Cezary Tomczyk w „Dziś wieczorem” TVP Info

Cezary Tomczyk był gościem Beaty Tadli w programie „Dziś wieczorem” na antenie TVP Info. Wśród tematów rozmowy było m.in. wyjazdowe posiedzenie rządu we Wrocławiu i związana z tym kwestia transportu mebli. Rzecznik rządu stwierdził, że z tego powodu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ ma podpisaną umowę ryczałtową na transport. Jednocześnie poinformował o przygotowywanym przez departamenty odpowiedzialne za organizację posiedzeń Rady Ministrów podsumowaniu kosztów jej wyjazdowych obrad.

Korzystając z przysługującego każdemu obywatelowi prawa dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się w dniu 03.08.2015 r. do Kancelarii Premiera o przedstawienie wspomnianej umowy. Odpowiedź uzyskaliśmy 17.08.2015 r. w ustawowym terminie 14 dni. Na jej podstawie sklasyfikowaliśmy tę wypowiedź jako prawdziwą.

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem i pozostałymi sprawdzonymi wypowiedziami polityka.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Cezary Tomczyk

Na szczęście zmieniliśmy regulację w tym zakresie jeżeli chodzi w ogóle o akty prawne już kilka lat temu i w tym momencie zawsze trzeba podać źródło finansowania [w kontekście planowanych inicjatyw ustawodawczych prezydenta].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Już w uchwale Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  zawarto art. 31 pkt 2 ppkt 5 o treści:

“2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:

5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu Państwa”

Obowiązuje on od 1997 r. w zmienionym kształcie do dzisiaj jako art. 34 pkt 2 ppkt 5 (przepis przeniesiony w 2002 r.) o treści:

“2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:

5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa  lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

W związku z tym przepisy dotyczące podania źródła finansowania założeń przewidzianych w ustawie funkcjonują od lat. Jeśli chodzi o inne akty prawne nie istnieje podobne uregulowanie w akcie prawa powszechnie obowiązującym.

Jedynie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada w art. 50 ten obowiązek na akty prawne, jednak przyjmowane wyłącznie przez Radę Ministrów:

“Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w uzasadnieniu:

1) określenie wysokości tych skutków;

2) wskazanie źródeł ich sfinansowania;

3) opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów”

Warto przy tym wskazać, że wobec ustaw RM istniał on już na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”, które w § 1 pkt 2 ppkt 6 stanowi, że:

“2. W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu ustawy, należy:

6) określić skutki finansowe poszczególnych alternatywnych rozwiązań prawnych oraz ustalić źródła ich pokrycia”

Cezary Tomczyk

Na posiedzeniu rządu we Wrocławiu przyjęliśmy informację chociażby o bardzo ważnym programie antypowodziowym za 4 mld zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na kontynuację programu ochrony przeciwpowodziowej zostanie przeznaczone 1,2 mld euro, co po przeliczeniu według kursu walut Narodowego Banku Polskiego na dzień 03.08.2015r., wynosi około 4,96 mld zł.

Cezary Tomczyk

Zdecydowaliśmy też o tym, że 120 mln zł będzie przeznaczonych dla Wrocławia, który będzie europejską stolicą kultury w przyszłym roku.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według informacji zawartych na stronie Kancelarii Premiera (z dnia 28.07.2015r.) na wyjazdowym posiedzeniu rządu we Wrocławiu zdecydowano o ustanowieniu programu wieloletniego i zagwarantowaniu środków finansowych na organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w wysokości 99 mln zł.

Kwota 119 mln zł to łączna wysokość dotacji przy uwzględnieniu 20 mln zł jakie resort kultury przekazał już ze swojej rezerwy celowej Narodowemu Forum Muzyki we Wrocławiu na organizację przygotowań do ESK 2016.

Cezary Tomczyk

Mamy też uchwalenie ustawy o in vitro… stało się to przed kampanią wyborczą.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Wyborczego kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyborów przez właściwy organ – w tym przypadku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 194 Kodeksu Wyborczego).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone dnia 17 lipca 2015 roku.

Ustawa o leczeniu niepłodności została uchwalona przez Sejm dnia 25 czerwca 2015 roku. Senat przyjął ją bez poprawek w dniu 10 lipca 2015 roku.

Oznacza to, że tzw. ustawa o in vitro została uchwalona przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Cezary Tomczyk

Rozdzieliliśmy [rząd PO-PSL] funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pod koniec października 2009 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375), która weszła w życie z dniem 31 marca 2010 roku. Dzięki niej, na czele prokuratury staje Prokurator Generalny, powoływany przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję, wybrany spośród dwóch bezpartyjnych kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. Do czasu wejścia w życie tej ustawy zwierzchnikiem prokuratury był Minister Sprawiedliwości.

Do uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie doszło w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego wypowiedź jest prawdziwa.

Cezary Tomczyk

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów dlatego że mamy podpisaną umowę ryczałtową na transport.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z odpowiedzią jaką otrzymaliśmy w dniu 17.08.2015 r. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek o dostęp do informacji publicznej, urząd zawarł w dniu 02.04.2015 r. umowę o świadczenie usług z zakresu przewozu z Centrum Usług Wspólnych – jednostką budżetową odpowiedzialną za sprawną obsługę KPRM m.in. w  zakresie zapewnienia obsługi transportowej.

Jak stanowi wstęp przed zasadniczą treścią umowy:

Strony zawierając niniejszą umowę mają na względzie, że:

– zasadniczym celem istnienia CUW jest realizacja zadań publicznych na potrzeby KPRM oraz wykonywanie zadań centralnego zamawiającego,

– CUW jest podmiotem podległym KPRM i z tego tytułu KPRM zlecając usługi CUW nie stosuje przepisów o zamówieniach publicznych,

– umowa po okresie jej obowiązywania będzie podlegała przedłużeniu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń ze współpracy stron„.

W umowie ustalona jest zryczałtowana opłata za świadczoną usługę:

Za świadczenie przewozu CUW otrzymywać będzie miesięczny ryczałt w wysokości 270.000 tysięcy zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych)„.

W związku z tym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Poniżej przedstawiamy otrzymaną umowę i aneks:

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >