Debata parlamentarna Radia TOK FM w Radomiu

We wtorek 6.10. w Radomiu odbyła się kolejna debata kandydatów do Sejmu RP. Głównymi tematami moderowanej dyskusji były dwa pytania, na które mieszkańcy Radomia odpowiadali w Sejmie TOK FM, mianowicie:

1)      Czy jest Pan/Pani za wydzieleniem Warszawy jako osobnego województwa?

2)      Czy jest Pan/Pani za zwiększeniem wydatków na wojsko?

Następnie nastąpiła seria pytań z publiczności.
W debacie uczestniczyli:

Ludwik Dorn z Platformy Obywatelskiej

Elżbieta Fornalczyk ze Zjednoczonej Lewicy

Katarzyna Kalinowska z Nowoczesnej.PL

Robert Mordak z KWW Kukiz’15

Małgorzata Ziemnicka z Razem

Sprawdzone wypowiedzi

Ludwik Dorn

Modernizacja wojska to jest dziesięcioletni plan zagospodarowania z poprawkami co 3 lata.

Prawda Ukryj uzasadnienie

“Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022” został podpisany 11 grudnia 2012. Oznacza to, że rzeczywiście jest to plan na 10 lat. Odnośnie aktualizacji, ze strony MON można dowiedzieć się, że „Prace nad aktualizacją Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 prowadzone są na bieżąco.”

Udostępniony na stronie Ministerstwa dokument, zawiera odwołania do działań, które miały miejsce już w 2014 r. co oznacza, że informacja ta, została uaktualniona od czasu wejścia w życie.

Katarzyna Kalinowska

Pułap NATO przeznaczony na zbrojenia 2% w relacji do PKB nie jest wypełniany przez kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według komunikatu prasowego NATO z 22 czerwca 2015 żaden z krajów Grupy Wyszechradzkiej nie przeznacza na zbrojenia środków równych 2% PKB lub większych.

 

Poniżej zestawienie wydatków na zbrojenia Czech, Polski, Słowacji i Węgier w przeciągu ostatnich lat wyrażonych jako procent Produktu Krajowego Brutto w cenach bieżących.

 

[źródło: opracowanie zespołu Demagog.pl na podstawie http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150622_PR_CP_2015_093-v2.pdf]

Warto nadmienić, że szacowane przez NATO wydatki na zbrojenia Polski za 2015 rok mogą wynieść ponad 2% PKB.

Katarzyna Kalinowska

Pułap NATO przeznaczony na zbrojenia 2% w relacji do PKB wypełnia tylko 5 krajów w Europie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem prasowym NATO z 22 czerwca 2015, w roku 2014 3 kraje europejskie przeznaczyły ponad 2% PKB na wydatki na zbrojenia.

W komunikacie NATO znajdują się również dane dotyczące szacowanej części PKB, jaką kraje europesjkie przeznaczą na wydatki związane z obronnością w roku 2015. Zgodnie z nimi, w roku bieżącym 4 kraje europejskie przeznaczą 2% PKB na obronność.

Ludwik Dorn

Armia operacyjna to 100 tysięcy wojskowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przez “armia operacyjna” rozumiemy żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, pomijamy natomiast Narodowe Siły Rezerwowe (nie są gotowe do służby natychmiast). Zatem zgodnie z prezentacją Ministerstwa Obrony Narodowej “Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.” wojskowych jest dokładnie 100 tysięcy.

Robert Mordak

W Radomiu jest 20 procentowe bezrobocie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W lipcu 2015 roku stopa bezrobocia w mieście Radom wyniosła 19%. Warto wspomnieć, że pierwszy raz od kilku lat, bezrobocie w tym mieście spadło poniżej 20%, a jeszcze w maju tego roku wyniosło równe 20%.

Katarzyna Kalinowska

Wg danych GUS-u z 2015 roku 25 % wydatków domowego koszyka to wydatki na żywność.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w maju 2015 roku, przeciętne miesięczne wydatki przeznaczone na żywność w gospodarstwach domowych stanowią około 25% (konkretnie 24,4%) ogólnych wydatków. Uwaga: dane te dotyczą roku 2014, czyli najświeższych dostępnych danych. Szczegółowe zestawienia są w plikach załączonych na stronie raportu.

Robert Mordak

Każdy Polak zadłużony jest na 85 tysięcy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Dług publiczny całkowity (czyli zadłużenie nominalne + przyszłe zobowiązania wobec własnych obywateli) wynosi ok. 4 150 000 000 000zł, a zatem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg spisu powszechnego w 2011 roku – 37,2mln) otrzymujemy 111560zł. Zatem każdy Polak jest zadłużony na 111,6 tysiąca złotych.

Elżbieta Fornalczyk

Komisja Europejska przeanalizowała, że Polska marnuje 45 miliardów rocznie.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zespół Demagoga nie dotarł do żadnych danych, bądź raportu Komisji Europejskiej, na które powoływała się pani Elżbieta Fornalczyk. W dostępnych źródłach nie ma nawet wzmianki o takim raporcie, zatem wypowiedź musimy zakwalifikować do nieweryfikowalnych.

Robert Mordak

Na sędziów w stanie spoczynku idą pełne składki ZUS z budżetu państwa.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Sędziowie są funkcjonariuszami publicznymi, dlatego też, zgodnie z art. 124 ustawy o finansach publicznych, sędziowie w stanie spoczynku otrzymują uposażenie finansowane z budżetu państwa. Sędziowie nie mają tym samym (co do zasady) prawa do emerytury pobieranej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zgodnie z art. 100 ustawy o ustroju sądów powszechnych). Zatem prawdą jest to, że pieniądze na utrzymanie sędziów w stanie spoczynku pochodzą z budżetu państwa, ale są one adresowane bezpośrednio, a nie pośrednio przez instytucję ZUS.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >