Debata TOK FM – Częstochowa

08.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Świetlica, o której mowa została założona przez stowarzyszenie “Skrawek Nieba”, którego prezesem jest komendant Straży Miejskiej w Częstochowie – Artur Hołubiczko. W wywiadzie dla lokalnej gazety opowiada o pracy w tej świetlicy i na jakich zasadach jest ona prowadzona. W art. 11 ust. 1 pkt. 8 ustawy o strażach gminnych jest napisane, że zadaniem Straży Miejskiej jest również “inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. Z tego wynika, że zajmowanie się świetlicą założona przez Straż Miejską mieści się w kompetencji tego organu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.