Poniżej przedstawiono wydatki w poszczególnych latach:

           70 979 986,55 zł

           96 075 555,1 zł

           109 012 957,25 zł

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Zrealizowałem inwestycje za 280 mln złotych.

Arkadiusz Wiśniewski

Pozyskałem ponad 600 mln złotych dotacji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Arkadiusz Wiśniewski w nieprecyzyjny sposób odnosi się do kwestii dotacji, które miało uzyskać Opole za jego prezydentury. W lutowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi on o 600 mln „dofinansowania zewnętrznego”, z kolei w marcu, prezentując nową wiceprezydent Opola, wspomniał o „prawie 600 mln dotacji zewnętrznych”.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy wyróżnić dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (powszechnie określane jako dotacje unijne), a także wchodzące w skład dochodów własnych dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest jasne, do jakiego dokładnie horyzontu czasowego odwołuje się Arkadiusz Wiśniewski, a także o jakich dokładnie kategoriach dochodów jest mowa. Ponadto, użycie formy “uzyskałem” sugerować może, iż środki te nie zostały jeszcze w pełni rozdysponowane, jako, że dofinansowanie unijne rozpatrywane jest w ramach wieloletnich ram finansowych 2014 – 2020.

Przyjmując najszerszy wariant interpretacji słowa „dotacje”, uwzględniający wszystkie ww. kategorie, sprawdziliśmy jak kształtowały się dochody Opola za prezydentury Arkadiusza Wiśniewskiego.

W latach 2015 – 2017 (Arkadiusz Wiśniewski został zaprzysiężony na prezydenta Opola 4 grudnia 2014 r.) dotacje wyniosły 380 mln zł. Poniżej przedstawiono dane pochodzące ze sprawozdań, dotyczące dotacji uzyskanych w poszczególnych latach budżetowych.

2015

 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 301 562,20 zł
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 11 057 463,40  zł
 • Dotacje celowe z budżetu państwa – 54 609 216,48 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 13 233 416,44 zł 

Razem: 82 201 658,32 zł 

2016

 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 285 281,39 zł
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 7 287 044,72 zł 
 • Dotacje celowe z budżetu państwa – 95 094 801,53 zł 

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 22 389 076,74 zł 

Razem: 128 056 204,38 zł

2017

 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 849 463 zł 
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 3 723 551,47 zł.
 • Dotacje celowe z budżetu państwa – 120 118 495,53 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej –  43 902 881,36 zł.

Razem: 170 594 391,36 zł

Z kolei według portalu Mapa Dotacji, prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, miasto Opole jest w perspektywie finansowej 2014-2020 beneficjentem dofinansowania projektów ze środków unijnych na łączną kwotę 405 mln zł. Zauważyć jednak należy, iż niemal cały pierwszy rok obowiązywania tej perspektywy przypadł jeszcze na prezydenturę poprzednika Arkadiusza Wiśniewskiego, Ryszarda Zembaczyńskiego.

Zespół Demagoga zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Miasta Opole o udostępnienie informacji publicznej, która wyjaśniałaby przytaczaną kwotę 600 mln złotych „dotacji / dofinansowania zewnętrznego”. Do tego czasu wypowiedź była uznawana za nieweryfikowalną.

Z odpowiedzi udzielonej przez Urząd Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opole wynika, że wypowiedź A. Wiśniewskiego dotyczyła lat 2015-2018 oraz następujących kwot dotacji:

 • 581,6 mln zł, tj. wartości dofinansowania zewnętrznego pozyskanego (choć jeszcze niekoniecznie wypłaconego) ze źródeł europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, przeznaczonego na realizację projektów na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu, zawartych (lub wydanych) po 2014 roku;
 • 37,9 mln zł, tj. wartości dofinansowania zewnętrznego pozyskanego ze źródeł krajowych.

Łącznie dofinansowanie zewnętrzne wyniosło więc 619,5 mln zł, tym samym wypowiedź A. Wiśniewskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Pozyskałem ponad 600 mln złotych dotacji.

Arkadiusz Wiśniewski

Każdy budżet zrealizowałem z nadwyżką.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 3 lat w budżecie miasta Opole notuje się nadwyżkę:

Według danych sprawozdania budżetowego z 2014 r., Opole odnotowało deficyt w wysokości 4 558 262,48 złotych. W porównaniu z wyżej podanymi danymi wyraźnie widać, że w tym aspekcie kondycja finansowa miasta poprawia się z roku na rok.

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Każdy budżet zrealizowałem z nadwyżką.

Arkadiusz Wiśniewski

Utrzymuję niskie zadłużenie miasta.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Stwierdzenie o „niskim” zadłużeniu miasta w tym kontekście jest subiektywną opinią formułowaną przez prezydenta A. Wiśniewskiego. Wypowiedź nie jest zestawiona na przykład z danymi dotyczącymi innych miast o zbliżonej wielkości do Opola, które mogłyby pomóc umiejscowić dług Opola w szerszej perspektywie. Nawet wtedy jednak „niskość” zadłużenia byłaby kwestią uznaniową, niepodlegającą naszej ocenie – zgodnie z przyjętą przez nas metodologią.

Warto jednak zauważyć, iż zadłużenie Opola – zgodnie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącymi prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Opole – systematycznie rośnie za prezydentury A. Wiśniewskiego:

Jednak finalne zobowiązania miasta Opola na koniec poszczególnych lat budżetowych, wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu miasta, wyniosły kolejno:

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Utrzymuję niskie zadłużenie miasta.

Arkadiusz Wiśniewski

Bezrobocie najniższe od 18 lat (3,9%).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez GUS w Opolu stopa bezrobocia w maju 2018 roku wyniosła 3,9% i jest to najniższy wynik od 2000 r.

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Bezrobocie najniższe od 18 lat (3,9%).

Arkadiusz Wiśniewski

Odbieram nagrodę „Lidera Miasta Przyszłości”.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2018 r. prezydent Opola uzyskał nagrodę Lider Miasta Przyszłości. Nagrodę co roku przyznaje ośrodek dialogu i analiz THINKTANK na podstawie autorskiego rankingu – nagradzani są najbardziej efektywni prezydenci miast.

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola


Odbieram nagrodę „Lidera Miasta Przyszłości”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >