Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ceny energii elektrycznej różnią się w zależności od tego, czy nabywana jest do celów przemysłowych czy użytku domowego. Poniższa tabela przedstawia porównanie cen energii elektrycznej w pierwszej połowie 2016 roku w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Kraj Cena dla przemysłu       Cena dla gospodarstwa domowego
Wielka Brytania 0,1315 0,1859
Hiszpania 0,1051 0,1718
Portugalia 0,0943 0,1239
Francja 0,0714 0,1087
Finlandia 0,0614 0,1017
Rumunia 0,0635 0,0916
Średnia wartość dla 28 krajów UE 0,0839 0,1353

Analizując tabelę, można dojść do wniosku, że ceny energii elektrycznej we Francji nie są najniższe ani dla przemysłu, ani dla gospodarstw domowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.