Członkowie rządu Mateusza Morawieckiego podczas 58. posiedzenia Sejmu

19.02.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badań aktywności ekonomicznej ludności w wieku produkcyjnym, realizowanych przez GUS i potwierdzonych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2015 r. wynosił 22,5%. W roku 2016 zwiększył się on o 1,2 p.proc. do najwyższego w historii pomiarów, poziomu 23,7%.

Share The Facts
Krzysztof Michałkiewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej


W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1,2 punktu procentowego w stosunku do wyniku z 2015 r. i tym samym osiągnął rekordową wartość 23,7%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.