Bartosz Marczuk w Kontrwywiadzie RMF FM

07.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została wprowadzona w 2006 roku. Od 2013 roku obowiązuje próg dochodowy (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł netto).

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w poszczególnych latach (2006-2012, kiedy nie obowiązywało kryterium dochodowe) wypłacono:

 

  • W 2006 roku wypłacono 387,4 tys. tych świadczeń. Zapomoga wypłacana była również na dzieci urodzone w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2005 r.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2006 roku odnotowano 374,2 tys. urodzeń żywych.
    Świadczenia w 2006 otrzymali także rodzice dzieci urodzonych między 15 listopada a 31 grudnia 2005, dlatego dolicza się urodzenia żywe z tego okresu czasu; w listopadzie 2005 roku zanotowano 27131 urodzeń żywych, jednak zważywszy na brak szczegółowych danych, podzieliliśmy na pół liczbę urodzeń w ciąg całego miesiąca, co daje do rachunku 13565 urodzeń żywych. W grudniu 2005 roku zanotowano 26127 urodzeń żywych. Ostatecznie wychodzi, że świadczenia w 2006 roku otrzymało 93,5% uprawnionych.
  • 2007 roku wypłacono 380,2 tys. zapomóg. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2007 r. odnotowano 387.900 urodzeń żywych, co oznacza, że zapomogi wypłacono na 98% ogółu urodzonych dzieci.
  • 2008 roku wypłacono 412,5 tys. zapomóg. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2008 r. odnotowano 414,5 tys. urodzeń żywych, co oznacza, że zapomogi wypłacono na 99,5% ogółu urodzonych dzieci.
  • 2009 roku wypłacono 413,9 tys. zapomóg. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2009 r. odnotowano 417,6 tys. urodzeń żywych, co oznacza, że zapomogi wypłacono na 99,1% ogółu urodzonych dzieci.
  • W  2010 roku wypłacono 412,8 tys. zapomóg. Według  danych  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  w 2010r. odnotowano   413,3 tys.  urodzeń  żywych, co  oznacza,  że  zapomogi  wypłacono  na  99,9% ogółu  urodzonych  dzieci.
  • 2011 roku wypłacono 397,9 tys. zapomóg. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 r. odnotowano 391 tys. urodzeń żywych co oznacza, że zapomogi wypłacono na 101,8% ogółu urodzonych dzieci. Było to prawdopodobnie spowodowane tym, iż wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną, faktyczną lub przysposobienia.
  • 2012 roku wypłacono 373,1 tys. zapomóg. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2012 r. odnotowano 390 tys. urodzeń żywych co oznacza, że zapomogi wypłacono na 95,7% ogółu urodzonych dzieci.

 

Uśredniona wartość procentowa osób które otrzymały świadczenie w latach 2006-2012 wynosi 98,2%, dlatego wypowiedź uznaje się za prawdę.

W statystykach obecne są dwa rodzaje becikowego: zapomoga wypłacana według ustaleń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych i zapomoga uchwalana i wypłacana przez gminę ze środków własnych gminy; gmina w przypadku tego świadczenia sama decyduje, czy będzie realizować tego rodzaju świadczenie, ustala kryteria uprawniające do niego oraz jego wysokość. Drugi rodzaj zapomogi nie jest brany pod uwagę, ponieważ gminy miały prawo do ustalenia własnych kryteriów zapomogi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.