Elżbieta Witek w RDC

30.03.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (darmowych lekach dla seniorów) została uchwalona przez Sejm 18 marca br. Prace nad tą ustawą nie zostały jeszcze zakończone. 21 marca przekazano ją do Prezydenta oraz Marszałka Senatu. Pierwsza lista darmowych leków dla osób po 75 roku życia ma zacząć obowiązywać dopiero od września br. więc nie można mówić o tym, że program już wprowadzono.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.