Barbara Nowacka w Kontrwywiadzie RMF

29.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu można wystąpić z wnioskiem o wgląd do archiwów IPN w sprawie swojej współpracy (art. 30 Ustawy), jak i osób spokrewnionych (art. 35a ust. 4), pod warunkiem, że krewni nie żyją. Osoby spokrewnione w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego przywołanego przez Ustawę o IPN to:

“małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.

Możliwe jest również oglądanie archiwów dla celów naukowych oraz dziennikarskich, co dokładnie opisują: art. 36 ust. 1, pkt 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 2, 3, jak również art. 37 ust. 5 wspomnianej wyżej Ustawy. Jednakże rzeczywiście zwykły obywatel nie ma możliwości wglądu do każdej teczki, która znajduje się w IPN.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.