Elżbieta Rafalska o sytuacji na rynku pracy

Gościem Poranka TVP Info, w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia nowych zasad programu „Rodzina 500+”, była Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska. W programie poruszone zostały tematy kosztów związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci, sytuacji na rynku pracy, przyrostu naturalnego oraz waloryzacji emerytur.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 8%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę „Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym”. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2015 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2016 w wysokości 1850 zł. Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów, z 13 września 2016 r., podnosi tę kwotę o 150 zł, ustanawiając minimalne wynagrodzenie na poziomie 2000 zł. Wzrost ten wynosi zatem 8,1%.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 8%

Elżbieta Rafalska

Propozycja mojego resortu to jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w art. 5 stanowi, że „wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen”. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z 21 lipca 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę kwotę tę proponuje się podnieść o 100 zł w stosunku do poziomu z roku 2017, czyli do kwoty 2 100 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,0 %. W związku z tym wypowiedź minister Rafalskiej uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Propozycja mojego resortu to jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%.

Elżbieta Rafalska

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,1%, nawet to jest lepiej, niż my prognozowaliśmy. To był spadek miesiąc do miesiąca o 0,3 punktu procentowego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w czerwcu 2017 r. wyniosła 7,1%. W porównaniu do maja (7,4%) był to spadek o 0,3 punktu procentowego.To o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od początku roku stopa bezrobocia spadła o 1,5 punktu procentowego (8,6% w styczniu b.r.). W związku z przytoczonymi danymi wypowiedź minister Elżbiety Rafalskiej uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,1%, nawet to jest lepiej, niż my prognozowaliśmy. To był spadek miesiąc do miesiąca o 0,3 punktu procentowego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >