Ryszard Czarnecki o przyjmowaniu uchodźców

19.01.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją zwrotną otrzymaną od Eurostatu, na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, urząd nie prowadzi statystyk dotyczących przyjmowania uchodźców przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Ryszardowi Czarneckiemu najprawdopodobniej chodziło o raport z dnia 27 października 2016 roku dot. wystawiania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dokumentów pobytowych obywatelom państw spoza wspólnoty. W raporcie tym faktycznie Polska jest na drugim miejscu w UE (na pierwszym znajduję się Wielka Brytania) z liczbą 541 tys. wiz wystawionych dla obcokrajowców. Zdecydowanie największa część dokumentów pobytowych została wystawiona dla obywateli Ukrainy – 430 tys. Oprócz Ukraińców zezwolenia zostały uzyskane również między innymi przez ponad 75 tys. Białorusinów oraz niemal 8 tys. Mołdawian. Wydawane zezwolenia nie mają jednak nic wspólnego z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Ponadto tezie postawionej przez Ryszarda Czarneckiego zaprzeczają również dane polskiego Urzędu ds. Cudzoziemców. Zgodnie z raportem dot. udzielenia cudzoziemcom ochrony na terenie RP w roku 2015 (raport za rok 2016 nie został jeszcze opublikowany) wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło 2305 Ukraińców. 6 z nich udzielono tzw. ochrony uzupełniającej (szef Urzędu ds. Cudzoziemców rozstrzyga o niej w przypadku odmowy udzielenia statusu uchodźcy), a 2 obywatelom Ukrainy udzielono zgody na tzw. pobyt tolerowany. W stosunku do 764 Ukraińców postępowanie o nadanie statusu uchodźcy zostało umorzone. W 2015 roku żadnemu obywatelowi Ukrainy nie nadano statusu uchodźcy.

Zgodnie z tym samym raportem w 2015 roku rozpatrzono pozytywnie 348 wniosków o nadanie statusu uchodźcy (głównie status ten przyznawano obywatelom Syrii – 203 osoby – 58% ogółu pozytywnie rozpatrzonych wniosków), 167 osobom udzielono ochrony uzupełniającej (głównie obywatelom Federacji Rosyjskiej – 106 osób – 62% ogółu) oraz 122 osoby uzyskały zgodę na pobyt tolerowany (głównie obywatele Federacji Rosyjskiej – 91 osób – 83% ogółu).

Wypowiedź została uznana za manipulację, ponieważ Ryszard Czarnecki przytacza liczby i raport, które są prawdziwe jednak wprowadza odbiorców w błąd stwierdzeniem, że odnosi się on do uchodźców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.