Borys Budka o opłatach za czynności radców prawnych

25.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Opłaty radcowskie ustalone w rozporządzeniu z 2002 r. zostały zmienione przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości Borysa Budki z 22 października 2015 r.

Analogicznie, opłaty adwokackie ustalone w rozporządzeniu z 2002 r. zostały zmienione przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości Borysa Budki z 22 października 2015 r.
W badanym okresie nie uległy one zmianom, w związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.