Efekty programu 500+ w liczbach

28.08.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane znajdujące się w dokumentach powiązanych z lipcowym raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego z przeglądu polskiej gospodarki w pełni pokrywają się z danymi zawartymi w tweecie L. Balcerowicza. Podpunkt A. 7. rozdziału “Demographic headwinds” podaje, że koszt programu 500+ rzeczywiście przekracza 1% PKB, a 240 000 osób może opuścić z jego powodu rynek pracy. W kwestii liczby osób, które mogą wycofać się z rynku pracy, autorzy raportu powołują się na badania M. Mycka z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

Share The Facts
Leszek Balcerowicz
były wicepremier


500+kosztuje co roku ponad 1% PKB,a liczbę osób,które wskutek tego wycofają się z rynku pracy szacuje się na 240 000(MFW,lipiec 2017).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.