Czy PIP może przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była jednym z gości wtorkowego wydania Poranka TOK FM. Działaczka partii Razem wypowiadała się na temat deklaracji programowych różnych ugrupowań na polskiej scenie politycznej, porównując je z postulatami proponowanymi przez partię Razem. Jedną z poruszanych kwestii były prawa pracownicze.

Share The Facts
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
.


W tej chwili mamy taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy każdą kontrolę musi zapowiedzieć.

Sprawdzone wypowiedzi

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

W tej chwili mamy taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy każdą kontrolę musi zapowiedzieć.

 

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest ustawa z dnia 14 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 786) – dalej u.p.i.p. Zgodnie z tą ustawą, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Podlega ona Sejmowi, a nadzór nad PIP w zakresie określonym w ustawie sprawuje Rada Ochrony Pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie inspektorowi przeprowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia o każdej porze. W praktyce jednak kontrole przeprowadzane są najczęściej w godzinach normalnego funkcjonowania podmiotu kontrolowanego. Należy wiedzieć jednak, że inspektorzy nie mają obowiązku uprzedzania pracodawcy o zamiarze kontroli w tym zakresie, co wynika z art. 24 ust. 1 u.p.i.p.; sam PIP informuje o tym rodzaju kontroli pracodawców na stronie internetowej. Przepis ustawy dotyczący kontroli ad hoc został wprowadzony ustawą z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1265) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Share The Facts
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
.


W tej chwili mamy taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy każdą kontrolę musi zapowiedzieć.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >