Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

02.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W 2003 r. rzeczywiście doszło do uchwalenia przez SN Regulaminu SN oraz regulaminu wybierania kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego. W pierwszej wersji drugiego dokumentu była mowa o uchwale, którą ma podjąć Zgromadzenie Ogólne SN, jednak w 2014 r. doszło do zmiany regulaminu i mówi on jedynie o przedstawieniu Prezydentowi wyników wyboru.

Przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. w tej kwestii obowiązywały przepisy ustawy o SN z 1984 r., w której to Sejm wybierał I Prezesa, a ZO SN nie brało w tym udziału. Po wejściu w życie Konstytucji Prezesa powołuje już Prezydent. Jak poinformowało nas biuro prasowe SN w żadnym z dotychczasowych wyborów I Prezesa SN, Zgromadzenie Ogólne nie podjęło uchwały. Była to jedynie informacja dla Prezydenta o tym jacy sędziowie uzyskali wymaganą liczbę głosów.

17121492_1253099974767133_2112197578_o

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.