CBOS o bezpieczeństwie Polaków

24.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszym komunikatem z badań „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością” Centrum Badania Opinii Społecznej, zdaniem 89% ankietowanych Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Jest to najwyższy wynik w historii badań CBOS, a w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowi wzrost o 9 punktów procentowych. Odsetek osób twierdzących, że w Polsce nie żyje się bezpiecznie w porównaniu z ubiegłym rokiem spadł z poziomu 16% do 9% i jest obecnie najniższym w historii.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.