Artur Dębski w Poranku Radia TOK FM

11.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zadania ZUS określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie na mocy  art. 6 oraz 6a ww. ustawy są wymienione grupy objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Dotyczy to 24,1 mln ubezpieczonych (wraz z emerytami i rencistami)

Z kolei, 14,5 mln osób jest ubezpieczonych ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.