Beata Kempa w Kontrwywiadzie RMF

Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, była gościem u redaktora Konrada Piaseckiego na antenie radia RMF FM. Rozmowa w szczególności dotyczyła podsumowania 100 dni rządów Beaty Szydło.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Kempa

Wtedy, kiedy my prosiliśmy o szereg komisji śledczych, jak państwo pamiętacie w naszych czasach, wtedy PO mówiła nie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Mówiąc o “naszych czasach” poseł Beata Kempa ma na myśli z pewnością okres rządów koalicji PO-PSL, kiedy razem z większością obecnych posłów Prawa i Sprawiedliwości, była w opozycji.  Ze względu na obecną rolę PiS w rządzie Zjednoczonej Prawicy, przy uzasadnieniu, do poselskich projektów powołań sejmowych komisji śledczych zaliczamy zarówno te wnoszone przez przedstawicieli Solidarnej Polski jak i PiS.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ poselskich wniosków o powołanie komisji śledczych, z ramienia tych ugrupowań, w poprzedniej kadencji było 6. Połowa z nich została odrzucona w głosowaniu w większości głosami posłów rządzącej koalicji, a kolejne 3 nigdy nie zostały wniesione do porządku obrad. Lista oraz przebieg procesu legislacyjnego każdego z nich przedstawia się następująco:

 1. Druk nr 3234 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zasadności, legalności i prawidłowości działań organów podległych Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu podejmowanych w latach 2007-2010 w związku z podejrzeniem posiadania nieujawnionych i nielegalnych źródeł dochodu przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich w ramach postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach, a także związanymi z tymi działaniami czynnościami podejmowanymi przez Prezesa Rady Ministrów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy administracji rządowej podległe Ministrowi Finansów, a także w sprawie zbadania okoliczności wszczęcia i przebiegu śledztwa oraz sporządzenia i przedstawienia wniosku Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o wyrażenie zgody przez Sejm RP na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm RP Mariusza Kamińskiego
 2. Druk nr 3064 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań służb specjalnych, Policji oraz członków Rady Ministrów i osób im podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku z ujawnionym przez tygodnik „Wprost” w wydaniu z 16 czerwca 2014 roku procederem nagrywania urzędników, polityków oraz przedsiębiorców od lipca 2013 do czerwca 2014 roku w restauracji Sowa & Przyjaciele w Warszawie, restauracji Amber Room w Warszawie oraz restauracji Osteria w Warszawie, a także w innych miejscach
 3. Druk nr 2831 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG w Świnoujściu, zarzutu podpisania niekorzystnej dla interesu Polski umowy na import gazu skroplonego LNG z Kataru, oraz wpływu tych nieprawidłowości na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski
 4. Druk nr 2387 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji „Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadania przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
  • Projekt upadł głosami koalicji rządzącej. Przeciw głosowało 197 ze 198 głosujących posłów PO o raz 16 z 31 głosujących posłów PSL.
 5. Druk nr 2345 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w latach 2007-2010 na kwotę ponad 2 mld zł oraz przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej na kwotę 34 mln zł, wykonanie projektów informatycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego na kwotę 6 mln zł i na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie na kwotę 24 mln zł oraz zamówieniach publicznych realizowanych przez CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Projekt upadł głosami koalicji rządzącej. Za odrzuceniem projektu głosowało 195 ze 195 głosujących posłów PO oraz 27 z 27 głosujących posłów PSL.
 6. Druk nr 657 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę Amber Gold sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne
  • Projekt upadł głosami koalicji rządzącej. Za odrzuceniem projektu głosowało 206 z 206 głosujących posłów PO oraz 27 z 27 głosujących posłów PSL.

Beata Kempa

Od 1 kwietnia będzie można, już otrzymywać pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z oficjalnymi danymi ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o wypłacanie świadczeń:

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. (…)

Gmina ma 3 miesiące od złożenie wniosku na wypłatę świadczenia z wyrównaniem wstecz od 1 kwietnia, o czym mówi art. 49 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

 1. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Natomiast  wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że:

„Można spodziewać się, że osoby, które będą pierwsze, uzyskają pieniądze pewnie w maju, natomiast nie trzeba się specjalnie spieszyć i denerwować”.

W związku z tym, wypowiedź należy uznać za manipulację, ponieważ prawdą jest, że już 1 kwietnia będzie można się ubiegać o pieniądze z programu “Rodzina 500+”, ale jak wskazuje wiceminister najprawdopodobniej świadczenie będzie wypłacane od maja (co istotne, z wyrównaniem od 1.04.2016).

Beata Kempa

Otóż ustawa, sztandarowa, 500+ weszła w życie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

“Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca natępującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 53, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

W związku z tym ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wspomniany art. 53 dotyczy organów gmin i województw, które do dnia wejścia w życie ustawy mają wyznaczyć jednostki organizacyjne właściwe do realizacji programu 500+.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >