Czy po Brexicie wzrosło poparcie dla Unii Europejskiej?

02.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Referendum dotyczące opuszczenia UE przez Wielką Brytanię odbyło się w 23 czerwca 2016 roku. Zwyciężyli w nim zwolennicy opuszczenia UE.

Według sondażu IFOP przeprowadzonego kilka dni po referendum, od 28 czerwca do 6 lipca 2016 roku poparcie dla członkostwa w UE wzrosło w Niemczech (do 81%) i Francji (67%) osiągając najwyższy poziom odkąd IFOP prowadzi badania na ten temat, czyli od grudnia 2010. We Włoszech poparcie wzrosło do 59%, najwyższego poziomu od czerwca 2012. W Hiszpanii poparcie dla Unii Europejskiej wzrosło do 81%, czyli o 9 punktów procentowych w ciągu około 2 lat. W Danii w sondażu przeprowadzonym przez Voxmeter niedługo po Brexicie o 9 punktów procentowych wzrosło poparcie dla członkostwa w UE, osiągając poziom 69%.

Według sondażu Bertelsmann Stiftung przeprowadzonego kilka tygodni po referendum, w sierpniu, w sześciu największych krajach Unii Europejskiej odsetek osób, które stwierdziły że zagłosowałoby za pozostaniem, gdyby podobne referendum odbywało się  w ich kraju wzrósł od marca w Niemczech (z 61% do 69%), Wielkiej Brytanii (z 49% do 56%), Francji (z 50% do 53%), Polsce (z 68% do 77%) i Włoszech (z 49% do 51%). Zmniejszył się jedynie w Hiszpanii (z 71% do 69%). Jednakże, odsetek  ogółu respondentów popierających pozostanie w UE wzrósł od marca i w sierpniu wyniósł 62 procent.

Również w Polsce poparcie dla Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. 84% badanych według sondażu z listopada 2016 roku popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Według badań CBOS z 5 lipca 2016 roku, 83% Polaków popiera obecność Polski w Unii Europejskiej.

lutym 2016 roku poparcie dla Unii Europejskiej w Polsce wynosiło 81%, jak wynika z badań prowadzonych w lipcu i  listopadzie poparcie do UE wzrosło również w Polsce.

Jak wynika z sondaży, po referendum w Wielkiej Brytanii rzeczywiście poparcie dla UE wzrosło w krajach, w których były prowadzone tego typu  badania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.