Czy w roku 2016 zwiększyła się liczba funkcjonariuszy BORu?

18.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie informacji otrzymanych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poprzez wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w okresie od grudnia 2015 r. do połowy marca 2017 służbę w BOR zakończyło 81 funkcjonariuszy. W tym samym okresie do służby powołano 136 funkcjonariuszy.

Zgodnie z danymi MSWiA na koniec roku 2015 służbę w Biurze Ochrony Rządu pełniło 1896 funkcjonariuszy, a rok później już 1959 – więcej o 63 funkcjonariuszy w stosunku do roku ubiegłego.

mariusz

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.