Beata Szydło w Radiu Maryja

27.02.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W Niemczech trwa wydłużanie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat na podstawie reformy emerytalnej z 2007 r.. Jej wdrażanie rozpoczęło się w 2012 r., a zakończy się w 2029 r.

Natomiast w dniu 23 maja 2014 r., Bundestag uchwalił możliwość dla osób urodzonych przed 1964 r., przejścia na emeryturę w wieku 63 lat, które płaciły składki na ubezpieczenie społeczne przez 45 lat.

Beata Szydło wskazuje na Niemcy w kontekście planowanego cofnięcia reformy emerytalnej w Polsce. Zasadniczo moment przejścia na emeryturę ma wynosić tam jednak 67 lat, w związku z tym wypowiedź jest manipulacją – wypowiedź zawiera informację prawdziwą, ale pomija kluczowy aspekt (jakim jest wymóg długiego, 45-letniego okresu składowego) oraz szerszy kontekst (trwający proces wydłużania wieku emerytalnego do 67. roku życia).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.