Dofinansowanie kościelnych uczelni wyższych

28.04.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Lista wszystkich sześciu dotowanych przez państwo uczelni kościelnych znajduje się w komentarzu do ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz informacji MNiSW dot. podziału tzw. dotacji podstawowej dla uczelni publicznych.

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską został podpisany dnia 28 lipca 1993 r. w Warszawie. Zgodnie z art. 15 Rzeczpospolita Polska gwarantuje Kościołowi Katolickiemu prawo do swobodnego zakładania i prowadzenia szkół wyższych, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych oraz instytutów naukowo-badawczych. Na mocy ust. 3 tego artykułu dwie katolickie uczelnie – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski – są dotowane przez Państwo. Władze mogą jednak rozważyć udzielenie pomocy finansowej innym odrębnym wydziałom prowadzonym przez Kościół Katolicki.

Pierwsze kroki mające na celu przyznanie dofinansowania kolejnym trzem uczelniom zostały podjęte w grudniu 2005 roku. Wówczas do laski marszałkowskiej wpłynęły projekty ustaw, stanowiące podstawy prawne do finansowania z budżetu państwa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Wszystkie 83 podpisy pod projektami należały do posłów i posłanek Platformy Obywatelskiej. Wnioskodawców reprezentowała posłanka tejże formacji, Elżbieta Radziszewska. Ustawy, przyjęte przez Sejm 5 kwietnia 2006 r., zostały podpisane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i weszły w życie z dniem 1 października 2006 r. Zgodnie z ich zapisami wymienione wydziały katolickie otrzymują dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych. Spośród partii obecnych w Sejmie V kadencji (PiS, PO, Samoobrona, SLD, LPR, PSL) tylko posłowie SLD i jeden poseł Samoobrony opowiedzieli się przeciw wyżej omówionym propozycjom.

Od 2011 r. dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji publicznych, spośród uczelni prowadzonych przez inne Kościoły, otrzymuje również Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (na mocy ustawy z 13 maja 2011 r., przyjętej w czasie rządu koalicji PO-PSL).

 Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ konkordat mówi o dwóch, a nie trzech uczelniach publicznych, które otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa. Ponadto ustawy, które zmieniały sposób finansowania trzech uczelni kościelnych były faktycznie projektem posłów Platformy Obywatelskiej, ale zostały przyjęte w czasie rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona, a nie w czasie rządów PO-PSL, co w swojej wypowiedzi sugerował Ryszard Kalisz. Ponadto pod projektem ustawy nie podpisał się ani jeden z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.