Bronisław Komorowski gościem Radia Zet

W poprzednią środę pod ostrzałem pytań Moniki Olejnik znalazł się Bronisław Komorowski. Demagog nie mógł więc ominąć okazji, by sprawdzić wypowiedzi Prezydenta.

W rozmowie poruszono wiele palących problemów, Bronisław Komorowski opowiadał dlaczego warto wejść do strefy euro, poruszył także problematykę kas SKOK i likwidacji WSI. Nie obyło się również bez tematyki wyborów prezydenckich.

Zapraszamy do factchecku!

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

(…) inna kwestia żeby zobaczyć, że kraje sąsiednie, bo przecież Polska jest na całym wschodzie jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie nie ma euro, bo przyjęła i Litwa, przyjęła i Słowacja.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Spośród wszystkich 13 państw Unii, które dołączyły od roku 2004, poza strefą euro wciąż pozostaje 6 – Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja. Granice 5  z tych krajów (oprócz Czech) stanowią też wschodnią granicę UE.

Bronisław Komorowski

No to nie wiem, jak jego [Andrzeja Dudy] zaplecze polityczne, PiS, głosowało. Mam nadzieję, że głosowało o ile pani się nie myli, głosowało za członkostwem Polski do Unii, a tam w traktacie jest zapisane także i wejście do strefy euro, (…)

Prawda Ukryj uzasadnienie

W samym Sejmie nie odbyło się żadne głosowanie dotyczące stricte kwestii wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 7 kwietnia 1994 roku informacja rządu na temat planowanego złożenia wniosku o członkostwo w Unii została jednomyślnie przyjęta przez Sejm, natomiast 17 kwietnia 2003 roku Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na ratyfikację traktatu akcesyjnego na drodze wiążącego ogólnokrajowego referendum w czerwcu 2003 r. W prowadzonej przez siebie kampanii przedreferendalnej Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie zachęcało do głosowania za wejściem polski do UE.

Jeśli natomiast chodzi o nastawienie elektoratu, to według raportów TNS OBOP (czerwiec 2003) i CBOS (marzec i kwiecień 2003) zdecydowana większość osób identyfikujących się jako wyborcy PiS wyrażała swoje poparcie dla integracji z Unią Europejską i zamiar głosowania w zbliżającym się referendum za wstąpieniem do niej.

Artykuł 4 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań, dołączonego do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiejstwierdza, że Polska i pozostałe dziewięć państw wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej będą uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej jako państwa członkowskie objęte derogacją. Oznacza to, iż są one wyłączone z unii walutowej na zasadach określonych w artykułach 139-144 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do czasu spełnienia przez nie kryteriów konwergencji, czyli warunków niezbędnych do przyjęcia przez państwo waluty euro.

Bronisław Komorowski

(…) głosowałem w Platformie jako jedyny, bo przecież wielu posłów z innych środowisk było również przeciwko likwidacji WSI (…)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bronisław Komorowski jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji i jedyny członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, zagłosował przeciw projektowi ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, który doprowadził do likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Podobnie jak obecny Prezydent RP, zagłosowało wówczas także 47 innych posłów. Jeden członek KP LPR (Piotr Ślusarczyk) oraz 46 przedstawicieli KP SLD.

Bronisław Komorowski

No w kwestię SKOK-ów musi się tłumaczyć (…) pan senator PiS, pan Bierecki, itd.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Rzeczywiście, senator Grzegorz Bierecki w latach 1992-2012 był prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), więc można go uznać za osobę związaną z działaniem SKOK. Informacje na temat podejrzeń dot. jego osoby opublikowało „Wprost”, a sprawa została skierowana do odpowiednich służb.

Jednak z powodu braku oficjalnych zarzutów wypowiedź Bronisława Komorowskiego należy uznać za nieweryfikowalną i oczekiwać na rozwój sprawy.

Monika Olejnik

A Andrzej Duda zebrał milion sześćset podpisów, a pana sztab tylko dwieście pięćdziesiąt tysięcy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych uzyskanych ze strony Andrzeja Dudy, liczba podpisów poparcia zebrana i złożona do Państwowej Komisji Wyborczej wyniosła dokładnie 1 587 220.

Z kolei sztab Bronisława Komorowskiego zebrał ok. 650 tys. podpisów (w tym ok. 400 tys. już po rejestracji). Wspomniane przez Monikę Olejnik 250 tys. dotyczyło podpisów zebranych przed rejestracją.

Należy zauważyć, że dodatkowe 400 tysięcy podpisów sztab złożył już po wywiadzie, wypowiedź Moniki Olejnik należy uznać więc za prawdę, informacja zgadza się bowiem ze stanem rzeczywistym w chwili rozmowy.

Bronisław Komorowski

A o tym, czy my będziemy, wejdziemy do strefy euro czy nie zadecyduje przyszły parlament, między innymi dlatego, że jest blokada w konstytucji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Natomiast art. 282 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi: Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne stanowią Europejski System Banków Centralnych (ESBC). Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne Państw Członkowskich, których walutą jest euro, tworzące Eurosystem, prowadzą politykę pieniężną Unii.

W związku z tym, potrzebna jest zmiana w konstytucji dot. sformułowania o wyłączności realizowania polityki pieniężnej przez NBP.

Oczywiście, w traktacie akcesyjnym Polska zobowiązała się już do przyjęcia wspólnej waluty. Wedle art. 4 tego traktatu, Polska jest objęta derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu WE. Państwa, które nie spełniają warunków do przyjęcia wspólnej waluty, są objęte daną klauzulą derogacyjną. W traktacie akcesyjnym Polska zobowiązuje się do pełnego udziału w unii gospodarczej i walutowej, jednak dopóki nie spełni kryterium prawnego, nie będzie mogła przyjąć nowej waluty (nawet jeśli spełni inne kryteria konwergencji, tzw. kryteria z Maastricht).

Jak pisze Demagog w swojej analizie: Środkiem, który de facto powodowałby odwlekanie w czasie przyjęcia nowej waluty jest jedynie blokowanie zmian konstytucji na poziomie parlamentu.

Bronisław Komorowski odwołuje się tu więc do faktu, jakim jest brak spełnienia przez Polskę prawnego kryterium konwergencji, czyli zmiany Konstytucji RP, tak by uznawała ona również EBC za równorzędny z NBP. By zmiana ta nastąpiła, niezbędna jest zgoda Parlamentu.

Interpretując słowa B. Komorowskiego w kontekście tej właśnie blokady konstytucyjnej (rozdział X), należy je uznać za prawdziwe, bowiem bez prac przyszłego parlamentu nie ma możliwości zmiany ustawy zasadniczej.

Temat wprowadzenia waluty euro do polskiego systemu gospodarczego został rozwinięty w analizie Demagoga “Jak wprowadzić w Polsce euro”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >