Czy PIP może przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia?

10.05.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest ustawa z dnia 14 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 786) – dalej u.p.i.p. Zgodnie z tą ustawą, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Podlega ona Sejmowi, a nadzór nad PIP w zakresie określonym w ustawie sprawuje Rada Ochrony Pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie inspektorowi przeprowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia o każdej porze. W praktyce jednak kontrole przeprowadzane są najczęściej w godzinach normalnego funkcjonowania podmiotu kontrolowanego. Należy wiedzieć jednak, że inspektorzy nie mają obowiązku uprzedzania pracodawcy o zamiarze kontroli w tym zakresie, co wynika z art. 24 ust. 1 u.p.i.p.; sam PIP informuje o tym rodzaju kontroli pracodawców na stronie internetowej. Przepis ustawy dotyczący kontroli ad hoc został wprowadzony ustawą z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1265) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Share The Facts
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
.


W tej chwili mamy taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy każdą kontrolę musi zapowiedzieć.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.