Barbara Dolniak w Radio ZET

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak była gościem Moniki Olejnik. Głównym tematem wywiadu z posłanką Nowoczesnej był wciąż trwający spór o Trybunał Konstytucyjny.

Sprawdzone wypowiedzi

Barbara Dolniak

Zgodnie z Konstytucją, pani premier ma obowiązek opublikowania orzeczeń TK.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Obowiązek publikacji orzeczenia faktycznie spoczywa na Prezesie Rady Ministrów, aczkolwiek wynika to nie bezpośrednio z Konstytucji, jak sugeruje wicemarszałek Barbara Dolniak, ale z poniżej przytoczonej ustawy. Dlatego wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

Art.190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż orzeczenia TK “podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Zgodnie z art. 10 ustawy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw publikowane są w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21 ustawy stanowi natomiast, iż za wydawanie Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego “Monitor Polski” odpowiada Prezes Rady Ministrów.

Oznacza to, iż obowiązek publikacji wspomnianego orzeczenia rzeczywiście spoczywa na Prezesie Rady Ministrów, aczkolwiek wynika to nie bezpośrednio z Konstytucji, jak sugeruje wicemarszałek Barbara Dolniak, ale z wyżej przytoczonej ustawy. Dlatego wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

Jednocześnie prawdą jest, iż zgodnie z konstytucją, publikacja orzeczenia musi nastąpić niezwłocznie.

Barbara Dolniak

Barbara Dolniak: No nie, to nie jest tak. Zgodnie z artykułem, znowu odwołam się do Konstytucji, bo art. 195 mówi o tym, że sędzia TK w sprawowaniu urzędu, czyli między innymi właśnie w orzekaniu kwestii zgodności ustaw z Konstytucją, podlega tylko Konstytucji. Tu jest różnica między sędziami Trybunału…

Monika Olejnik: A sądem powszechnym…

Barbara Dolniak: Właśnie tak, bo oni podlegają oprócz Konstytucji jeszcze ustawom i muszą czekać, aż to TK właśnie zbada konstytucyjność.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 195 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi o niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego: “(…) w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji”.

Inaczej jest w przypadku sędziów sądów powszechnych, którzy podlegają Konstytucji i ustawom, o czym mówi z kolei art. 178 Konstytucji: “Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.

W związku z powyższym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Barbara Dolniak

Konstytucja (…) mówi, że wyroki TK są nie tylko powszechnie obowiązujące, ale i ostateczne. Co to oznacza? To oznacza tyle, że nie ma od tych wyroków odwołania to po pierwsze, a po drugie obowiązuje wszystkich, bez względu na to, jaką pełnimy funkcję i kim w państwie jesteśmy, taka jest reguła.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 190. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi : “Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.

Zgodnie z wykładnią prawa wyrok ostateczny oznacza taki, od którego nie ma już możliwości odwołania się. Z kolei wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej mówi, że  “wszyscy adresaci interpretowanego przepisu są związani znaczeniem tego przepisu”.

Konstytucja jest ustawą zasadniczą, która obowiązuję wszystkich obywateli. Art. 32 mówi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a zatem nie ma znaczenia jaką funkcje sprawuje obywatel.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >