Deklaracja ideowa ONR

12.11.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W punkcie trzecim deklaracji ideowej ONR mowa jest o chrześcijaństwie jako religii objawionej i o “absurdalnych roszczeniach społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości”. Nie ma jednak mowy o tym, że inne religie nie powinny w Polsce funkcjonować.

Deklaracja ideowa ONR:

3. Oparcie pojęć Sprawiedliwości, Moralności, Sumienia i Honoru na doktrynie Chrześcijaństwa jako religii objawionej, a przez to wykluczenie oświeceniowej ideologii praw człowieka, które stały się świeckim wyznaniem i źródłem mnożących się absurdalnych roszczeń społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.