Bożena Kamińska o wydatkach na Wojska Obrony Terytorialnej

27.06.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej (21002), wydaną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, w 2017 r. na zabezpieczenie procesu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej z budżetu resortu obrony narodowej wydatkowano kwotę 879,3 mln zł.

Sekretarz Stanu MON informuje również, że na 2018 r. na utrzymanie WOT przewidziano budżet w wysokości 1 491,8 mln zł.

Share The Facts
Bożena Kamińska
poseł


W ubiegłym roku, panie ministrze, wydano 1,5 mld zł na Wojska Obrony Terytorialnej kraju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.