Donald Tusk o klauzuli sumienia

11.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sama Deklaracja Wiary nie stanowi jasno o obowiązkach lekarza w przypadku świadczeń nizegodnych z jego sumieniem. Jednak Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera tzw. klauzulę sumienia i jasno wskazuje, że w razie odmowy, obowiązkiem lekarza jest poinformowanie o innych lekarzach gotowych udzielić danego świadczenia.

 

Punkt 6 Deklaracji Wiary mówi o nienarzucaniu swoich pogladów i przekonań przez lekarzy, ale o oczekiwaniu, że poglądy te będa szanowane w społeczeństwie. Nie ma jednak wzmianki o krokach, jakie powinien podjąć lekarz odmawiając leczenia niezgodnego z jego przekonaniami.

Przepisy prawa, które poruszają kwestię sumienia lekarzy, znajdują się jednak w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Artykuł 39 ustawy wskazuje, że lekarz może powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ale ma on obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza oraz odnotować to zdarzenie w dokumentacji medycznej. Jedynym wyjątkiem, kiedy lekarz nie może odmówić świadczenia usługi jest sytuacja, w której odmowa udzielenia pomocy (i związana z nią zwłoka) wiązać się może z utratą życia, utratą zdrowia lub rozstrojem zdrowia (art. 30).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.