Czy spełniamy warunki wejścia do strefy Euro?

Leszek Miller był dzisiaj gościem Konrada Piaseckiego w Gościu Radia ZET. Były premier komentował wybory na szefa Rady Europejskiej oraz odniósł się do planów Europy dwóch prędkości i zawężania współpracy w strefie Euro.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Dziś oczywiście Polska nie wstąpi do euro, bo gdyby nawet pani Szydło to powiedziała, to trzeba najpierw spełnić kryteria, trzeba dwa lata być w specjalnej strefie ERM II.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Warunki wstąpienia do strefy euro zostały określone w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( rozdział 5). Istnieje 5 zasad konwergencji, które państwo powinno spełnić, ażeby przystąpić do strefy euro ( po późniejszym również głosowaniu w UE państw, które już w strefie euro są, patrz. Traktat):

  1. Fiskalne Kryterium Konwergencji, co oznacza, że państwo, które chce przystąpić do strefu euro nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu
  2. Kryterium Stabilności Cen, co oznacza, że stopa inflacji ( za rok poprzedni) nie może być większa niż 1,5 punktów % inflacji trzech państw członkowski UE, w których ceny są najbardziej stabilne spośród wszystkich państw członkowskich
  3. Kryterium Stóp Procentowych, co oznacza, że  średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać o więcej niż o 2 punkty procentowe średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech państwach członkowskich o najbardziej stabilnych cenach ( badania również dotyczące roku poprzedniego)
  4. Kryterium Kursu Walutowego, wymagające uczestnictwa krajowej waluty w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej przez 2 lata
  5. Kryterium Konwergencji prawnej, Dotyczy ona głównie zgodności celów krajowych banków centralnych z celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), niezależności krajowych banków centralnych, integracji krajowych banków centralnych z ESBC i Eurosystemem czy też jednolitej pisowni euro

Istnieją również pewne kryteria, które dotyczą tylko poszczególnych państw. Tak np. Polska przed wprowadzeniem euro musi  dostosować pewne aspekty,, w szczególności prawne (wprowadzone przez m.in. dwupak, Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej).

Sama strefa ERM II dotyczy przystąpienia do Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM II). Gdy państwo zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty decyduje się o przyłączeniu się do systemu – Komitet ERM II ustala wartość referencyjną kursu waluty tego państwa do Euro. Konieczne jest wtedy wykazanie się co najmniej dwuletnim okresem stabilności kursu waluty względem euro bez możliwości dewaluacji tego kursu (dopuszczalne marże wahań wynoszą +/- 15%). Polska na ten moment nie zdecydowałą się jeszcze na przystąpienie do ERM II.

Zgodnie z “Raportem o konwergencji” Europejskiego Banku Centralnego Polska nie spełniała części kryteriów konwergencji a te spełniane miały negatywną prognozę.

W kwietniu 2016 r. średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP w Polsce wynosiła -0,5%. Obecna projekcja inflacji stworzona przez Narodowy Bank Polski przewiduje inflację na poziomie 1,3 w 2017 roku oraz 1,5 w 2018, czyli byłaby wyraźnie wyższa od wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen, wynoszącej 0,7%.

Dług publiczny znajdował się poniżej 60% – ale w swojej prognozie gospodarczej z wiosny 2016 r. Komisja Europejska wskazała na ryzyko znacznego odchylenia od ścieżki dostosowania.

W okresie referencyjnym od 19 maja 2014 r. do 18 maja 2016 r. kurs Złotego wykazywał się dość znaczną zmiennością. 18 maja 2016 r. wynosił 4,3885, czyli był o 5,0% słabszy niż średni kurs z maja 2014 r

W okresie referencyjnym – od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. – średnia długoterminowa stopa procentowa w Polsce wyniosła 2,9%, czyli była niższa od wartości referencyjnej, wynoszącej 4,0%.

Ponadto polskie prawo nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, poufności, zakazu finansowania sektora publicznego przez bank centralny oraz integracji prawnej z Eurosystemem. Jako państwo członkowskie UE objęte derogacją Polska musi w całości spełnić wymagania dostosowawcze określone w art. 131 Traktatu.

Leszek Miller

Proszę pamiętać, że już jest rezolucja Parlamentu Europejskiego o budżecie strefy Euro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 2017 roku w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro stanowi m.in. o trzech filarach mechanizmu zdolności fiskalnej na rzecz konwergencji i stabilizacji strefu euro, a przy tym o budżecie strefy euro. Filar I odnosi się do mechanizmów zdolności fiskalnej, II o amortyzacji wstrząsów asymetrycznych, a III o amortyzacji wstrząsów symetrycznych.

Parlament Europejski w swojej rezolucji  wskazuje na konieczność stabilizacji strefy euro, a także ujęcie  w Białej Księdze takich elementów jak: rozdział o strefie euro i ujęcie tam kodeksu konwergencji, elementów ustawodawczych, budżetu strefy euro, a także ujęcie harmonogramu wdrożenia wszystkich środków wymienionych w rezolucji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >