Bartosz Marczuk w porannych programach

11.08.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Mediana to wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Jeśli mowa o zarobkach, pojęcie “mediana” oznacza, iż 50% Polaków zarabia mniej, a 50% więcej niż podana kwota.

Szczegółowe dane na temat wynagrodzeń są publikowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na dwa lata (comiesięczne raporty o przeciętnym wynagrodzeniu nie zawierają informacji o medianie). Najbardziej aktualne dane pochodzą z roku 2014. Mediana wynagrodzeń ogółem brutto wyniosła wówczas 3291,56 zł. Dotyczy to wynagrodzeń 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Główny Urząd Statystyczny przytacza tę informację w szeregu dokumentów:

Znacznie wyższą wartość znajdziemy w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (za rok 2014) przygotowanym przez firmę Sedlak & Sedlak. Wskazuje on, iż mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 150 zł. Tak znacząca różnica w wyniku może mieć swoje źródło w odmiennej metodologii lub oparciu badania o mniejszą grupę (firma zebrała dane o 125 624 osobach). Warto jednak przyjrzeć się raportowi Sedlak & Sedlak pod kątem zróżnicowania zarobków na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania. Wartość najbardziej zbliżona do 2 700 zł, podanej przez wiceministra Bartosza Marczuka to mediana pracownika szeregowego (osoby pracującej na stanowisku wykonawczym) wynosząca 2 600 zł. Raport Sedlak & Sedlak wskazuje także na niższą medianę zarobków osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym, wynoszących odpowiednio 2 400 zł i 2 650 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.